๗๘๒.สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมทอดผ้าป่า "โครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรี จำนวน ๑๖ อำเภอ ร่วมทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน ๓๓๘,๔๐๐ บาท พร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับสตรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๐๐ ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้พระราชทานก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยกรรมการองค์กรสตรี ทั้ง ๑๖ อำเภอ ร่วมทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นจำนวน ๓๓๘,๔๐๐ บาท
นางมุกดา ธิษณ์ธนากร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID ๑๙ ได้สร้างผลกระทบรุนแรงต่อหลายครอบครัว โดยเฉพาะสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยท่านพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยกรรมการองค์กรสตรี ทั้ง ๑๖ อำเภอ ร่วมใจกันนำสิ่งของอุปโภคและบริโภคไปมอบให้กับแก่สตรี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๐๐ ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทั้งนี้ ประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานฝ่ายฆราวาส และสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์กรสตรี จำนวน ๑๖ อำเภอ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้สำรวมจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๘๙ วินาที สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ โดยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


๗๘๑.สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ-สามเณร

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ-สามเณร ในโครงการฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ๗๘๐.ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก จำนวน ๕๐ คน พร้อมใจแต่งกายผ้าไทยสีเหลือง เผ้ารับเสด็จในหลวง-ราชินี” พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๔๘ น. ที่บริเวณแนวรั้วอาคารที่ทำการศาลฎีกา ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดบริเวณแนวรั้วอาคารที่ทำการศาลฎีกา ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ร่วมกับประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จฯ อย่างดังดึกก้อง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สภาสตรีแห่งชาติฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกร ใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ จำ๔,๗๔๑ โครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศด้วยดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๗๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สืบสานบำรุงพระพุทธศาสนา ดำรงตนเป็นพุทธมามกะ จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป ถวายปัจจัย ๒๕,๑๐๐ บาท บูรณะประตูโขงวัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๖๘ รูป พร้อมถวายปัจจัยบูรณะประตูโขงวัดพระธาตุบังพวน จำนวนเงิน ๒๕,๑๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) ถวายแด่พระครูภาวนา เจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ดำรงตนเป็นพุทธมามกะ และทำนุบำรุงศาสนสถาน บูรณะวัดให้คงอยู่พัฒนาถาวรต่อไป ณ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๗๘. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการคัดเลือกจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ด้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับการคัดสรร จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ กรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางพรรณา คุณัญญาสกุล นางมยุรา ตุ่นแก้ว นางสมศรี จันทร์ภัทรบูรณ์ ได้รับคัดสรรให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสตรี ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) ชุดใหม่ ซึ่งผลการคัดเลือกในครั้งนี้ นางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่อาย สมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) คนใหม่ นางพรรณี พรหมวิชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ กรรมการบริหารสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้เป็นรองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี ประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งช่าติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๗๗. สภาสตรีแห่งชาติฯแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชุมคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยขอให้หน่วยงาน/องค์กรที่กำหนด พิจารณาคัดเลือกเด็กเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี รวม ๑๗ หน่วยงาน โดยมี เด็กและเยาวชนดีเด่น รวมทั้งสิ้น ๕๖๔ คน ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติดำเนินการจัดสรรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๑๖ คน เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดผลดีในภาพรวม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ ประสานงาน กำหนดแนวทางที่เหมาะสม ร่วมกัน นั้น
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐. ๐๐ น. นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี ได้เรียนเชิญคณะกรรมการตามที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม กำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๑๖ คน เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ
เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ประจำปี ๒๕๖๕ ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ ทั้ง ๑๗ หน่วยงาน เป็นผู้คัดเลือก
๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๔. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
๗. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๘. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
๙. กระทรวงกลาโหม
๑๐. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๑๒. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๓. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑๔. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ
๑๕. ธนาคารออมสิน
๑๖.กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๗. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ ๑๗ หน่วยงาน ส่งผลการคัดเลือก ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
๑. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔6 เป็นต้นไป
๒. เป็นผู้ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และเรียนดี
๓. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
๔. เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม
๕. เป็นผู้ที่มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง หรือหาเลี้ยงบุพการี
ที่ประกอบอาชีพเองไม่ได้ โดยสุจริต
๖. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริต
๗. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตรายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้
๘. เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๑๗ ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับผิดชอบ
๙. ให้นักเรียน/นักศึกษา สมัครคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น
ได้จากส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบเพียง ๑ หน่วยงาน
๑๐. นักเรียน/นักศึกษา มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง ๑ รางวัล
๑๑. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๑๒. ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบทั้ง ๑๗ หน่วยงาน
สามารถเสนอรายชื่อสำรอง ได้หน่วยงานละ ๒ ราย

๗๗๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๔ “ ร้อยรักรวมใจ สานสายใยกตเวทิตา " จำนวน ๑๔ คน ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิ งจังหวัดอุดรธานี

๗๗๕. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง กลุ่มครู พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๕๐ คน

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง กลุ่มครู พระภิกษุ-สามเณร รวมผู้มารับวัคซีนบริจาค ๒๕๐คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ อาคาร พี.โอ.เพลส เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์ (ติดโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ไนท์บาซาร์) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๗๔. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ มารดา นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ นำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมเป็นจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นางทองใบ เพชรนารี มารดา นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง กรุงเทพฯ)
หมายเหตุ : กำหนดพิธีณาปนกิจ คุณแม่ทองใบ เพชรนารี
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง กรุงเทพฯ)

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๗๓. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงซิปบรรจุศพ ให้ ๓ หน่วยงานนำไป ปฏิบัติภาระกิจในการบรรจุศพ ผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบ ถุงซิปบรรจุศพ จากนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นางพรทิพย์ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๖๐๐ ใบ เพื่อส่งมอบต่อให้กับ มูลนิธิร่วมกตัญญูพระนครศรีอยุธยาจำนวน ๒๐๐ใบ มูลนิธิพุทไธสวรรค์พระนครศรีอยุธยาจำนวน ๒๐๐ ใบ และสมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยา จำนวน ๒๐๐ ใบ เพื่อให้ทั้ง ๓ หน่วยงานนำไป ปฏิบัติภาระกิจในการบรรจุศพ ผู้เสียชีวิตที่เกิดจากโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ให้เชื้อโควิด 19 แพร่กระจายไปได้ โดยมีนายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางประทีป ตัณฑะตะนัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานข่าวโดย : สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาตฯ