๘๑๒. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานลายผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จากพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทรงมีพระทัยตั้งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งศิลปาชีพ เพื่อสืบสานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาผ้าไทยให้ทรงคุณค่า จนเกิดรูปธรรมของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกรชาวไทย และต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”ตามพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทย (Coaching) โดยร่วมบูรณาการกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ชาวไทย ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ พร้อมพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่อง ประดับ ตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น โดยเน้นการใช้สีธรรมชาติเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนองแนวพระดำริ สนองแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาพระราชทาน ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”ตามพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่

๘๑๑. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี กราบนมัสการพระอุพระอุรังคธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดป่าศรีคุณาราม ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กร รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ๓ องค์กร ไปกราบนมัสการพระอุรังคธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดป่าศรีคุณาราม ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ๘๑๐. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี รวมพลังศรัทธาทอดผ้าป่าที่วัดป่าโนนทองอินทร์ จ.อุดรธานี

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และที่ปรึกษา๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าวัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โดยมีคณะองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมและสมาชิกจาก ๓ สมาคมฯ ร่วมใจศรัทธาทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี โดยได้ถวายปัจจัย เป็นจำนวนเงิน ๑๑๙,๘๐๐ บาท สมทบผ้าป่าสามัคคี ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๗๕๗,๔๗๑ บาท

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


๘๐๙. นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกับ อาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนจัดโครงการ“ ปันรักห่มดอย “ มอบผ้าห่ม คลายหนาว ให้พี่น้องชาติพันธุ์ ๓,๕๐๐ ผืน ลงพื้นที่ เยี่ยม ๑๖ หมู่บ้าน ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมคณะ ฯ เดินทางลงพื้นที่มอบผ้าห่ม ตามโครงการอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน “ ปันรักห่มดอย “ มอบผ้าห่ม คลายหนาว จำนวน ๓,๕๐๐ ผืน แก่พี่น้องชาติพันธุ์ ที่ประสบภัยหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน บ้านแม่ละนา บ้านยาป่าแหน บ้านจ่าโบ่ บ้านผาเจริญ บ้านบ่อไคร้ บ้านหนองตอง บ้านกึดสามสิบ บ้านปางคาม บ้านปางคามน้อย บ้านไม้ฮุง บ้านน้ำจาง บ้านห้วยเฮียะ บ้านผาเผือก บ้านผาแดง บ้านลุกข้าวหลาม
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กล่าวว่า สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ อาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาติพันธุ์ ในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ต้องต่อสู้กับอากาศที่หนาวเหน็บ จัดโครงการ“ ปันรักห่มดอย “ มอบผ้าห่ม คลายหนาว เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ มอบผ้าห่ม ให้ชาวเขา ๓,๕๐๐ ผืน ได้ลงพื้นที่ ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถือโอกาส ออกไป เยี่ยมเยียน และให้กำลังแก่พี่น้องชาติพันธุ์ และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะสตรี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๑๖ หมู่บ้าน ดังกล่าว ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ ส่งเสริมการผลิตผ้า/สินค้าพื้นเมือง/ผลผลิตการเกษตร รวมถึงการพัฒนาสินค้าชุมชน โดยเฉพาะสตรี เพื่อให้สามารถ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้

รายงานข่าว : สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๐๘. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังทำความดี ช่วยเหลือชาวอุดรธานี มอบเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประธานแม่บ้านมหาดไทยอุดรธานี เพื่อเป็นกองทุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวัน “ชาวอุดรธานี รวมน้ำใจให้กาชาด”

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี รวมพลังทำความดี มอบเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในวัน “ชาวอุดรธานี รวมน้ำใจให้กาชาด” โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้จ่าย ตามพันธกิจ ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอุดรานี (ซึ่งในปีนี้ มีมติงดจัดงานกาชาด) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีรายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๐๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมฟ้อนทิพเกสรบุปผาราชินี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นำ กรรมการบริหารสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมฟ้อนทิพเกสรบุปผาราชินี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ในงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี ๒๕๖๔ ทิพเกสร เป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานชื่อไว้ เพื่อเป็นการยกย่อง เจ้าทิพเกสร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมรอบรู้ในด้านราชการ เจ้าทิพเกสรเป็นพระธิดาในพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ประสูติแต่เจ้าอุษา เป็นพระชายาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗ แห่งทิพจักราวงศ์ และเป็นพระมารดาในเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ลักษณะดอกมีสีม่วงอ่อนแกมชมพู พร้อมก้นนี้นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกได้ร่วมมอบเงินรางวัลจากการฟ้อนรำถวายพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ให้กับมูลนิธิพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ โดยมี เจ้าวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๐๖. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการบริหารฯ และสมาชิก ร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พร้อมมอบเงินทำบุญสืบสานการจัดงานประเพณีไหว้สาพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะบูชาพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พร้อมด้วยคณะทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ หน่วยงานราชการ เอกชน และสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ไหว้สาบูชาดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ แห่งทิพจักราวงศ์ พระบิดาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ ๕ โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา น้อมถวายเครื่องสักการะไหว้สา เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกคุณความดีของพระองค์ที่มีต่อเชียงใหม่ล้านนา พร้อมกันนี้สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ ได้ร่วมมอบเงินทำบุญในการจัดงานประเพณีไหว้สาพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๐๕. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และสมาคมสตรีศรีอยุธยา สององค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ตั้งปณิธานทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน รวมพลัง ลงพื้นที่มอบเงิน ๓ แสนบาท ให้ทหาร-ตำรวจ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมทำบุญกฐินตกค้าง ๑๒๓ วัด จำนวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จับมือ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกคณะกรรมการบริหารองค์กรสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังคณะกรรมการบริหารและสมาชิกเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขึ้นรถบัสจากกรุงเทพมหานคร เป้าหมาย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกองกำลังภาคประชาชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ.วัดบูรพาราม จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญทหารตำรวจตามแนวชายแดน ๓ จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยมีพลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.คลองจิก จ.ปัตตานี เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญแก่ทหาร-ตำรวจ ตามแนวชายแดน มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐บาท และในโอกาสนี้ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และสมาคมสตรีศรีอยุธยา สององค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำบุญ พิธีถวายกฐิน-ผ้าป่าตกค้าง แก่วัดต่างๆรวม จำนวน ๑๒๓ วัด โดยองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมทำบุญจำนวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่าสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และสมาคมสตรีศรีอยุธยา สององค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ตั้งปณิธานทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน รวมพลัง คณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสมาคม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ทหาร-ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากพลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๕ และคณะแม่บ้านทหารตำรวจ ได้มีโอกาสพบปะเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองที่คอยให้การต้อนรับ มอบเงินและสิ่งของเพื่อแสดงถึงความรักและห่วงใยต่อทหาร – ตำรวจที่ได้เสียสละมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้มีความปลื้มปิติร่วมกันทำบุญ พิธีถวายกฐิน-ผ้าป่าตกค้าง แก่วัดต่างๆรวม จำนวน ๑๒๓ วัด


รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๐๔. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมคุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายนต ๒๕๖๔ เวลา ๑๘. ๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๓ ท่าน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นางศรีวรรณ สายฟ้า และกรรมการอำนวยการประกอบด้วย นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็น เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ ศาลา ๕ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ประวัตินางกรแก้ว วิริยะวัฒนา
การศึกษา : - ปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิต (อบ.31) วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษาอังกฤษ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน : สาขาอาชีพ ผู้บริหารการศึกษา
๒๕๓๒-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านความรู้ ภาษาและคอมพิวเตอร์
๒๕๓๒-ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๒๕๔๐-ปัจจุบัน อาสากาชาดกิตติมศักดิ์กาญจนาภิเษก และกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
๒๕๕๑-ปัจจุบัน นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๕๕๒-ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สภาพัฒนาองค์การเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๒๕๖๓-ปัจจุบัน นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
อื่นๆ กรรมการ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี กรรมการ /ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา อนุกรรมาธิการ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
( ๒๕๕๓-๒๕๕๖)
กำหนดการงานสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจ นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม (ศาลา ๕ )
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีฌาปนกิจ


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๐๓. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานีร่วมงานทอดกฐิน วัดอภิปุญโญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสมาชิอกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมงานทอดกฐินที่วัดอภิปุญโญ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ได้มอบปัจจัยถวายเป็นเงินจำนวน ๔๗,๓๐๐ บาท โดยมี ท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา และท่านรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี รวมปัจจัยถวายทั้งสิ้น ๒,๕๑๖,๗๕๔ บาท

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิอกสภาสตรีแห่งชาติฯ