๕๒. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯบันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๔๕ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ บันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรี พร้อมใจทำความดี ส่งมอบกุฏิพระกรรมฐาน ๕ หลัง มูลค่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กรมยุทธศึกษาทหารบก ส่งเสริมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรม

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่.อุทยานพุทธธรรมสิขา กรมยุทธศึกษาทหารบก นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากสองสมาคมฯ เดินทางไปส่งมอบกุฏิพระกรรมฐานจำนวน ๕ หลัง มูลค่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่กรมยุทธศึกษาทหารบก เพื่อส่งเสริมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรมถือเป็นกิจกรรมการกุศลที่ช่วยสืบอายุพระพุทธศาสนา

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการ พร้อมทั้งสมาชิกทั้ง ๒ สมาคม มีความมุ่งมั่น ในการสร้างกุฎิพระกรรมฐานปฎิบัติธรรม เป็นกิจกรรมการกุศลที่ช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา และเพื่อรองรับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ คือ สร้างคนดีมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป ” นางพรทิพย์ กล่าวทิ้งท้าย
รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๐.สมาคมสตรีสกลนคร องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าถวายเครื่องครัวแด่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางอรทัย ประทุมรัตน์ นายกสมาคมสตรีสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเครื่องครัว ถวายวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้ยอดเงินผ้าป่าทั้งสิ้น ๑๓๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)รายงานข่าว : สมาคมสตรีสกลนคร
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา โดยมีคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคม และ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ถึงเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนา เหตุกาณ์ของพระพุทธเจ้า การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน เพื่อประกาศเกียรติคุณ เทิดทูนพระคุณสมบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้ซาบซึ้งในพระคุณสมบัติของพระองค์และพระรัตนตรัย ทั้งนี้หลักธรรมที่สำคัญในวันวิสาขบูชา ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรยึดมั่นและนำมาปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ประกอบด้วย ความกตัญญู คือ การรู้คุณคน เป็นคุณธรรมที่คู่กับความกตเวที ซึ่งหมายถึงการตอบแทนคุณที่มีผู้ทำไว้ ความกตัญญูและความกตเวทีนี้ เป็นเครื่องหมายของคนดี ทำให้ครอบครัวและสังคมมีความสุข ,อริยสัจ ๔ คือ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใน วันวิสาขบูชา ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๘. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหมผ้าฝ้าย ตามอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมมอบหมายให้ นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี อุปนายกและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมอบรมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปประดับในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยทุกจังหวัดพร้อมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อสวยงาม จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด น้อมนำไปประดับร่วมภายในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง

รายงานข่าว : สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐น.
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๖. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมงานไหว้สาป๋าระมี พระสุวรรณเจดีย์ พระบรมธาตุดอยสุเทพ อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมงานไหว้สาป๋าระมี พระสุวรรณเจดีย์ พระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบสานประเพณี “เตียวขึ้นดอย” อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชในสัปดาห์วิสาขบูชา-อัฏฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และสาธุชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้กรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ได้ร่วมแสดงฟ้อนถวายครูบาศรีวิชัย พร้อมทั้งตั้งซุ้มโรงทานแจกน้ำดื่ม อาหารว่าง ขนมโดนัทกว่า ๔๐๐ ชุด สำหรับประชาชน นักศึกษา ที่มาร่วมประเพณี เตียวขึ้นดอย ซึ่งเป็นประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพจะจัดขึ้นในคืนก่อนวันวิสาขบูชา เป็นธรรมเนียมของคนที่อยู่ในเชียงใหม่ โดยลูกหลานชาวเชียงใหม่ จะมาร่วมกันเดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยผู้นำชาวบ้านสร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐วัน) พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) อุทิษถวายพระเทพวิสุทธินายก (ธมฺมปุญฺญเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร,อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) ณ ศาลาพญานาค วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตีแห่งชาติฯ

๔๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมกับ ก.ล.ต. และ สสว. เชิญชวนองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ภายใต้โครงการ “Online Marketplace” ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางอื่นๆ เติบโตยั่งยืน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำหนังสือ เรียน นายกสมาคมองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าร่วมโครงการ "Online Marketplace" พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบด้วย ๑) คู่มือการให้ความรู้ผู้ประกอบการในการจัดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ๒) เงื่อนไขผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( สำนักงาน ก.ล.ต. ) จัดทำร่วมโครงการ "Online Marketplace"เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านไมโครไซต์บนแพลตฟอร์ม shopee โดยได้ส่งเอกสารให้องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีชาติฯ ได้กรอกใบสมัคร และส่งคืนกลับในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สสว. และ ก.ล.ต.และเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ ในความร่วมมือโครงการ “Online Marketplace” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ครบรอบ ๓๐ ปี เพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าผ่านไมโครไซต์ บนแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ “Shopee” ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในส่วนของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำหนังสือเรียนเชิญองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งมีอยู่ ทั่วประเทศ จำนวน ๒๑๕ องค์กร ให้เข้าร่วมโครงการ “Online Marketplace” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม SME SE และผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรี และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดทำหนังสือเรียนเชิญองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญองค์กรสมาชิก ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน โดยเรียนเชิญองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมผู้ประกอบการสตรี ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขององค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯให้ผู้บริโภคได้รับทราบและรู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น” นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๓. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ส่งเสริมองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรี สัญจรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ น.. ที่ โรงแรม แอทที บูทีค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ห้องเจ้าพระยา โรงแรมเจ้าพระยาธารา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมสตรีภาคกลาง สัญจรไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางกุสุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง เป็นประธานเปิดการประชุมสตรีภาคกลาง

สำหรับการประชุมวันนี้ ยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อม เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดตั้งพร้อมพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับเพื่อเป็นแกนนำในการคิดตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสตรี ซึ่งการประชุมในวันนี้ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมองค์กรสตรี ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีต่อไป


รายงานข่าว :สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธย