๒๒๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลฯ และทรงเชิญชวนพระสงฆ์ (ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร) และพุทธศาสนิกชนเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในการนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางนันทิยา วงศ์วานิชย์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ดังกล่าว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๗.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙ฺ๓๐น. นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
นางเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ รองประธานบริหารฯ นางสาวผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางกัณตนา ตันติพิพัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นางชณิกา เทศดนตรี ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการบริหาร นางอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร ดร. แสงจันทร์ ศรีสหกิจ นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นางศิริวรรณ กุหลาบเพ็ชร์

เรื่องเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๔๓ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗
ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุน โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ครั้งที่ ๑๒ ในพื้นที่ภาคใต้ ๓ จังหวัด พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๖ คัน ให้นายกเหล่ากาชาด โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูก็ต กล่าวให้การต้อนรับ

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น ที่ห้องประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”.ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพื้นที่ภาคใต้ ๓ จังหวัด จำนวน ๓๙ ทุน ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๐๐๐ บาท (ทั้งนี้องค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต สมาคมสตรีภูเก็ต สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมละ ๒ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐บาท จำนวน ๖ ทุน เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท) โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและแนะนำจังหวัดภูเก็ต และนางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร กรรมการอำนวยการกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประธานภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิก และสมาชิกสมทบ และ ศึกษาธิการจังหวัด คณะอาจารย์จากจังหวัดดังกล่าวข้างต้น และประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากมอบทุนการศึกษาครบเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯอีกด้วย
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดทำ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเด็กนักเรียนในทุกภูมิภาคเข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมาย จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ไปแล้วรวมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๒ และจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้ครบตามเป้าหมาย ของโครงการในพื้นที่ทุกภูมิภาค โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน
ในการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยห้าง Big C จังหวัดภูเก็ต มอบขนม
(set box) จำนวน ๑๐๐ กล่อง ให้กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมายของ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ในทุกภูมิภาค
ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๖ คันให้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” จังหวัดภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนจำนวน ๘๐ ทุน ตามโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ในพื้นที่ภาคใต้ ๖ จังหวัด พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๑๐ คัน ให้นายกเหล่ากาชาด โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”.ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพื้นที่ภาคใต้ ๖ จังหวัด จำนวน ๘๐ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดระนอง และจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและแนะนำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีนางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร กรรมการอำนวยการกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประธานภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิก และสมาชิกสมทบ และ ศึกษาธิการจังหวัด คณะอาจารย์จากจังหวัดดังกล่าวข้างต้น และประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันหลังจากมอบทุนการศึกษาครบเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯอีกด้วย
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดทำ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเด็กนักเรียนในทุกภูมิภาคเข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมาย จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ไปแล้วรวมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๑ และจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้ครบตามเป้าหมาย ของโครงการในพื้นที่ทุกภูมิภาค โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน
ในการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยห้าง Big C จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบขนม (set box) จำนวน ๑๕๐ กล่อง ให้กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมายของ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ในทุกภูมิภาคและ
ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ได้ มอบรถเข็นวีลแชร์เพจำนวน ๑๐ คันให้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมจัดกิจกรรม มอบเงินและของขวัญปีใหม่ให้น้อง ๆ จากมูลนิธิบ้านพระพร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ คุณสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ คุณสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ และคุณสุดถนอม กรรณสูต ประธานฝ่ายเสริมสร้างพลังสังคมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คุณวรัชญ์ อนุมานศิริกุล Founder & Chief Executive Officer, Castscape Co.,Ltd ร่วมจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้น้อง ๆ จากมูลนิธิบ้านพระพร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคุณสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คุณรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างพลังสังคมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ในโอกาสนี้ คุณสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเงินทุนการศึกษาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้น้อง ๆ จากมูลนิธิบ้านพระพร และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับ ผู้บริหารศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ พร้อมกับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก นอกจากนี้จัดเลี้ยงอาหารที่ร้านอาหาร Maisen ชั้น ๘ Helix Sky Dining จากนั้น ได้ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆ จากมูลนิธิบ้านพระพร เข้าชมละครเวทีรอบการกุศล บริเวณ โรงละคร Luna the immersive musical experience @ Q Stadium ชั้น M จบการแสดงละครเวที น้องๆ จากมูลนิธิบ้านพระพร เดินทางกลับมูลนิธิฯ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๒๓. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้ามอบทุนโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มอีก ๗ จังหวัด จำนวน จำนวน ๑๐๕ ทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่หอประชุม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”โดยประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวาย
ราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภิกา
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกล่าวถวายอาเศียรวาท ได้รับเกียรติจากนายชลธี ยังตรง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับและแนะนำจังหวัดอุบลราชธานี และมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางเบญจมาศ ปริญญาพล ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดร.ฉันทนา เปียทอง
รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ชนิศ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”
จากนั้น นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยและคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ องค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐๕ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๕,๐๐๐ บาท หลังจากมอบทุนการศึกษาครบเรียบร้อยแล้ว ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ศึกษาธิการจังหวัด ที่นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา และคณะอาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดทำ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเด็กนักเรียนในทุกภูมิภาคเข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมาย จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ไปแล้วรวมในครั้งนี้ จำนวน ครั้งที่ ๑๐ และจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้ครบตามเป้าหมาย ของโครงการในพื้นที่ทุกภูมิภาค โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน

ในการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยห้าง Big C จังหวัดอุบลราชธานี มอบขนม
(set box) จำนวน ๑๕๐ กล่อง ให้กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา
ตามเป้าหมายของ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ในทุกภูมิภาคและขอขอบคุณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ในการสนับสนุนชุดตรวจโรค Rapid Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๒๐๐ ชุด เพื่อตรวจให้กับผู้ร่วมงาน
ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางรชตภร โตดิลกเวชช์
ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้มอบรถเข็นวีลแชร์เป็นจำนวน ๑๐ คัน ให้ นายชลธี ยังตรง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” จังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๒. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ที่โรงเรียนสวนลุมพินี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ เดินทางไปมอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ ประจำปี ๒๕๖๖ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๑.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนการศึกษา และของขวัญวันเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ บุตร - หลาน เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดุสิต และมอบของขวัญวันเด็กให้ นักเรียนโรงเรียนวัดยานนาวาและโรงเรียนวัดโพธ์ท่าเตียน วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บ้านนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสมาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการ สมาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมมอบตุ๊กตาของขวัญวันเด็ก เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่ บุตร - หลาน เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดุสิต โดยมี พ.ต.อ.อาคม ชุมพรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ บุตร - หลาน เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลดุสิต ต่อไป จากนั้นเลขาธิการ สมาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับผู้แทนโรงเรียนวัดยานนาวา เพื่อนำไปมอบให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดยานนาวา ต่อไป และนางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการ สมาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำของขวัญวันเด็กจากสมาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโพธ์ท่าเตียน วัดเชตุพนวิมลมังคลารามอีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๒๐.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ และองค์กรสมาชิก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๑๙. สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มกราคม ๒๕๖๖