๑๗๓. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “Innovate4Climate” จัดขึ้นโดย World Bank Group

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ได้รับเกียรติจากธนาคารโลก (World Bank Group) เชิญเป็นผู้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “Innovate 4 Climate” ร่วมกับ Ms. Margaret-Ann Splawn – Executive Director of Climate Markets & Investment Association (CIMA), Mr. Stefano De Clara - Director, International Policy, International Emissions Trading Association (IETA), Ms. Valvanera Ulargui Aparicio, General Director of the Climate Change Office, Government of Spain โดยมี Mr. Jan-Willem van de Ven - Head of Climate Finance and Carbon Markets, EBRD และ Mr. Jonathan Coony Senior Private Sector Specialist, World Bank เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, ประเทศสิงคโปร์

๑๗๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีเปิดโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ ๒” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ ๒” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา

๑๗๑. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจาก Mr. Steve Tappin – Host BBC CEO GURU ในการบรรยายแก่ผู้บริหารในธุรกิจ E-Commerce

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วย คุณวรชา กุญชรยาคง ได้รับเกียรติจาก Mr. Steve Tappin – Host BBC CEO GURU ให้ไปบรรยายแก่ผู้บริหารในธุรกิจ E-Commerce ณ ประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารนำแนวคิด ปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบการ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในความรับผิดชอบของตนเอง

๑๗๐.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมจัดโครงการ “ออมไม่อด จดไม่จน “ ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ จัดโครงการ"ออมไม่อด จดไม่จน" เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นการปูพื้นฐานให้กับเยาวชนนักเรียน มีนิสัยรักการออมโดยผ่านการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย รู้จักการคิดคำนวณ รู้คุณค่าของเงิน และมีวินัยทางการเงิน ส่งผลให้มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดส่งวิทยากร มาเป็นผู้บรรยาย และให้การสนับสนุนสมุดบันทึกบัญชี จำนวน ๓๒๐ เล่ม กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับการจัด โครงการ “ออมไม่อด จดไม่จน” มีนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการ"ออมไม่อด จดไม่จน" ประจำปี ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้ดำเนินการร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้เด็กนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต เป็นต้นแบบขับเคลื่อนการจดบันทึกบัญชีและเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับบุคคลในครอบครัวและบุคคลผู้ใกล้ชิดผ่านการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการสร้างวินัย ความมั่นคงทางการเงิน ให้เยาวชนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน นำไปสู่การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๙. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯนำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องส่ง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพ: ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์
ข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๗.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ ที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

(วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไป บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

๑๖๖.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๑๖๕.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

(วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ) ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) นำคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒