๔๑๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยกย่อง ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นบุคคลต้นแบบ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เนื่องในวันปกรณ์ ๒๕๖๗

วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องในวันปกรณ์ ๒๕๖๗ โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาศยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือปฏิบัติของคนในสังคม
และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เข้ารับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้ารับรางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ คน ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประกาศ ยกย่อง ผู้เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดถือปฏิบัติของคนในสังคม โดย นางขนิษฐา เทวินทรภักติ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ รักษาการประธานกรรมการบริหารมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๑๐. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งสารอวยพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ถึงองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พี่น้องประชาชนชาวไทย

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยที่สืบสานกันมาตั้งแต่อดีตจนเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ ที่ยังปฏิบัติสืบทอดมาอย่างมั่นคง จนต่อมามีการกำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันครอบครัว โดยองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ และพี่น้องประชาชน จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา ขอพรญาติผู้ใหญ่ อันเป็นกิจกรรมตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแล้ว หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดกันและแสดงความเคารพกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมความรัก ความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ดิฉัน ขอส่งความปรารถนาดีมายัง คณะกรรมการ และ องค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง และประสบความสำเร็จตามความปรารถณาทุกประการตลอดไป
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ
ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๔๐๙. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน Happy Navy OTOP เมษาพาสุข สนุกชม ชิม ช็อป จัดโดย กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมภริยาทหารเรือ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ คุณสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติ เข้าร่วมงาน Happy Navy OTOP เมษาพาสุข สนุกชม ชิม ช็อป โดยมี คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ Happy Navy OTOP เมษาพาสุข สนุกชม ชิม ช็อป ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของครอบครัวกำลังพล ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ในโอกาสนี้ คุณสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับชมการแสดงชุดแฟชั่นโชว์จากผลงาน สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ส่งมอบม้วนผ้าและผลิตภัณฑ์ ให้กับสมาคมแม่บ้านทหารเรือ ได้นำไปฝึกอาชีพให้กับสตรี ประกอบด้วย เสื้อผ้าชุดลำลอง ผลิตภัณฑ์ ผ้าปูโต๊ะ หมอนอิงและอื่น ๆ ตาม “โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน”

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐๘.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ร่วม ปล่อยขบวนสามล้อรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ” จัดโดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่หน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. กรุงเทพฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนสามล้อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งสร้างความเข้าใจในเรื่องการเคารพ ให้เกียรติ ในสิทธิเนื้อตัวร่างกายความยินยอมพร้อมใจของผู้อื่น ไม่ฉวยโอกาสลวนลาม หรือคุกคามทางเพศ และไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
จากนั้น ที่ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทยเคารพสิทธิ” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สงกรานต์ปลอดภัย สังคมไทย เคารพสิทธิ” โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ MS. Alia El-Yassir Regional Director UN Women Regional Office for Asia and the Pacific เข้าร่วมงาน


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คระกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐๗. ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน แม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้า โครงการนำร่อง ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า แก่กลุ่มสตรี ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 20 คน (เป็นสตรีทั้งหมด) ทั้งนี้ สนพ.แม่ฮ่องสอน ได้นำผ้าม้วนและอุปกรณ์ที่สภาสมาคมสตรีแห่งชาติมอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้ในการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีทั่วประเทศ มาใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย และสภาสมาคมสตรีฯ ได้มอบหมายให้นางสาว ณัฐกานต์ กรกมลวิลาศ กรรมการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการฝึกอบรม ครั้งนี้ด้วย

สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อฝึกอาชีพสตรีทั่วประเทศ “โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” นำร่อง ๔ จังหวัด

๔๐๖.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๔ ชูผลงาน ๑๑ โครงการ ๖๑๐ กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี หนุนการศึกษา สร้างพลังสตรี ขับเคลื่อนสังคม ทุกวัย ทุกสาขา ทุกอาชีพ ผนึกพลังองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากล

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๗ ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนดท์ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุม โดยมี ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะสมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิกเข้าร่วมประชุม มากกว่า ๑๐๐ องค์กร ในทุกภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ครบองค์ประชุม โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน ๖๑๐ กิจกรรม และในปี ๒๕๖๗ เป็นปีมหามงคล สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคลนี้ จำนวน ๑๑ โครงการ อาทิ โครงการเรียนรู้ เข้าถึง เข้าใจเพื่อสืบสาน และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาและฝึกอาชีพให้แก่สตรีใน ๔ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุดรธานี นนทบุรี และนราธิวาส โครงการสร้างเสริม ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะอาชีพแก่ผู้ ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจํากลางนครปฐม และเรือนจําจังหวัดภูเก็ต โครงการเสริมสร้างทักษะการตัดเย็บ และการออกแบบผ้าทอพื้นเมือง ผ้าขาวม้า โครงการปฏิบัติธรรม น้อมนำถวายพระพรชัยมงคล เป็นต้น
ในโอกาสสำคัญนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวขอบคุณที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการทุกท่าน องค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๔ อย่างพร้อมเพียงในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังอันเข้มแข็งของพลังสตรี พลังสังคม ในการร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดยนโยบายของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คือ การสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังคงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่น เดินหน้า พัฒนา ศักดิ์ และศรี สตรีไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ เทิดทูน สถาบัน สร้างสรรค์สามัคคี ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี มุ่งมั่นทำความดี นำพาสตรีไทยก้าวไกลสู่สากลฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๔๐๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราขินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธุ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบ กระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากหน่วยงาน เครือข่ายสวัสดิการสังคมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตผู้แทนองค์กรสาธารณะประโยชน์ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔๒๐ คน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้บรรยาย ให้ความรู้หลักการเขียนโครงการ การให้คำแนะนำ การทำโครงการให้เกิดประโยชน์กับชุมชน กและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ช่วยพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมในการปฏิบัติงานแก่ภาคีเครือข่าย อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐๔. สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวน กรรมการและองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

๔๐๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐๒. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานชนะเลิศพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ BLU - O RHYTHM & BOWL ชั้น ๕ สยามพารากอน กรุงเทพฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายฝ่ายเลขานุการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเข้าร่วมแข่งขัน โดย แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวเปิดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา และเพื่อน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อหารายได้สมทบ "กองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" และเพื่อให้โอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจนและขาดแคลนโอกาส ทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สนับสนุนทีมกิตติมศักดิ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ