๕๗๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ แถลงข่าว จัดบูธต้นไม้ของพ่อ “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” ในโอกาส รัฐบาลจัดงาน”วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ “ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกันแถลงข่าว สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน จัดบูธต้นไม้ของพ่อ ให้พี่น้องประชาชน “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” ในโอกาส งาน ” วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ “ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดงาน “วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ตลอดแนวถนนสนามไชย ตั้งแต่หน้าศาลฎีกา จนถึงสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
สภาสตรีแห่งชาติฯ และ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญร่วมกิจกรรมในโซน จำหน่ายอาหาร “เลิศลิ้มชิมรศ เหนือจรดใต้”บริเวณในสวนสราญรมย์ใกล้ประตูทางออก ถนนราชินี จำนวน ๑๐ บูธ แบ่งเป็น ๘ บูธ ให้กรมการพัฒนาชุมชน จำหน่ายอาหารเลิศรส สินค้า OTOP ของดี ๔ ภาค ให้กับประชาชนในราคาเดียวกับที่จำหน่ายในจังหวัดนั้นๆ และแบ่งพื้นที่ ๒ บูธ ให้กับสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดกิจกรรม“พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล”โดยสภาตรีแห่งชาติฯ เตรียมจัดต้นไม้ของพ่อ แขวนตุ๊กตาน่ารัก สวยงาม จำนวนมาก ๑๐,๐๐๐ ตัว เพื่อมอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่พาพ่อสวมใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงาน “วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ” ได้เข้ามาสอยกัลปพฤกษ์ ได้รับตุ๊กตาน่ารักฟรี โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีสิทธ์ ลุ้นรับรางวัล อาทิ จักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหารสินค้า OTOP ของดี ๔ ภาค กลับบ้านอีกด้วย
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ช่วงเวลา ประมาณ ๑๙.๐๐ ขอเรียนเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลท้องสนามหลวง
โอกาสนี้ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชน สวมใส่ผ้าไทยสีเหลือง หรือผ้าไทย มาเที่ยวงาน”วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ” และแวะเยี่ยมร่วมกิจกรรม ”พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บูธต้นไม้ของพ่อ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ เรียนเชิญองค์กรสมาชิก หมุนเวียนมาให้การต้อนรับ ทุกท่านที่มาร่วมทำกิจกรรม “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” ในช่วงวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๒๑. ๓๐ น .บริเวนสวนสราญรมย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๗๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการ สมัยที่ ๒๖ ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นางศรีวรรณ สายฟ้า และ คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นางสาวนวลนิจ หงส์วิวัฒน์ นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร ดร.พนิดา ชินสุวพลา ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุลนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รศ. ดร.เอกอุมา อิ้มคำ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และมี รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยนางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร นางณพดา เพชรช่อฉัตร นางสวาวจงชนก พัชรประภากร นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๕๗๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเมืองศรีสะเกษ ๒ หมื่นคน ฟ้อนรำ พิธีส่งมอบผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์ ๒๒ อำเภอ ในโอกาสครบรอบเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี เมืองศรีสะเกษ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในกิจกรรม “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” ณ บริเวณลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิตร นายวิชัย ตั้งคำเจริญ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ และทีมงาน พร้อมด้วยประชาชนชาวศรีสะเกษเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง เพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การทักทอผ้า การแส่วผ้า ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นถิ่นของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ความสมัครสมานกลมเกลียวของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ
.ในโอกาสนี้ นางอาหมวย บุษรารังสี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นาง ศิริพร ไพบูลย์ เลขานุการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ เป็นผู้แทนสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ เชิญพุ่มเกียรติยศ ชาวเมืองศรัสะเกษ เป็นการแสดงออกถึงการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การทักทอผ้า ของชนในพื้นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมา ๒๓๘ ปี และนำกรรมการ และสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จำนวน ๓๕ คน ร่วมฟ้อนรำกับชาวศรีสะเกษ จำนวน ๒๐,๐๐๐ คน ในงาน “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวจังหวัดศรีสะเกษ” ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
การจัดงานดังกล่าว ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม “ร้อยรักดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวจังหวัดศรีสะเกษ” และส่งมอบผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์ศรีสะเกษ จาก ๒๒ อำเภอ ในจังหวัดศรีษะเกษความยาว ๒๘๓ เมตร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อนำไปเก็บรักษาและอนุรักษ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจทอผ้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
จังหวัดศรีสะเกษ มี วัฒนธรรมการแต่งกาย ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และชาติพันธุ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ลาว เขมร ส่วย(กูย) และเยอ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในศรีสะเกษ ต่างมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของศรีสะเกษ คือเสน่ห์ คือความงาม คือมรดกอันทรงคุณค่า ที่บรรพชนคนศรีสะเกษได้รังสรรค์ไว้ให้สะท้อนผ่านภาษา วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และการแต่งกาย อันนำไปสู่วัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสมกลมกลืนเป็นชาวศรีสะเกษที่มีความงดงามท่ามกลางความหลากหลายของรูปแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่มีร่วมกันของชาวศรีสะเกษ คือ การทอผ้าซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างไปตามชาติพันธุ์ และมีการสืบสานสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น
นอกจากนี้ การเปิดงาน “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” ยังเป็นการปลุกชาวศรีสะเกษ ร่วมรักษาอัตลักษณ์ล้ำค่าของดินแดนสี่เผ่าไท ชูของดีความโดดเด่นด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต ผ้าทอศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน อีกด้วย

แหล่งที่มา : ข้อมูลประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมประชาสัมพันธ์
: ภาพ/ข่าว สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๕๗๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมประชุม การจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ”

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมประชุม การจัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติ และงานกิจการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงและ อธิบดีกรมต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ณ ห้องประชุม ๒๑๑ A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมอบให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงนิทรรศการ “อัครศิลปิน”ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันผูกเชื่อมโยงมาทุกยุคสมัย แบ่งเป็น ๕ โซน ประกอบด้วย ความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินไทย นับตั้งแต่กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี เข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์โดยสื่อให้เห็นถึงรากฐานของประวัติศาสตร์และที่มีความเจริญมาถึงประเทศไทยปัจจุบัน ผูกเรื่องราวด้วยการใช้วิทยากรในยุคสมัยต่างๆ เข้ากับพื้นฐานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การแต่งกาย และมรดกภูมิปัญญา มีการเปิดตลาดวัฒนธรรม จำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และ การจัดกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” เพื่อเปิดเวทีสร้างสรรค์ให้เยาวชน บริเวณหน้ามิวเซียมส และการจัดกิจกรรม การแสดง “รู้รักสามัคคี เพราะพระบริบาล” โดยมีภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม อีก ๑๔ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณเวทีหน้าอาคารศาลา


สำหรับในส่วน สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนครัวสภาสตรีแห่งชาติฯ ในโซนโรงครัวพระราชทาน และได้รับเชิญร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าผ้าไทย จากทุกภาค ในโซน “เลิศลิ้มชิมรศ เหนือจรดใต้” โดยเชิญชวนองค์กรสมาชิกมาร่วมงานและจำหน่ายสินค้าผ้าไทยและสินค้าชุมชน นอกจากนี้สภาสตรีแห่งชาติฯ นำเสนอโครงการ “พาพ่อใส่ผ้าไทย” มีรางวัลให้กับลูกที่พาพ่อสวมใส่ผ้าไทยมาร่วมงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนความรักความผูกพันที่มีให้กับพ่ออีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ

๕๗๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว” ชู ปลูกผักปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพและประหยัดรายจ่าย

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมาย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ สภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ จัดโครงการ “ปลูกผักสวนครัว” โดยได้รับความร่วมมือจาก เบญจมราชาลัยสมาคมฯ และมูลนิธิเบญจมราชาลัย เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นางสาวนันทา เพราะทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่องการปลูกผักสวนครัวต่างๆ ไว้บริโภคในครัวเรือน แนะนำเทคนิคการปลูกพืชสวนครัวชนิดต่างๆให้เจริญงอกงาม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กรรมการฝ่ายวิชาการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาชิกของเบญจมราชาลัยสมาคมฯ และมูลนิธิเบญจมราชาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สมัครเข้ามารับการอบรม จำนวนทั้งหมด ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพรัตน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
นางกรแก้ว กล่าวว่า ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มีนโยบายให้องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในทุกจังหวัด “ปลูกผักสวนครัว” ปลอดสารพิษ ลดรายจ่ายในครอบครัว จึงได้มอบให้ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ“ปลูกผักสวนครัว” เริ่มจากคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ในบ้านเป็นต้นแบบ และเชิญชวนคนในชุมชน ปลูกผักสวนครัว เพราะนอกจากจะมีผักสด ๆ ที่ปลอดภัยไร้สารเคมี ปลอดสารพิษ ไว้รับประทานแล้ว ยังถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ฝ่ายวิชาการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จะแจ้งกิจกรรมครั้งต่อไปที่ได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรสมาชิกและประชาชนโดยรวม จึงขอเรียนเชิญองค์สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงพี่น้องประชาชน ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารจากฝ่ายวิชาการฯ ในครั้งต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๗๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนภาคีเครือข่ายและชาวชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงล้านนา ถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลยี่เป็ง

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก จัดโครงการล่องเรือปล่อยกระทงสาย สืบสานประเพณีลอยกระทงล้านนา ในเทศกาลยี่เป็ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส เจ้าอาวาสวัดศรีโขง เป็นองค์เทศน์ธรรม เรื่องอานิสงส์จุดผางปะตี๊ดบูชา เพื่อบูชาพระรัตนตรัย สักการะต่อพระแม่คงคา ที่ได้ให้ใช้ประโยชน์ และเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาอันดีงามให้สืบทอดต่อไป ในเทศกาลยี่เป็ง ณ ลำน้ำแม่ปิง วัดศรีโขง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาววรัญญา กล่าวว่าสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดสืบสานประเพณีลอยกระทงล้านนา ในเทศกาลยี่เป็ง นอกเหนือจาก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุนใหม่ รวมถึงเยาวชน ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณียี่เป็งล้านนา แบบโบราณ ซึ่งการจุดผางปะติ๊ดบูชา ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งของภาคเหนือ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม รวมไปถึงความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยในวันนี้ กรรมการและภาคีเครือข่ายของสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมใจกันกับชาวชุมชน จะเห็นได้ว่ามีประทีปโคมไฟหลากหลายสีสันถูกนำมาตกแต่งอย่างสวยงามหลายหมื่นดวงรอบเมือง มีกลุ่มเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมจุดประทีปให้สว่างไสวไปตลอดเส้นทางรอบคูเมืองทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกันช่วยสร้างสีสันและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาสัมผัสกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของเราชาวล้านนาอีกทางหนึ่งด้วย

ผางปะติ๊ด (ในภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ) หรือ ถ้วยประทีป เป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา คำว่า ผาง คือ ภาชนะดินเผาคล้ายถ้วยเล็กๆ ใช้เป็นถ้วยสำหรับใส่ขี้ผึ้งหรือน้ำมันและไส้ของปะติ๊ดที่ทำมาจากเส้นฝ้าย ส่วนคำว่า ปะติ๊ด คือแสงสว่าง เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดประเพณียี่เป็งล้านนาแบบโบราณกิจกรรม จุดผางปะติ๊ด ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งของภาคเหนือ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน
แหล่งที่มา: สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๖๙.สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เยี่ยม สมาชิก ส.อ.ร.ด กาฬสินธ์ ผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้ป่วยห้อง ไอซียู สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว

วันที่ ๓๑ ตุลาตม. ๒๕๖๓ ดร.อัจฉรา. พรสีมา. นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำกรรมการ และสมาชิก สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่เป็นสมาชิกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย นางสมสิน. อุ่นสมัย อายุ ๘๔ ปี ป่วยเป็นอัมพฤกษ์นอนติดเตียงที่บ้าน และเยี่ยมไห้กำลังใจ นางกมลวรรณ วิเชียรเขต. อายุ ๗๘ ปี ป่วยอยู่ในห้องไอชียู. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฉสินธ์ โดยนำแจกันดอกไม้และมอบเงิน ให้กำลังใจเป็นเงินท่านละ ๒,๕๐๐บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ( ซึ่งเป็นเงินรวบรวมจากกรรมการและสมาชิกสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ )
ดร.อัจฉรา. พรสีมา กล่าวว่า การนำกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาชิก ส.อ.ร.ด กาฬสินธ์ ผู้ป่วยติดเตียง อยู่ที่บ้าน กับป่วยอยู่ในห้องไอชียู อยู่โรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญและ ให้กำลังใจกับผู้ป่วยและครอบครัว ในการปฎิบัติหน้าที่จิตอาสา ให้กับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินเเดนจังหวัดกาฬสินธ์ ด้วยความเสียสละ อุทิศตนในการทำงานให้สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการมาเยี่ยมเยียนในคร้งนี้ ได้สอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้กำลังใจในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๖๘. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ และครบรอบก่อตั้ง ๖๔ ปี สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯสมัย ๒๖(สมัยที่ ๒๖ พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัย ๒๖(สมัยที่ ๒๖ พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๔ ปี เริ่มจาก จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร เดินทางมาร่วมทำบุญ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) และในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๔ ปี รวมทั้งทำบุญอุทิศแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน ๖๔ ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ได้ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมศักยภาพของสตรี จนเป็นที่ยอมรับในด้านการยกระดับสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ พร้อมทั้งผลักดันให้สตรีมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ตลอดจนทำให้สตรีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
ทั้งนี้บรรยากาศการจัดงานในวันนี้ เป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม สืบไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ


๕๖๗. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี กรรมการสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางฐิฐา เชียงวงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา นายชนก มากพันธ์ ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาแหล่งที่มา : เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


๕๖๖. นางรุ่งรัติ ศรีสุข ได้รับเลือกเป็น “นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต คนที่ ๑๐”

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – ภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ และ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปีบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ นางรุ่งรัติ ศรีสุข ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ สมัยที่ ๑๐ โดยมีคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งได้แก่ ดร. วิภาพรรณ คูสุวรรณ ดร. ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย คุณพรพินิจ พัฒนสุวรรณา คุณอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์ และ คุณจันทรา กุลวีระอารีย์ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมซีเบด แกรนด์ ภูเก็ต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คระกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ