๔๑๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพให้ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันนี้ ( วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุดให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายจิตติศักดิ์ พลางกูร ประธานชุมชนวัดโสมนัส ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัคใหม่กุลวัฒน์ เลขานุการสมาคมฯ และคณะกรรมการ สมาคมฯ และนายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กล่าวรายงานสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของประชากรในพื้นที่ ที่ได้รับกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) รวมถึงการมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๑๐ ราย ต่อประธานในพิธี จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวปราศรัยพบปะทักทายประชาชนที่มาร่วมงาน ณ ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติของประชาชนอยู่แล้ว โดยขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับชุมชน ทั้งยังเดินตามแนวคำสอนที่ทรงดำริไว้ว่า ให้ปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกป่าสำหรับไม้ใช้สอย ปลูกป่าสำหรับไม้ผล ปลูกป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งทั้ง ๓ อย่างนี้ สามารถนำไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเพียงพอ และเมื่อทำทั้ง ๓ อย่างแล้ว เราจะได้รับอย่างที่ ๔ นั่นคือ การอนุรักษ์ดินและน้ำ จึงเรียกได้ว่า ได้ทั้งใช้งาน ดำรงชีวิต และอนุรักษ์ไปด้วยพร้อมกันนั่นเอง จึงเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๕๐ บาท/ครัวเรือน/วันจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำโครงการ “เติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์” ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ โดยตั้งเป้าหมาย มอบแจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนไปแล้วหลายจังหวัด อาทิ ที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ ที่ชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพฯ ที่ชุมชนบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ และที่ชุมชน จะทะยอยเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น ตามเป้าหมายที่เรียนไว้ข้างต้นต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๑๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ นำคณะกรรมการ สภาสตรีแห่งชาติ ฯ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันนี้ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์กรสมาชิก ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๑๗. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน -ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ปลูกต้นไม้มงคลที่ลานวัดระฆังเป็นพุทธบูชา ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม มอบหมายให้ พระบวรรังษี เจ้าคณะแขวงศิริราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม และพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้ร่วมในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และปลูกต้นไม้มงคล32ต้น โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมการพัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 32 ต้นที่วัดระฆังโฆสิตาราม บริเวณพื้นที่หน้าพระอุโบสถอันเป็นลานที่ประดิษฐานของระฆังขนาดใหญ่เป็นสัญญลักษณ์สำคัญของวัด โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดเผยหลังพิธีว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลยิ่งของชาวไทยทั้งประเทศที่วันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวัด และคณะสงฆ์วัดระฆังโฆษิตารามให้มากระทำพิธีถวายราชสักการะและปลูกต้นไม้มงคลได้แก่ต้นชุมแสง ๒ ต้น ต้นพิกุล ๔ ต้น ต้นราชพฤกษ์ ๖ ต้น ต้นอินทนิลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ออกดอกเป็นสีม่วงตามวันพระราชสมภพจำนวน ๒๐ ต้น รวมทั้งหมด ๓๒ ต้น การปลูกต้นไม้มงคลในวันนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัดอันเป็นศาสนสถานที่สำคัญคู่บ้านเมืองให้ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ช่วยลดภาวะโลกร้อน เป็นปฎิบัติบูชากิจกรรมหนึ่งซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติฯตั้งใจทำเพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อให้การปลูกต้นไม้มงคลจำนวน ๓๒ ต้นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความร่มเย็นให้กับพื้นที่วัดรวมทั้งประชาชนที่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติธรรมในบริเวณวัดได้อย่างยาวนาน กรมการพัฒนาชุมชนกับสภาสตรีแห่งชาติฯจะรับเป็นธุระในการทำนุบำรุงต้นไม้ทั้ง ๓๒ ต้น ให้งอกงามอยู่คู่วัดตลอดไป

ส่วน ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ได้เมตตาอนุญาตให้มาดำเนินการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญของชาติเช่นนี้ในวัดศักดิ์สิทธิที่มีอานุภาพแห่งบุญบารมีของสมเด็จพระพุฒาจารย์ พรหมรังสี ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนิกชน ซึ่งนอกจากวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดระฆัง ประชาชนนิยมไปกราบไหว้สักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี แล้ว ยังนิยมชมหอพระไตรปิฏกสมัยรัชกาลที่ 1ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีประวัติสำคัญเคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๑๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ สนับสนุนโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” สภาสตรีแห่งชาติฯ ให้พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ รับมอบถุงยังชีพ จากนางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางอนันตยา พรชูตรง เลขานุการสมาคม นางพรภิรมย์ ศิริปุณย์ กรรมการ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และนางสาวออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ถุงยังชีพ จำนวน ๑๕๐ ชุด มอบข้าวสารจำนวน ๑๕๐ ถุง ๆ ละ ๕ กิโล ไข่ไก่สด จำนวน ๑๕๐ กะบะ เพื่อสนับสนุน โครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ของสภาสตรีแห่งชาติฯ นำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เป็นการแบ่งบันความสุข และร่วมเป็นส่วนหนึ่งรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ร่วมใจกันแบ่งปันสิ่งของ รวมพลังน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ ในบทบาทที่สตรีไทยสามารถช่วยสนันสนุนได้ในภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสตรีแห่งชาติฯ กรุงเทพฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ๔๑๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบบ้านอยู่ดีมีสุข ให้กับครัวเรือนยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไป มอบบ้านอยู่ดีมีสุข ให้กับครัวเรือนยากไร้ จำนวน ๒ หลัง เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท-นครปฐม) องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการ สธวท-นครปฐม พร้อมด้วย นายนิวัติ หิรัญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด นางทิพวรรณ หิรัญ กำนันตำบลท่าตลาด ให้การต้อนรับ และนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานความเป็นมาของการมอบบ้านในครั้งนี้ และเรียนเชิญ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวการมอบบ้านอยู่ดีมีสุข ให้กับ ครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นายบุญช่วย จันทร์สมบูรณ์ และ นางสาวละเอียด กุลโคก โดย ได้รับเกียรติจากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวขอบคุณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าตลาด อำเภอสานพราน จังหวัดนครปฐม
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ กล่าวว่า จากการได้เยี่ยมบ้านเพื่อ มอบถุงยังชีพ ตาม“โครงการเติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ให้ชาว ชุมชนในเขตอำเภอสามพราน นครปฐม และได้มาเยี่ยมบ้าน นายบุญช่วย จันทร์สมบูรณ์ และครอบครัวของนางสาวละเอียด กุลโคก พบว่าไม่มีบ้านอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ จึงได้ตกลงที่จะสร้างบ้านใหม่ให้ทั้ง ๒ ครอบครัวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มิ ถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ยากไร้ทั้ง ๒ ครอบครัว ที่ได้รับบ้านอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และให้คำแนะนำการปลูกผักสวนครัวเรือน เพื่อมีผักสวนครัวไว้ทานเอง ลดค่าใช้จ่ายและในโอกาสนี้ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเชิญชวนคนไทยร่วมกันปลูกผักสวนครัวจนเป็นอุปนิสัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ทุกคนและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น เพื่อยืนยันถึงสิ่งนี้ จึงเชิญชวนมาร่วมเป็นสมาชิก Facebook กลุ่มที่ชื่อว่า “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในการปลูกพืชผักสวนครัว โดยจะมีภาพบรรยากาศการปลูกผักของคนไทยจากทั่วประเทศที่แชร์มาให้ชมกันทุก ๆ วัน สร้างวัฒนธรรมในการพึ่งพาตนเอง ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือน แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูง โดยในช่วงนี้พบว่ามีประชาชนตื่นตัวในการปลูกพืชผักสูง โดยสังเกตได้จากมีคนไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก กล้าไม้ จากตลาดต้นไม้ มากกว่าปกติ แสดงว่าการรณรงค์ให้คนปลูกผักประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๕๐ บาท/ครัวเรือน/วันจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี
“กิจกรรมปลูกผักสวนครัวนี้ นอกจากจะได้สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวทำให้มีเงินเหลือเก็บ ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวหนึ่งซื้อผักวันละ ๕๐ บาท ถ้าคนไทย ๑๓ ล้านครอบครัว ปลูกผักทานเองจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ๖๕๐ ล้านบาทต่อวัน และถ้าหนึ่งปีทำได้ ๒๐๐ วัน ก็จะประหยัดได้ถึง ๑.๓ แสนล้านบาทต่อปี สามารถนำไปเป็นทุนการศึกษาลูก และเก็บเงินไว้ใช้ยามเจ็บไข้ได้ป่วย” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๑๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการ ผู้นำชุมชน และสตรีอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย, ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายโชคชัย แก้วป่อง นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าฯ ชัยนาท นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายก อบจ.ชัยนาท ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สตรีอาสาพัฒนา ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายสมาชิกคนรักเขาขยาย และประชาชน ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ร่วมปลูกต้นไม้ ๑,๐๔๒ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เขาขยาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติของประชาชน โดยขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับชุมชน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานแก่ราษฎร ว่า "…พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า" จะเห็นได้ว่า ทรงมีพระราชดำริในการรักษา ฟื้นฟูป่าไม้ ป่าต้นน้ำ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน และ สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ร่วมกันดำเนินงาน “โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขึ้น ทุกอย่างในวันนี้สำเร็จได้เพราะความร่วมมือของทุกคน เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินี้ เริ่มวันนี้วันแรกที่พื้นที่ต้นแบบ ณ เขาขยาย แห่งนี้ เราร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,042 ต้น เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ เช่น ต้นตะแบก ต้นเสลา ต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้มีดอกสีม่วงสวยงาม ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ นับเป็นคุณูปการต่อเรา ช่วยลดโลกร้อน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สภาสตรีฯ ได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้จัดโครงการเติมความสุข แบ่งเบาความสุข ด้วยการแบ่งปัน จัดถุงยังชีพไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ถุง ขณะนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ถุงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-๑๙ โครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ยังเป็นอีกโครงการที่เป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่และน่ายินดี

“ขอให้ทุก ๆ ท่านตั้งใจร่วมกันในการทำความดี เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนทั้งหมด ๑,๐๔๒ ต้น และขอให้พวกเราได้มีโอกาสกลับมารักษาต้นไม้ นอกจากจำนวน ๑,๐๔๒ ต้นนี้ด้วย และช่วยกันรักษาต้นไม้อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน”ดร.วันดีกล่าว

สำหรับ โครงการ “รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และร่วมแสดงพลังสตรีอาสาพัฒนาทุกระดับในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆจำนวน 22 แห่ง โดยกิจกรรมที่กำหนดไว้ อาทิ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การใช้ประโยชน์จากต้นไม้, ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจัดกิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดชัยนาท

ขอบคุณ: ภาพข่าวกรมการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๑๓.สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ ให้ชุมชนบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันนี้ (ศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๖๐ ชุดให้กับ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ให้แก่ ชาวชุมชนแขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิรินทิพย์ มีนมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี และ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ ขวัญมงคล ประธานเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการคลองสามวา กล่าวรายงานสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของผู้พิการผู้ป่วยนอนติดเตียง และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวปราศรัยพบปะทักทายประชาชน รวมถึงที่มาร่วมงาน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)ที่ดูแลในชุมชน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนแขวงบางชัน เขตคลองสามวา และกล่าวถึงนโยบายของท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๕๐ บาท/ครัวเรือน/วันจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า “ในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติฯ นั้น ได้จัดโครงการหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ โดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ถุง ภายใต้โครงการ โครงการเติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนไปแล้วหลายจังหวัด อาทิ ที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจะทะยอยเดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ถุง ตามที่เรียนไว้ข้างต้น จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จากนั้น ประธานในพิธี และคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพเยี่ยมเยียนให้กำลังใจบ้านผู้พิการติดเตียงจำนวน ๒ ราย คือ นางนพวรรณ มานะวะ กับนางนางบุญเริ่ม มานะวะ และ บริเวณ ถนนพระยาสุเรนทร์ ๑๖ แยก ๑ บางชัน คลองสามวา กทม.
ขอบคุณ: ภาพกรมการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๑๒. สมาคมซอนต้าประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “ซอนต้า ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด- ๑๙” โดยสโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑ ร่วมกับ สโมสรซอนต้า อีคลับ ประเทศไทย ๑ มอบถุงยังชีพให้ชาวเคหะชุมชนห้วยขวาง

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะ กรรมการบริหารซอนต้าสากล พร้อมด้วยนางสาวนภา สุขะมงคล นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑ และ นางสาวนฤพร กาญจนจารี นายกสโมสซอนต้าอีคลับ ประเทศไทย ๑ ร่วมมอบถุงยังชีพ และแอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน ๑๐๐ ชุด นมซอนต้า ๒๐๐ ถุง และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง ตามโครงการ “ซอนต้า ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด- ๑๙” ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเคหะชุมชนห้วยขวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซอนต้า เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระซอนต้าสากล มีอายุครบ ๑๐๐ ปี ของการก่อตั้ง โดยมีผู้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวเคหะห้วยขวาง ประกอบด้วย นางพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมซอนต้าประเทศไทย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางนภา สุขะมงคล นางสาวนฤพร กาญจนจารี นางมนวิภา ประชัญคดี นางดวงนภา วิจิตรเขื่อนขันธ์ นางมรกต โชติกุล นางสาวอินทิรา สวัสดิ์พาณิชย์ นางรัตตินันท์ ชัยจิระไพศาล และ นางสาวอรยาพร กาญจนจารี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซอนต้า แฟลต ๑๐ การเคหะห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ในฐานะ กรรมการบริหารซอนต้า กล่าวว่า “โครงการ “ซอนต้า ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด- ๑๙” จัดขึ้น ในโอกาส ซอนต้าสากล มีอายุครบรอบ ๑๐๐ ปี และซอนต้าประเทศไทยที่มีการก่อตั้งมาแล้ว ๕๐ ปี ซอนต้าสากลเป็นองค์กรสาธารณกุศลระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสถานภาพของสตรีในทุกๆ ด้าน และประเทศไทยเป็นองค์กรสมาชิกที่มีสโมสรซอนต้าถึง ๑๘ สโมสร มีสมาชิกทั่วประเทศมากกว่า ๖๐๐ คน เป็นองค์กรการกุศลจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆ ด้าน สำหรับการมอบถุงยังชีพในวันนี้ เป็นการ แบ่งปันน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชน โดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๑๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้สำนักงานราชบัณฑิต สู้ภัยโควิด-๑๙

วันนี้ ( ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อสนับสนุนราชบัณฑิตฯ จำนวน ๑,๕๐๐ ชิ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ราชบัณฑิต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น ๔๐๓ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญกล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนรู้สึกยินดีในการมอบครั้งนี้ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทางกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมสร้างโอกาสและรายได้ให้กับหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะแม่บ้านที่เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย
“เราได้จัดฝึกอบรมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ทั้งเพื่อใช้ในครัวเรือน และเพื่อจำหน่าย ทำให้สามาถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้ครอบครัวในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน สามารถสรุปยอดการจำหน่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า OTOP ที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมกันทำจำหน่าย โดยมียอดจำหน่ายที่ตัวเลขล่าสุดคือ 121 ล้านบาทจากทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นผลดีกับครัวเรือนอย่างยิ่ง”
ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า “ในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติฯ นั้น ได้จัดโครงการหลายโครงการ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ โดยเฉพาะการแจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ถุง ภายใต้โครงการ โครงการเติมความสุข แบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนไปแล้วหลายจังหวัด อาทิ ที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และในวันนี้( ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ) เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จะเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยการแพร่ระบาด Covid –๑๙ ที่ชุมเคหะห้วยขวาง กรุงเทพฯ จำนวน ๓๐๐ ราย ทั้งนี้ได้วางแผน จะทะยอยเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ถุง ตามที่เรียนไว้ข้างต้นต่อไป
ดร. วันดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนในเรื่องของหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ก็เป็นกิจกรรมหลักของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้หญิงอย่างเราในยามทุกข์ยามยาก ก็มีบทบาทช่วยเหลือสังคมได้เช่นกัน”
นอกจากนี้ ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร กล่าวว่าในนามของราชบัณฑิตยสภา รู้สึกยินดีอย่างยินดีและขอบคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือและการสนับสนุนครั้งนี้ ปัจจุบันสำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมดำเนินงานด้านวิชาการประมาณ ๑,๐๐๐ คน ทั้งนี้ในช่วงวิกฤติโควิด-๑๙ ทางสำนักงานฯ ยังคงดำเนินการตามพันธกิจปกติและปรับเวลาในการทำงาน ซึ่งหน้ากากอนามัย เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเช่นกัน
ในการนี้ ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ได้มอบเงินให้แก่สภาสตรีฯ สนับสนุนการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อให้ผลิตแจกจ่ายประชาชนต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว : กรมการพัฒนาชุมชน
เรียงเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชา

๔๑๐. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด -๑๙ ลงพื้นที่ เคหะชุมชนห้วยขวาง กรุงเทพฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้ ( วันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯและดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศสภาสตรีแห่งชาติฯ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ให้กับ ชาวเคหะชุมชน หวยขวาง โดยมี นางจรูญ กิตติพรพรรณ หัวหน้าเคหะนครหลวงสาขาห้วยขวาง กล่าวต้อนรับ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เคหะชุมชนห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำโครงการ เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน สภาสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ได้จัดถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง กระปิ น้ำมัน น้ำตาล และอื่นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแบ่งบันความสุข โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศ ร่วมใจกันแบ่งปันสิ่งของ รวมพลังน้ำใจสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐ ในบทบาทที่สตรีไทยสามารถช่วยสนันสนุนได้ในภาวะวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวให้กำลังใจและเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดปฏิบัติการ ๙๐ วัน นับจากวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะร่วมกับพี่น้องทุกครัวเรือนทั้งประเทศ ปลูกผักสวนครัวให้ครบทุกครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๕๐ บาท/ครัวเรือน/วันจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท/ปี

ขอบคุณภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ