๑๗๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกพลัง มอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้เด็กไทยทุกภูมิภาคของประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ได้รับมอบหมาย จาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา) และคณะ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ให้นักเรียนจำนวน ๔๖ ทุน เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมีนักเรียนที่ขาดแคลน จากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔๓ โรงเรียน และ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนและขอบคุณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันผนึกกำลัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ให้กับเด็กไทยทุกภูมิภาคของประเทศ ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นางสาวสุกัญญา กล่าวว่า “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา” จัดขึ้นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพและมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมในอนาคต อีกทั้งการศึกษาจะช่วยให้คนเจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม โดยได้รับการสนับสนุน จากองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กำหนดไว้ จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ให้ แก่เด็ก เยาวชน ทั่วประเทศ โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน

ในโอกาสนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญชวน องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ตลอดท่านผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคและมอบทุนการศึกษาโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อส่งมอบทุนให้เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถโอนเข้า เลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ๐๒๑-๑-๓๖๓๒๔-๓ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ ๖/๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ โทรสาร ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๔ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ พร้อม สมาชิกสมทบ เข้าร่วมชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเชิญชวนองค์กรสมาชิกพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ประกอบด้วย ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมชมและประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" โดยนางวิไลวรรณ ลายถมยา ผู้ช่วยงานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำเยี่ยมชมนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น ๕ ชั้น ประกอบด้วยชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน ชั้นที่ ๒ แม่งาน ชั้นที่ ๓ แม่ลาย ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย ชั้นที่ ๕ แม่ศรีศิลป์ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ “ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคมถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑๖๙. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวน องค์กรสมาชิก ทำความดี แบ่งปัน เพื่อสังคมรวมน้ำใจ ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคโลหิต กับสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปภัมถ์ ร่วมกับสภากาขาดไทย จัดทำโครงการ SJC We Donate Blood#2 เพื่อรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา

ด้วย ดร.กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน นายกสมาคมศิษย์เชนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสภากาขาดไทย จัดทำโครงการ SJC We Donate Blood#2 เพื่อรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน The Chamber โรงแรม ๕๓๑ สุขุมวิท (ปากชอยสขุมวิท ๓๑) เพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตโลหิตสำรองไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวน องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย รวมน้ำใจ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ SJC We Donate Blood#2 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สมาคมศิษย์เชนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์. .๒๒๒๔-o๗it๖
โทรสาร. ๐-๒๒๒๖-๑๖๔๐ หรือติดต่อประสานงาน : คุณรัตน์เกล้า ลีวีระพันธุ์ โทร ๐๖๑-๔๑๘- ๙๙๙๙


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ- สมาคมสตรีนักธุรกิจสตรีบาห์เรน ลงนามบันทึกกระชับความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสถานภาพและศักยภาพของสตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ. สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานฝ่ายต่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับ สมาคมสตรีนักธุรกิจสตรีบาห์เรน เพื่อส่งเสริมสถานภาพและศักยภาพของสตรี และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับบาห์เรน โดยมีนางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย นาย เสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ นางสาวน้ำริน อนุกูล นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กองตะวันออกกลาง ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามผ่านระบบประชุมทางไกล ณ. สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๑๖๗. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับคณะกรรมการอำนวยการ ที่ได้พระราชทานโล่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีที่ ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.ฉันทนา เปียทอง ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ พร้อมด้วย นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ และคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นางฉวีวรรณ สิทธิแก้ว นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร นางทิพวรรณ กิตติสถาพร นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ดร.อัจฉรา พรสีมา ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ นอกจากนี้ นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางประภา กิจจะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคณะกรรมการอำนวยการที่ได้พระราชทานโล่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย คุณฉวีวรรณ สิทธิแก้ว คุณฉวีวรรณ สิทธิแก้ว คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล คุณณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ และแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ คุณพรทิพย์ ตั้งกีรติ ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ บ้านพระกรุณานิวาสน์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๑๖๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี ครบรอบ ๖๖ ปี การก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาวสุกัญญา ปะจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ นายกองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๖ ปี เริ่มจาก จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.เรือนแก้ว กุยนกานนท์ แบรนด์ท นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญ โดย สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จาก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๖ ปี รวมถึงทำบุญอุทิศแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๕. คณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม ร่วมกับ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ มอบเกียรติบัตร “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับสภาสตรีแห่งชาติฯ และหน่วยงานที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทย

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม หมายเลข ๔๐๒ - ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติ เข้ารับรางวัล เกียรติบัตร “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” จากคณะอนุกรรมมาธิการด้านคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมไทย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเลิศรัตน์ ติยะรัตนาชัย ประธานคณะทำงานคนดี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา “พลังสตรีสร้างคุณธรรม” กล่าววัตถุประสงค์ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา สมาคม มูลนิธิ และองค์กรสตรีของประเทศไทย จำนวน ๙๑ องค์กร เข้าร่วมงาน


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ


๑๖๔. สภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดบ้านพระกรุณาต้อนรับ G100 องค์กรพลังสตรีโลก ลัดฟ้ามาไทย หารือแลกเปลี่ยน การทำงานร่วมกัน อย่างเป็นทางการ สร้างความเท่าเทียมเพื่อให้โอกาสผู้หญิงทุกคนบนโลก

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ ดร. ฮาร์บีน อาโรร่า ไรย์ ผู้ก่อตั้ง และ ผู้นำองค์กร G100 องค์กรของผู้นำสตรีทั่วโลก และคณะ เข้าพบเพื่อหารือในความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลัง ร่วมจับมือเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้หญิงทุกคนในประเทศไทย โดยมี ดร. ศิริกุล เลากัยกุล G100 Global Chair, Brand Creation & Marketing เป็นผู้ประสานกับสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรหลักของสตรีในประเทศไทย ที่มีองค์กรสมาชิก จำนวน ๒๑๕ องค์กร ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายพลังผู้นำหญิงไทย ผ่าน การหารือ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน อย่างเป็นทางการกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้การนำของ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก ของประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ ๑. พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ ๒. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ ๓. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ ๔. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยทุกคนควรน้อมนำกระแส พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย จึงเป็นที่มาของการพบปะหารือของสภาสตรีแห่งชาติฯ กับ องค์กร G100 ในวันนี้ เพื่อจับมือกันสร้างความร่วมมือที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้นำสตรีไทยและผู้นำสตรีโลกไปด้วยกัน ผ่านการ แลกเปลี่ยน การทำงานขับเคลื่อนที่ทำกันมายาวนาน กับทางสภาสตรีไทยฯที่ก่อตั้งมาแล้ว 66 ปี โดยทางสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เปิดบ้านพระกรุณานิวาสน์ต้อนรับประธาน G100 = Women Economic Forum และคณะ เข้าพบปะหารือกรอบความร่วมมือ ระหว่าง สภาสตรีแห่งชาติฯ กับ G100
ดร. ฮาร์บีน อาโรร่า ไรย์ ผู้ก่อตั้ง และ ผู้นำองค์กร G100 องค์กรของผู้นำสตรีทั่วโลก กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของ G100 เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่บนโลกใบนี้ให้กับผู้หญิงทุกคนอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างความเท่าเทียมกัน การพัฒนาความเจริญแบบก้าวไปข้างหน้า และการไม่ทิ้งใครสักคนไว้ข้างหลังให้เกิดกับชีวิตผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ พันธกิจของ G100 ยังมุ่งมั่นที่จะหยิบยื่น สร้างสรรค์ สตรีผู้นำทางความคิดในบริบทต่างๆที่จำเป็นกับคน และ โลกใบนี้ อันได้แก่ การไม่ทิ้งใครสักคนไว้เบื้องหลัง ความปลอดภัย และ การส่งเสริมพลังสตรีทั่วโลกในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม แสดงจุดยืนสนับสนุนเรื่องความต่าง ช่องว่าง และความเท่าเทียมทางเพศสภาพทุกเพศให้เกิดขึ้นภายในทศวรรษนี้ และนั่นจึงเป็นที่มาของการมอบ “100 of G100 WINGs หรือ ปีก 100 ปี ของ G100” ที่จะมอบให้กับผู้นำสตรีทั่วโลก เพื่อเป็นสัญญลักษณ์การแสดงจุดยืนร่วมกัน ที่จะปักหมุด ร่วมสร้าง ร่วมแรงพลังผลักดันให้เกิดพลังผู้นำหญิงในทุกบริบท บทบาท ในทุกมุมธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคมของโลก เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ในทศสรรษนี้ และ เมื่อผู้นำหญิงทั้งโลกจับมือกัน เราทุกคนก็จะสามารถรวมพลังเสียงเล็กๆที่จะแผดสยายอย่างกึกก้องให้ทั้งโลกได้เห็นความสามารถ พละกำลัง ความชาญฉลาด แรงผลักดันที่ผู้หญิงทุกคนจะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้พัฒนาไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน แบ่งปัน และเท่าเทีนมกันในทุกด้าน ทุกเพศสภาพ”
นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมถ์ กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) นำเสนอโครงการ Hygiene Street Food for Chances Project ที่เน้นสร้างโอกาส ผ่านการเปิดอบรมด้านอาชีพอิสระการขายอาหารริมทาง ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะ และสร้างอาชีพขายอาหารให้กับผู้พ้นโทษอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบหมายให้องค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ นำเสนอโครงการจากสมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย นครปฐม โดย นางสาวโจแอนนา ซิกริโน เลขาธิการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ร่วมกับ บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เคพีฟูดส์ จำกัด และเรือนจำกลางนครปฐม เปิดพื้นที่โรงงานใหม่ให้ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง มีโอกาสในการออกไปฝึกทักษะฝีมือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจำ ได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการทำงานจากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ เป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ และสามารถกลับมาทำงานที่บริษัท เคพี ฟู้ดส์ หลังออกจากเรือนจำแล้ว โดยมีอาชีพที่รองรับการพ้นโทษรอในอนาคตหลังพ้นโทษ เป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืน และยังมีอีกหนึ่งโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คือ งานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยุธยา นำเสนอโครงการโดย นางสาวศีรยา ตั้งกีรติ ผู้แทน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับพัฒนาการชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพัฒนาอบรมศักยภาพสตรี ๑๖ อำเภอ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้สตรี ส่งเสริมความเป็นผู้นำ เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพสตรีทุกด้านลงไปในทุกตำบล ของ ๑๖ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ นายกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นเชื่อมั่นในพลังการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งเสริมการสร้างงานให้สตรี ทั้ง ๑๖ อำเภอ และ ร่วมกันพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดอีกด้วย

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๓. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซค์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครฯบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕'๖๕ ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลาที่รับสมัครแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีระยะเวลายื่นใบสมัครเพิ่มมากขึ้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยสามารถส่งใบสมัครได้
ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงเชิญชวนองค์กรสมาชิก สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซค์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครฯ พร้อมใบสมัครได้ที่เว็บไซค์กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โทรศัพท์หมายเลข ๒๖๕๔ ๖๗๕


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ


๑๖๒. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ติดตามงานกลุ่มทอผ้าอัตลักษณ์“ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” ผ้าพื้นเมือง ๗ กลุ่มในจังหวัดนครปฐม พร้อมร่วมกับจังหวัดเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมภูมิใจสวมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น นางสาว ณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม จังหวัดนครปฐม /นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนางสาว ทิพพรรณ ไชชูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม ร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าลายอัดลักษณ์จังหวัดนครปฐม “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” ผ้าพื้นเมือง ๗ กลุ่มในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ CCTV ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

สืบเนื่องจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รับมอบผ้าต้นแบบอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” จากนางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบผ้าต้นแบบทอลายมัดหมี่ จำนวน ๒ ผืน และทอลายจก จำนวน ๒ ผืน ให้แก่จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้สวมใส่ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐมอย่างกว้างขวาง โดยการรับมอบดังกล่าวเกิดจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้รับทราบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้ผ้าไทยสามารถจำหน่ายและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดนครปฐม รณงค์ให้ข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานสวมใส่ผ้าไทยทุกวันพุธและวันศุกร์ ยกเว้นในวันที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการค้นหาหรือออกแบบลายผ้าประจำจังหวัด จังหวัดละ ๑ ลาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” ตลอดจนได้มีการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานค้นหาและพัฒนา “อัตลักษณ์ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง จังหวัดนครปฐม” ซึ่งได้มีการระดมความคิดการออกแบบลายผ้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้มีการระดมความคิดเห็น ค้นหาและพัฒนาผ้าที่สามารถนำมาเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม อีกทั้งเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” จากที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติคัดเลือกลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” หมายถึงจังหวัดนครปฐมเป็นดินแดนอารยธรรมสมัยทวารวดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสภาพแวดล้อม พืชพรรณธัญญาหาร มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รู้สึกมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดนครปฐมของเรามีผ้าลาย อัตลักษณ์ประจำจังหวัด ลาย “ปูรณฆฏาศรีทวารวดี” ชื่ออาจจะเรียกยากสักนิด แต่มีความหมายที่บ่งบอกถึงจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ข้าราชการ และประชาชนได้สวมใส่ผ้าทอลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ตลอดจนส่งเสริมอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดนครปฐม และพัฒนา สนับสนุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนฐานรากได้มีอาชีพและรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสืบสาน รักษา พัฒนา และต่อยอดการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนให้คงอยู่ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทอผ้า และประชาชนในจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืนต่อไป


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ