๒๗๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ ประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ ประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ แจ้งถึงการเตรียมงานการออกร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และภารกิจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ/สมาคมองค์กรสมาชิกแต่ละวัน โดยมี ประธานคณะกรรมการและประธานร่วมรวมถึง คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ร้านกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

๒๗๐. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ ณ วัดขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดขันเงิน อ. หลังสวน จ. ชุมพร เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคม เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและสมาชิก เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมงวหฟราชินูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้ นางยุพา ศุภอมรพันธุ์ นายกสมาคมผู้นำพัฒนาสตรี จ. ชุมพร นำคณะกรรมการของสมาคมผู้นำพัฒนาสตรี จ. ชุมพร เข้าร่วมพิธีด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๙. สภาสตรีแห่งชาติ ฯ จับมือ กรมพัฒนาชุมชน เดินหน้ารณรงค์ใส่ผ้าไทย ลงพื้นที่ เมืองผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และที่ปรึกษาประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองบัวลำภู นายจารุวัฒน์ ศรีชุย ประธานคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนางพรรณี จันทะศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ที่โรงแรมณัฐพงศ์แกรนด์ หนองบัวลำภู
การลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะ และภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในดำรงอยู่คู่ชาติไทยและให้เป็นความชื่นชมของชาวโลก อีกทั้งเพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใส่ผ้าไทย ทุกวัน
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการรณรงค์การใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ได้ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะในนำผ้าไหม ผ้าฝ้าย ในทุกวันเพื่อเป็นการรักษา สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ผ้าทอไทยทุกผืน เสมือนได้ว่าเกิดจากการถักทอ ด้วยลมหายใจของผู้หญิง รายได้ที่เกิดจากการขายผ้า ก็นำมาส่งเสียบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจครัวเรือน ในจังหวัดหนองบัวลำภูมีคนที่สามารถทอผ้าได้เป็นจำนวนนับหมื่นคน ดังนั้น ถ้าทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าไทย แต่ละคนจะได้ซื้อผ้าไทย อย่างน้อย ๑๐ เมตร หากว่ามีคนหนองบัวลำภูใช้ผ้าไทย 2 แสนคน ก็จะเกิดความต้องการผ้าถึง ๒ ล้านเมตร เป็นการสร้างตลาด สร้างความต้องการ เพื่อต่อไปลูกหลานเราจะได้หันมาทอผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังลูกหลานเราเพื่อรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยให้ไม่ขาดสาย

นางวันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผ้าไทย จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยในทุกๆวันกับกรมการพัฒนาชุมชนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นการใส่ผ้าไทยในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน อันจะนำมาซี่งความสามารถในการพึ่งตนเองและเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
นายสมเจตน์ กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแห่งการทอผ้าสวยงาม สีของจังหวัดเป็นสีชมพู มีความยินดีที่จะร่วมมือรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยทุกวันกับสภาสตรีฯและกรมการพัฒนาชุมชน และรู้สึกซาบซึ้งว่า การใช้ผ้าไทย ก่อให้เกิดห่วงโซ่ของกระบวนการผลิต การสร้างงาน และจำนำประโยชน์กลับมายังครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืน หากว่าคนไทยทั่วประเทศเพียง ๓๕ ล้านคน ร่วมใจกันใส่ผ้าไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม ทุกวันก็อาจโดยประมาณเฉลี่ย คนละ ๑๐ เมตรๆละ ๓๐๐ บาท จะเกิดรายได้กลับไปครัวเรือน/ชุมชนทอผ้าถึง ๑๐, ๐๐๐ ล้านบาท
ผ้าไทยทุกผืน นับได้ว่าเกิดจากลมหายใจของสตรีผู้ทอผ้า กรณีผ้าไหมซึ่งต้องมีกระบวนการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมไหม คิดลายผ้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ผ้าทุกผืนมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง กรณีเป็นผ้าฝ้าย ต้องมีกระบวนการปลูกต้นฝ้าย เก็บดอกฝ้าย ปั่นให้เป็นเส้น ย้อมสีจากธรรมชาติ ทอผ้าให้เป็นลวดลายตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างดงาม
ภาพ กองประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาชุมชน
ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๖๘.สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ วัดศาลาปูนวรวิหาร ยอดบุญ ๑,๓๒๙,๐๐๐ ล้านบาท

พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและสมาชิก สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี ฯ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวาย ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๖๗. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน เที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล … เกิดสายธาร การให้ที่งดงาม”

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดพบสื่อมวลชน
โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย กำหนดออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล … เกิดสายธาร การให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการร่วมออกร้านงานกาชาดปีนี้ มี นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ดำรงตำแหน่งประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณองค์กรสมาชิก ๒๑๒ องค์กรจากทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้าน อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สร้อยคอทองคำจี้ทองคำ ข้าวหอมมะลิ และ ขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนร้านผ้าไหม ผ้าไทยพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมืองจากหลายจังหวัดมาจำหน่าย ในส่วนของกิจกรรมภายในร้านฯ แบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้
ส่วนแรก จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดของร้านสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ใบละ ๑๐๐ บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ทองคำหนัก ๒๐ บาท

ส่วนที่สอง เป็นโซนจำหน่ายคูปองสอยกัลปพฤกษ์ใบละ ๓๐ บาท ลุ้นรับรางวัลง่ายๆ แบบโชค 3 ชั้นคือ
เปิดได้หมายเลข 1 ท่านจะได้รับตุ๊กตาที่สอยได้มูลค่า ๕๙ บาท ทันที
เปิดได้หมายเลข 2 ท่านจะได้รับตุ๊กตาที่สอยได้ และได้ลุ้นของรางวัลเพิ่มเติม
เปิดได้หมายเลข 3 ท่านจะได้รับตุ๊กตาที่สอยได้ และได้ลุ้นของรางวัลพิเศษชิ้นใหญ่

ส่วนที่สาม เป็นการจำหน่ายสินค้าในร้านเศรษฐกิจสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผ้าไหม ผ้าฝ้าย และเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำ ในราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยบาท ได้ทั้งบุญและความสุขใจ “ร้านเศรษฐกิจ สภาสตรีแห่งชาติฯ ของดี จากผู้ให้ ราคาถูกใจถึงผู้รับ”

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมบันเทิง โดยจะมีนางสาวไทยประจำปี ๒๕๖๒ และ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และศิลปิน - ดารา ที่จะสลับกันมาเยี่ยมร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกวันในช่วงเย็นอีกด้วย นอกจากนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดตารางให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นายกองค์กร สมาชิกองค์กร ที่เป็นองค์กรสมาชิกและเครือข่ายจากทั่วประเทศผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้การต้อนรับ

“ ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน มาเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. และแวะมาร่วมทำบุญกับร้านของสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่อยู่บริเวณโซน ๗ ตรงข้ามศาลาหกเหลี่ยม เข้าทาง ประตู ๓ ทางถนนพระราม ๔ ” ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ กล่าวในตอนท้ายสุด


ภาพ/ข่าว:
คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

๒๖๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี นำ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคม ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกับ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี และ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และสมาชิก ๓ องค์กร โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาศ และองค์กฐินและบริวารมอบถวายแด่วัดมัชฌิมาวาส โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี
กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง เนื่องจากในปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ไปถวายแทนพระองค์ และผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้ากฐินจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังศรัทธา
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงานทอดกฐินเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบสอง หรือบุญกฐิน ตามประเพณีฮีต ๑๒ ของชาวอีสาน และเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตั้งองค์กฐินให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญ และได้รวบรวมปัจจัยจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงิน ๗๔๙,๙๙๙ บาท และถวายปัจจัยพร้อมทั้งบริวารกฐินแด่วัดมัชฌิมาวาส เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไป
ภาพ: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดอุดรธานี
ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร และร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ปัจจุบันจะเห็นว่าสตรีมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเป็นผู้นำ นุ่มนวล มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเข้ากับยุคพระศรีอารย์ ทางวัดพระศรีอารย์ จึงได้เรียนเชิญ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของสตรีทั้งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก ๔๐ นิ้ว เพื่อนำพระพุทธรูปดังกล่าวไปประดิษฐาน ณ วัดชิลโล ประเทศภูฏาน
ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมขน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๔. ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสนับสนุน มอบของรางวัลให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๒๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และ นางเบญมาศ ปริญญาพล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย โทรทัศน์ Panasonic ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องซักผ้า ๘ กิโล จำนวน ๑ เครื่อง ตู้เย็น ขนาด ๖.๕ คิว จำนวน ๕ เครื่อง พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๐ เครื่อง หม้อสุกี้ จำนวน ๑๐ เครื่องรวมชิ้นใหญ่ ๔๘ รางวัล นอกจากนี้ มีกระติกเก็บความร้อน อีก ๓๐๐ กระติก มามอบให้ เพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ ณ บ้านกรุณานิวาสน์ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต
สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี จึงขอเรียนเชิญ องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย และประชาชนท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ –๑๑๗๙๓๕๓
นอกจากนี้ ยังมีร้านเศรษฐกิจซึ่งจำหน่ายสินค้าที่ได้รับน้ำใจจากองค์กรสมาชิกและบุคคลที่มีจิตอันเป็นกุศล รอรับการบริจาคสินค้าคุณภาพดี อาทิเสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องใช้นานาชนิด โดยในปีนี้ ร้านเศรษฐกิจสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสายธารน้ำใจจากท่านโดยนัดส่งมอบทรัพย์สิ่งของได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย นัดหมายได้ที่ นางยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ โทร.๐๘๑- ๘๒๗ –๑๙๙๕

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทย และอีก ๑๐ องค์กร ประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการสัมมนา เนื่องในวัน “ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุม การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดโครงการสัมมนาเนื่องในวัน “ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยมีนางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ๑๑ องค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เรื่อง “ประสานรัก ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง”สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และองค์กรสตรี ๑๐ องค์กร รวมถึงสภาสตรีแห่งชาติฯ กำหนดจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง เรื่อง “ประสานรักประสานใจครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” ใน วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ บทบาทความสำคัญของครอบครัวตนเอง ชุมชน สังคมประเทศชาติ ในการต่อต้านยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว เพื่อขจัดความรุนแรงให้ลดน้อยลง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนองค์สตรี ๑๐ องค์กร เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชนจากสถานศึกษา ผู้นำชุมชน บุคคลในครอบครัว ชุมชนกรุงเทพมหานคร รวม ๕๐ เขต จำนวน ๔๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จะขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องกรุงธนบอล์ลรูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๖๒. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี วันชาติสาธารณรัฐตุรกี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ นำ คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ และนางสาวโจแอนนา ซิกริโน กรรมการองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๙๖ ปี วันชาติตุรกี ( ๙๖ th Anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey) โดยมี นางเอฟรอน ดาเดเลน อักกุน (Her Excellency Mrs. Evren Dağdelen AkgÜn) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เป็นผู้รับแจกันดอกไม้ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ, กรุงเทพฯ ( mandarin oriental hotel Bangkok)
ประเทศตุรกี ทือรคีเย) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี (อังกฤษ: Republic of Turkey; ตุรกี: Türkiye Cumhuriyeti) เป็นสาธารณรัฐระบบรัฐสภาในยูเรเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก โดยมีพื้นที่ส่วนน้อยในอีสเทรซในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศตุรกีมีพรมแดนติดต่อกับ 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศซีเรียและอิรักทางใต้ ประเทศอิหร่าน อาร์มีเนียและดินแดนส่วนแยกนาคีชีวันของอาเซอร์ไบจานทางตะวันออก ประเทศจอร์เจียทางตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศบัลแกเรียทางตะวันตกเฉียงเหนือ และประเทศกรีซทางตะวันตก ทะเลดำอยู่ทางเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้ และทะเลอีเจียนทางตะวันตก ช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลมาร์มะราและดาร์ดะเนลส์ (รวมกันเป็นช่องแคบตุรกี) แบ่งเขตแดนระหว่างเทรซและอานาโตเลีย และยังแยกทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย ที่ตั้งของตุรกี ณ ทางแพร่งของยุโรปและเอเชียทำให้ตุรกีมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างยิ่ง

ภาพ: ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ