๒๗๓. สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสตรี อีก ๑๐ องค์กร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเนื่องในวัน “ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ และนางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ เข้าร่วมสัมมนางานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ภายใต้แนวคิด "ประสานรัก ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง" ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนางานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ภายใต้แนวคิด "ประสานรัก ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง" ได้รับเกียรติ จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ภายใต้แนวคิด "ประสานรัก ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง" โดยมีนางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวรายงาน โดยมี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสตรี ๑๐ องค์กรเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชนจากสถานศึกษา ผู้นำชุมชน บุคคลในครอบครัวชุมชนกรุงเทพมหานคร รวม ๕๐ เขต จำนวน ๔๐๐ คน เข้าร่วมการรณรงค์ฯ ดังกล่าว ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โครงการณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ภายใต้แนวคิด "ประสานรัก ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง" มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบบทบาทความสำคัญของครอบครัวตนเอง ชุมชน สังคมประเทศชาติ ในการต่อต้านยุติความรุนแรงทุกรูปแบบและเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวเพื่อขจัดความรุนแรงให้ลดน้อยลง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๗๕. สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ มอบโล่ให้ ดร.วันดี กุญชรยงคง จุลเจริญ ศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี ๒๕๖๒ จากผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์ นายกสมาคมฯได้จัดพิธิมอบโล่รางวัลให้ศิษย์เก่าเกียรติยศ และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ คน โดย ดร.วันดี กุญชรยงคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้เข้ารับรางวัลในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๒ เพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ส่วนอีก ๑๐ คนได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
ดร.ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์ นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมจำนวนมากโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเป็นอย่างดี สำหรับ การจัดพิธิมอบโล่รางวัลให้ศิษย์เก่าเกียรติยศ และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ก็เพื่อเชิดชูศิษย์เก่าที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมจนเป็นที่ประจักษ์ และต้องการให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมและเพื่อชื่อเสียงของสมาคมฯ ต่อไป
สำหรับ ดร.วันดี กุญชรยงคง จุลเจริญ ถือเป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางสังคมและสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะบทบาทในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมรมราชินูปถัมภ์ ได้มีผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสตรีทั่วประเทศ การเชิดชู ส่งเสริม สนับสนุน วันสตรีไทยในทุกปี มีการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น
นอกจากนั้น ยังร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีและสังคม โดยเฉพาะร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนงานสตรี การจัดกิจกรรมยกระดับความเป็นอยู่ สถานภาพและสมรรถภาพของสตรีไทย เช่น โครงการตามรอยผ้าไทยลมหายใจแม่ของแผ่นดินสัญจร ๔ ภาค
สำหรับ บทบาทที่สำคัญอีกประการคือ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดหารายได้พัฒนาเยาวชนโดยให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศปละละประมาณ ๓,๐๐๐ ทุน เป็นเงินปีละประมาณ ๑๐ ล้านบาท ด้วยคุณสมบัติที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถและคุณธรรม ตลอดจนประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ และปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนของชาติและบุคคลทั่วไป จึงถือเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศที่ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๗๔. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้สัมภาษณ์ สด ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ สด ในเรื่อง สภาสตรีแห่งชาติ ฯ จับมือ ทำบันทึกข้อตกลง กับกรมพัฒนาชุมชน รณรงค์ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “ ในรายการ the people show ณ ห้องส่ง ๓ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ กล่าวว่าเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นสภาสตรีแห่งชาติฯจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา และเพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาชุมชนแต่งผ้าไทย ทุกวันยกเว้นในวันแต่งชุดสีกากี ซึ่งเป็นเครื่องแบบข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ การใส่ผ้าทอไทยทุกผืน ก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีกว่า ๙๐% รายได้ที่เกิดจากการทอผ้าออกจำหน่ายจะสามารถช่วยสตรียกระดับคุณภาพชีวิต ส่งบุตรหลานให้มีโอกาสเล่าเรียน ดูแลครอบครัวได้เมื่อยามเจ็บป่วย สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง
ดร.วันดี กล่าวเชิญชวนคนไทยว่า "หากคนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันทั้งประเทศ จะช่วยเป็นการส่งเสริมการทอผ้าในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ถ้าคนไทยร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทย เพียง ๓๐ ล้านคน จะมีความต้องการใช้ผ้าไทยถึง ๓๐๐ ล้านเมตร/ปี เฉลี่ยราคาเมตรละ ๓๐๐ บาทจะมีมูลค่ากว่าปีละ ๙๐๐ ล้านบาท"

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาตรีแห่งชาติฯ

๒๗๓. พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ไปถวายวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ไปถวายวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นายกองค์กร สมาชิกองค์กร สภาสตรีแห่งชาติ สโมสรวัฒนธรรมหญิงฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พระอารามหลวง วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๖๒ พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระราชปริยัติสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระราชภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระครูโสภณสรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ๘๖ รูป สามเณร ๒๑๑ รูป แม่ชี ๑๐ คน มีผู้บริจาคร่วมถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๙๙,๙๙๙ บาท (สามล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
วัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว่า วัดหงษ์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑.๖๕ เมตร สูง ๑.๔๘ เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง

ตามตำนานเล่าว่า หลวงพ่อพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ มีรูปทรงสวยงามมาก ได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน
แต่เดิม หลวงพ่อพุทธโสธรประทับอยู่ในโบสถ์หลังเก่าที่มีขนาดเล็ก รวมกับพระพุทธรูปอื่นๆ ๑๘ องค์ จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จราชดำเนินมาที่วัดแห่งนี้ มีพระราชปรารภเรื่องความคับแคบของพระอุโบสถเดิม พระพรหมคุณาภรณ์ (จริปุณโญ ด. เจียม กุลละวณิชย์) อดีตเจ้าอาวาสจึงได้รวบรวมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับสร้างพระอุโบสถหลังใหม่
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการสร้าง และทรงเป็นผู้กำกับดูแลงานสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ และทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ น้ำหนัก ๗๗ กิโลกรัม ประดิษฐานเหนือยอดมณฑป เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙
การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นครอบพระอุโบสถหลังเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง ๑๘ องค์ ศิลปะภายในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธโสธร ประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบนับตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดานจะบรรจุเรื่องราวให้เป็นแดนแห่งทิพย์ เป็นเรื่องราวของสีทันดรมหาสมุทร จตุโลกบาล สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พรหมโลก ดวงดาว และจักรวาล โดยตำแหน่งของดวงดาวบนเพดาน กำหนดตำแหน่งตรงกับวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ ณ เวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำ

ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาตรีแห่งชาติฯ

๒๗๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนมอบข้าวสารหอมมะลิ ของดีเมืองศรีสะเกษให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๒๖

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางอาหมวย บุษรารังษี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางศิริพร ไพบูลย์ นางศิริพร ไพบูลย์ เลขานุการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำข้าวสารหอมมะลิ ของดีเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๔๐๐ ถุง ถุงละ ๑ กิโล เดินทางโดยรถยนต์ ออกจากจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมาถึง บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีผู้แทนจากสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร และนางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการบริหาร เป็นผู้รับมอบ ข้าสารดังกล่าว ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๗๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ ประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ แจ้งถึงการเตรียมงานการออกร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และภารกิจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ/สมาคมองค์กรสมาชิกแต่ละวัน โดยมี ประธานคณะกรรมการและประธานร่วมรวมถึง คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ร้านกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

๒๗๐. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ ณ วัดขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและสมาชิก เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมงวหฟราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ นางยุพา ศุภอมรพันธุ์ นายกสมาคมผู้นำพัฒนาสตรี จ. ชุมพร นำคณะกรรมการของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรี จ. ชุมพร เข้าร่วมพิธีด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๙. สภาสตรีแห่งชาติ ฯ จับมือ กรมพัฒนาชุมชน เดินหน้ารณรงค์ใส่ผ้าไทย ลงพื้นที่ เมืองผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และที่ปรึกษาประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองบัวลำภู นายจารุวัฒน์ ศรีชุย ประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนางพรรณี จันทะศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ที่โรงแรมณัฐพงศ์แกรนด์ หนองบัวลำภู
การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะ และภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในดำรงอยู่คู่ชาติไทยและให้เป็นความชื่นชมของชาวโลก อีกทั้งเพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใส่ผ้าไทย ทุกวัน
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการรณรงค์การใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ได้ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะในนำผ้าไหม ผ้าฝ้าย ในทุกวันเพื่อเป็นการรักษา สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ผ้าทอไทยทุกผืน เสมือนได้ว่าเกิดจากการถักทอ ด้วยลมหายใจของผู้หญิง รายได้ที่เกิดจากการขายผ้า ก็นำมาส่งเสียบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจครัวเรือน ในจังหวัดหนองบัวลำภูมีคนที่สามารถทอผ้าได้เป็นจำนวนนับหมื่นคน ดังนั้น ถ้าทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทย แต่ละคนจะได้ซื้อผ้าไทย อย่างน้อย ๑๐ เมตร หากว่ามีคนหนองบัวลำภูใช้ผ้าไทย 2 แสนคน ก็จะเกิดความต้องการผ้าถึง ๒ ล้านเมตร เป็นการสร้างตลาด สร้างความต้องการ เพื่อต่อไปลูกหลานเราจะได้หันมาทอผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังลูกหลานเราเพื่อรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้ไม่ขาดสาย

นางวันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผ้าไทย จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยในทุกๆวันกับกรมการพัฒนาชุมชนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการใส่ผ้าไทยในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน อันจะนำมาซี่งความสามารถในการพึ่งตนเองและเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
นายสมเจตน์ กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแห่งการทอผ้าสวยงาม สีของจังหวัดเป็นสีชมพู มีความยินดีที่จะร่วมมือรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยทุกวันกับสภาสตรีฯและกรมการพัฒนาชุมชน และรู้สึกซาบซึ้งว่า การใช้ผ้าไทย ก่อให้เกิดห่วงโซ่ของกระบวนการผลิต การสร้างงาน และจำนำประโยชน์กลับมายังครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน หากว่าคนไทยทั่วประเทศเพียง ๓๕ ล้านคน ร่วมใจกันใส่ผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม ทุกวันก็อาจโดยประมาณเฉลี่ย คนละ ๑๐ เมตรๆละ ๓๐๐ บาท จะเกิดรายได้กลับไปครัวเรือน/ชุมชนทอผ้าถึง ๑๐, ๐๐๐ ล้านบาท
ผ้าไทยทุกผืน นับได้ว่าเกิดจากลมหายใจของสตรีผู้ทอผ้า กรณีผ้าไหมซึ่งต้องมีกระบวนการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมไหม คิดลายผ้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ผ้าทุกผืนมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง กรณีเป็นผ้าฝ้าย ต้องมีกระบวนการปลูกต้นฝ้าย เก็บดอกฝ้าย ปั่นให้เป็นเส้น ย้อมสีจากธรรมชาติ ทอผ้าให้เป็นลวดลายตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างดงาม
ภาพ กองประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาชุมชน
ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๖๘.สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ วัดศาลาปูนวรวิหาร ยอดบุญ ๑,๓๒๙,๐๐๐ ล้านบาท

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและสมาชิก สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี ฯ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวาย ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๖๗. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน เที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล … เกิดสายธาร การให้ที่งดงาม”

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดพบสื่อมวลชน
โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย กำหนดออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล … เกิดสายธาร การให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการร่วมออกร้านงานกาชาดปีนี้ มี นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ดำรงตำแหน่งประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณองค์กรสมาชิก ๒๑๒ องค์กรจากทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้าน อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้อยคอทองคำจี้ทองคำ ข้าวหอมมะลิ และ ขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนร้านผ้าไหม ผ้าไทยพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมืองจากหลายจังหวัดมาจำหน่าย ในส่วนของกิจกรรมภายในร้านฯ แบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้
ส่วนแรก จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดของร้านสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ใบละ ๑๐๐ บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำหนัก ๒๐ บาท

ส่วนที่สอง เป็นโซนจำหน่ายคูปองสอยกัลปพฤกษ์ใบละ ๓๐ บาท ลุ้นรับรางวัลง่ายๆ แบบโชค 3 ชั้นคือ
เปิดได้หมายเลข 1 ท่านจะได้รับตุ๊กตาที่สอยได้มูลค่า ๕๙ บาท ทันที
เปิดได้หมายเลข 2 ท่านจะได้รับตุ๊กตาที่สอยได้ และได้ลุ้นของรางวัลเพิ่มเติม
เปิดได้หมายเลข 3 ท่านจะได้รับตุ๊กตาที่สอยได้ และได้ลุ้นของรางวัลพิเศษชิ้นใหญ่

ส่วนที่สาม เป็นการจำหน่ายสินค้าในร้านเศรษฐกิจสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย และเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำ ในราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยบาท ได้ทั้งบุญและความสุขใจ “ร้านเศรษฐกิจ สภาสตรีแห่งชาติฯ ของดี จากผู้ให้ ราคาถูกใจถึงผู้รับ”

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมบันเทิง โดยจะมีนางสาวไทยประจำปี ๒๕๖๒ และ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และศิลปิน - ดารา ที่จะสลับกันมาเยี่ยมร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกวันในช่วงเย็นอีกด้วย นอกจากนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดตารางให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นายกองค์กร สมาชิกองค์กร ที่เป็นองค์กรสมาชิกและเครือข่ายจากทั่วประเทศผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้การต้อนรับ

“ ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน มาเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และแวะมาร่วมทำบุญกับร้านของสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่อยู่บริเวณโซน ๗ ตรงข้ามศาลาหกเหลี่ยม เข้าทาง ประตู ๓ ทางถนนพระราม ๔ ” ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวในตอนท้ายสุด


ภาพ/ข่าว:
คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒