๖๑๕. นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๐ น.นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าทูลฯ ถวาย เบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด


ภาพ/ข่าว: สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมถ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑๔. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย องค์สตรี รวม ๕ องค์กร ๕๐ กว่าชีวิต พร้อมใจลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วย สมาคมฯ รวมจำนวน ๕ องค์กรสตรี ประกอบด้วยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมรมสตรีแม่โพสาวหาญ สังกัดองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๐ กว่าชีวิต นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลฯ ถวาย เบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด


ภาพ/ข่าว: สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑๓. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร.ศ.ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังภาพ/ข่าว: สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑๒. สมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ มอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ร่วมป้องกัน COVID-๑๙ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ ๑๓ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไปมอบอาหารกลางวันและ เครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑๑. สมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๓ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑๐. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๐๙. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ณ อาคารชัยพัฒนา

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ณ อาคารชัยพัฒนา
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก เข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๐๘. สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมอนาคตเด็ก มอบ 200 ทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติยุควิถีใหม่ https://www.banmuang.co.th/news/social/218756

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมกันแจกทุนการศึกษาแก่เด็กจำนวน ๒๐๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุโขทัย กรมการพัฒนาชุมชน ลูกหลานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สำนักงานเขตดุสิต สถานีตำรวจนางเลิ้ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง


ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเป็นประจำทุกปี ร่วมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่เนื่องจากในช่วงนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ รอบสอง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในการติดเชื้อต่อเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ ในปีนี้จึงจัดงานวันเด็กแบบวิถีใหม่ คือ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ครอบครัวมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไปและขอเป็นกำลังใจทุกครอบครัวชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในฐานะผู้ดูแลครอบครัวขอให้ช่วยกันปฏิบัติตนพร้อมทั้งให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามที่ ศบค.และสาธารณสุขกำหนด รักษาระยะห่างจากคนนอกครอบครัว สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อที่เราจะผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันโดยเร็ว

๖๐๗. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนการศึกษา ๒๐๐ ทุน วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๔ ตามวิถีใหม่ https://www.m2fnews.com/news/thainews/thailand/73083?preview=true

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมกันแจกทุนการศึกษาแก่เด็กจำนวน ๒๐๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุโขทัย กรมการพัฒนาชุมชน ลูกหลานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานีตำรวจนครบาลดุสิต สำนักงานเขตดุสิต สถานีตำรวจนางเลิ้ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง


ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเป็นประจำทุกปี ร่วมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่เนื่องจากในช่วงนี้ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ รอบสอง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในการติดเชื้อต่อเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ ในปีนี้จึงจัดงานวันเด็กแบบวิถีใหม่ คือ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ครอบครัวมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไปและขอเป็นกำลังใจทุกครอบครัวชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีในฐานะผู้ดูแลครอบครัวขอให้ช่วยกันปฏิบัติตนพร้อมทั้งให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามที่ ศบค.และสาธารณสุขกำหนด รักษาระยะห่างจากคนนอกครอบครัว สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อที่เราจะผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันโดยเร็

๖๐๖.สภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมอนาคตเด็ก มอบ ๒๐๐ ทุนการศึกษา วันเด็กแห่งชาติ ยุควิถีใหม่ ๒๕๖๔ https://www.posttoday.com/social/general/642314
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่งเสริมอนาคตเด็ก มอบ ๒๐๐ ทุนการศึกษา วันเด็กแห่งชาติ ยุควิถีใหม่ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวชาวไทย โดยเฉพาะสตรีในฐานะผู้ดูแลครอบครัว ขอให้ช่วยกันปฏิบัติตน ให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามที่ ศบค.และสาธารณสุขกำหนด ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ รอบสอง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
สภาสตรีแห่งชาติฯตระหนักดีถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กเป็นประจำทุกปี ร่วมทั้งจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ รอบสอง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายในการติดเชื้อต่อเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้

ในปีนี้จึงจัดงานวันเด็กแบบวิถีใหม่ คือ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน เพื่อนำไปมอบแก่เด็กที่ครอบครัวมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อไป

ในโอกาสนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติฯของสภาสตรีแห่งชาติฯในวันนี้ ได้รับการสนับสนุน มาจาก ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เพื่อสนับสนุนให้โอกาส เป็นทุนการศึกษาเล่าเรียน ของเด็กๆ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้