• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนชัยเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๕
ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น ๗ ไอคอนสยาม
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๕
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ
ถวายสูจิบัตรฯ และหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทอดพระเนตร นิทรรศการและเสด็จเยี่ยมร้านต่างๆ
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทอดพระเนตร นิทรรศการและเสด็จเยี่ยมร้านต่างๆ
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทอดพระเนตร นิทรรศการและเสด็จเยี่ยมร้านต่างๆ
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ
คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์