๑๙๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมส่งเสริการปกครองท้องถิ่น มอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีห่งชาติ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี นายอนุสรณ์ บุญกวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายเทียมจิตร กิ่งทองคำ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นางสาวปทุมมาศ กมลเวธ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายศศิน พัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๙๓. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ สถจ.และ อปท.ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม และสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติ ลงพื้นที่เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๒ แห่ง ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๙๒.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒ ความว่า

"เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า

เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน

เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ

ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ"

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๘๙. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี 2๒๕๖๒ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางพิมพ์พร ทองสุข ประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุย สมาชิกองค์กรสตรีอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ ลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า องค์กรสตรีเป็นกลไกที่มีส่วนสำคัญในการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม ดังที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานพิธีเปิดงานสตรีไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และทรงมีพระราชดำรัสว่า ทรงมีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะ สืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี เพราะบทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว รวมทั้งการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดี ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มองเห็นความสำคัญของพลังสตรี ที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวและสังคม ให้ก้าวไปสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมนำพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของหน้าที่ที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี ๔ ประการ นั่นคือ ประการที่ ๑ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ ประการที่ ๒ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี ประการที่ ๓ พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และประการที่ ๔ พึงฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่ง กรมฯ ก็ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมพัฒนาสตรี โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน ๒ ลักษณะ คือ ให้มีการทำงานเป็นภาคีเครือข่าย ในการให้ความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม ในพื้นที่ เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาสาสมัครต่างๆ และให้มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งเสริมสตรีให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว แก้ปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาความรุนแรง สำหรับคุณค่าสตรีในงานท้องถิ่นควรมองว่าใครมีความคิดดีกว่าในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะบางเรื่องสตรีอาจคิดได้ดีกว่า หรือคิดได้เชื่อมโยงเป็นระบบมากกว่า โดยเฉพาะในงานด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมาก ในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การที่องค์กรสตรีอำเภอเกาะสมุย ได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรวมพลัง การมีความรู้ –รัก-สามัคคี ของกลุ่มองค์กรสตรี ที่ส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยาก โดยการจัดงานนี้ เพื่อระดมทุนจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครั้งนี้ ซึ่งแสดงซึ่งศักยภาพของสตรีที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม นับว่าเป็นเรื่องที่ดี น่าปลาบปลื้มแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

ก็ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณคณะกรรมการองค์กรสตรีในอำเภอเกาะสมุยทุกคน รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้ ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน รู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมของเรา และขอฝากให้อำเภอเกาะสมุยและเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ดึงสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยที่มีความเข้มแข็งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ เดือดร้อนในพื้นที่ ช่วยเป็นแกนนำในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะและน้ำเสีย นอกเหนือจากการดูแลครอบครัว อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๙๐. องค์กรสตรีเกาะสมุยพร้อมใจจัดงาน “สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีและพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย” ประจำปี 2๒๕๖๒ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางพิมพ์พร ทองสุข ประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุย สมาชิกองค์กรสตรีอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า องค์กรสตรีเป็นกลไกที่มีส่วนสำคัญในการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคม ดังที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานพิธีเปิดงานสตรีไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และทรงมีพระราชดำรัสว่า ทรงมีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะ สืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี เพราะบทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว รวมทั้งการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดี ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มองเห็นความสำคัญของพลังสตรี ที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาครอบครัวและสังคม ให้ก้าวไปสู่สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมนำพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของหน้าที่ที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี ๔ ประการ นั่นคือ ประการที่ ๑ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ ประการที่ ๒ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี ประการที่ ๓ พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และประการที่ ๔ พึงฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่ง กรมฯ ก็ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมพัฒนาสตรี โดยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน ๒ ลักษณะ คือ ให้มีการทำงานเป็นภาคีเครือข่าย ในการให้ความร่วมมือกับกระทรวง ทบวง กรม ในพื้นที่ เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาสาสมัครต่างๆ และให้มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่ส่งเสริมสตรีให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว แก้ปัญหาในหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาความรุนแรง สำหรับคุณค่าสตรีในงานท้องถิ่นควรมองว่าใครมีความคิดดีกว่าในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะบางเรื่องสตรีอาจคิดได้ดีกว่า หรือคิดได้เชื่อมโยงเป็นระบบมากกว่า โดยเฉพาะในงานด้านสตรีและครอบครัว ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญมาก ในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การที่องค์กรสตรีอำเภอเกาะสมุย ได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรวมพลัง การมีความรู้ –รัก-สามัคคี ของกลุ่มองค์กรสตรี ที่ส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยาก โดยการจัดงานนี้ เพื่อระดมทุนจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครั้งนี้ ซึ่งแสดงซึ่งศักยภาพของสตรีที่มีส่วนช่วยเหลือสังคม นับว่าเป็นเรื่องที่ดี น่าปลาบปลื้มแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

ก็ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถ และขอขอบคุณคณะกรรมการองค์กรสตรีในอำเภอเกาะสมุยทุกคน รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้ ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของการช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน รู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมของเรา และขอฝากให้อำเภอเกาะสมุยและเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ดึงสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยที่มีความเข้มแข็งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ เดือดร้อนในพื้นที่ ช่วยเป็นแกนนำในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะและน้ำเสีย นอกเหนือจากการดูแลครอบครัว อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑๘๗.สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย และ นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายศาสนา สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฝ่ายศาสนา เข้าแสดงมุทิตาสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์จาก “พระพรหมมุนี” เป็น “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎกาคม ๒๕๖๒
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ที่มา: Website โพสต์ทูเดย์

๑๘๖.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี และนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป และเพื่อให้สังคมไทยและประชาคมโลก สร้างตระหนักถึงบทบาทความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งเพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศในการทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้แทนคณะกรรมการจัดงานฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก จำนวน ๑๕ ราย
นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของวันสตรีไทย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการตัดสินและสรรหาสตรีไทย ดีเด่น กราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่าง ๆ และผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๑๐๐ ราย และ สตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ ราย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิก เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน ๒๕ ราย ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่น และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๒ และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" และได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย ๔ ประการ ได้แก่
ประการแรก พึงทำหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยเมตตา และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่นนี้ได้ เด็กไทยที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติและช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆ ในสังคมได้
ประการที่สอง พึงทำหน้าที่ของ “แม่บ้าน” ให้สมบูรณ์ โดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร
ประการที่สาม “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ให้เป็นที่ชื่นชม ของนานาชาติตลอดไป
ประการที่สี่ พึง “ฝึกฝนตนเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง
สำหรับพิธีการสำคัญ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินนำขบวนอัญเชิญเทียน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒” ด้วยเพลงความเป็นหนึ่งเดียวของสภาสตรีแห่งชาติฯ “คือความภาคภูมิใจ”เคลื่อนเข้าสู่ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกทั่วประเทศจำนวน ๒๑๒ องค์กร ประกอบด้วยสตรี กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร นายกองค์กร และองค์กรสมาชิก จำนวน ๑๐๐ ราย เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญเทียนดังกล่าว จากนั้นนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงรับเทียนชนวนและ ทรงจุดเทียนที่อัญเชิญมาเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒” นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณของสตรีไทย
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒” “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ดังนี้
๑.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๓. นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ลำดับต่อมาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร้านจิตอาสา ๙๐๔ วปร.ร้านโกลเด้น เพลซ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมเดิน ริ้วขบวนและถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ภาพ: ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์/ศศิกร หงสกุล
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๘๔.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามถวายพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง