๖๓๐.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังศรัทธรา ถวายปัจจัย และตั้งโรงทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี หลวงตามหาบัว ละสังขาร

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับรศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และสมาชิกทั้ง ๓ องค์กร ถวายปัจจัยทำบุญให้กับวัดป่าบ้านตาด เป็นเงิน ๑๗,๙๖๔ บาท และตั้งโรงทาน ประกอบด้วยอาหาร ข้าวมันไก่พร้อมน้ำส้มและ กาแฟเย็น จำนวน ๔๐,๘๓๖ บาท รวมเป็นเงิน จำนวน ๕๘,๘๐๐ บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดได้ละสังขาร เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้สร้างไว้ให้กับประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลคือการมอบทองคำเข้าคลังหลวง สร้างโรงพยาบาล และตึกสงฆ์อาพาธหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๑๐ ชั้น ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม รองรับผู้ป่วยในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนรำลึกถึงคำสอนของหลวงตาอันทรงคุณค่ายิ่ง ณ วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานภาพ/ข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๒๙. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๕ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร. อรพรรณ สินประสงค์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัดรายงานภาพ/ข่าว : สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๖๒๘. สมาคมซอนต้า ประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา นายกสโมสร และสมาชิก จำนวน ๒๔ ท่าน ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ ๒๗ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร. สร้อยเพชร เรศานนท์ นายกสมาคมซอนต้า ประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระพรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา นายกสโมสร และกรรมการฯ จำนวน ๒๔ ท่าน ประกอบด้วย ซ. ชวาลี โอสถานุเคราะห์ ผู้ว่าการภูมิภาค ๑๗ ซ. รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ ซ. มนวิภา ประชัญคดี ซ. พวงทอง อานันทนะสุวงศ์ ซ. ดวงนภา วิจิตรเขื่อนขันธ์ ซ. ดร. อรนุช แสงสุริยจันทร์ ซ. ดร. ภัทรพร สันตธาดาพร ซ.นิรันดร์ พงษ์พันธุ์ ซ. รำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ และคณะนายกสโมสร ประกอบด้วย ซ.อินทิรา สวัสดิ์พาณิชย์ นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๑ ซ.สุมาลี อดิเรก นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๒ ซ. ดร. สวรส เสริมพรทวีทรัพย์ นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๓ ซ.แสงจันทร์ ศรีสหะกิจ นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๔ ซ. วีณา ศรีสรรพางค์ นายกสโมสรซอนต้า ราชบุรี ซ. ศิรินภา สว่างล้ำ วิทยะฐานกรณ์ ซ. วรีลักษณ์ โตสมภาคย์ อดีตนายก และเหรัญญิกผู้แทนนายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๕ ซ. ปัญจรีย์ อุปนายกผู้แทนนายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๖ ซ. มรกต โชติกุล
นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๘ ซ. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๑๐ ซ. ดร. ธนพร ฟักเขียว นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๑๑ ซ.รัตนา เตชะพันธ์งาม ซ.ประกายดาว อุดมศิลป์ ซ.นวพร สอดศรี รวม ๒๔ ท่าน นำแจกันดอกไม้ ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมซอนต้า ประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๒๗. สภาสตรีแห่งชาติฯ แสดงความยินดีผู้ถูกสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ และจัดพิธีมอบรางวัลทองคำแท่งผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มีพิธีมอบรางวัลทองคำแท่งผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมี นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ และ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ และ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ เป็นผู้มอบรางวัล รางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังนี้
รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ทองคำแท่ง ๑๐ บาท หมายเลข ๔๙๑๒๒ เด็กชายเอดิสันต์ เชน
รางวัลที่ ๒ จำนวน ๒ รางวัล ทองคำแท่ง ๕ บาท
หมายเลข ๐๑๐๖๔ นางสาวดวงใจ พัทมุข
หมายเลข ๓๗๒๐๓ นางสาวมาลัยพร แดงประดับ
รางวัลที่ ๓ จำนวน ๓ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๒ บาท
หมายเลข ๒๙๓๘๔ นางอุดมรัตน์ อมรเทพ
หมายเลข ๑๑๕๖๔ นางวิไลพร พิกุล
หมายเลข ๔๙๑๒๓ เด็กชายเอดิสันต์ เชน

สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ถูกสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกท่าน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้น สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลอื่นๆ ทุกประเภทสามารถอ่านเงื่อนไขการรับรางวัลที่ระบุไว้ในสลากรางวัลสลากกาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ

รายงานภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๒๖. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.ดร.มนวิภา ประชันคดี สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระพรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๖๒๕. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ ลงนามอวยพรวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯและองค์กรสมาชิก นำแจกันดอกไม้ลงนามอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ อาคาร ๑ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๒๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีรับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางบุญล้อม เรืองพัฒนา นางพรวิไล แสนประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ทำพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส.พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน มีตราประจำพระองค์สีทอง ด้านหน้าอักษรพระนามสีทอง “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๔ Season’s Greeting 2021” และลายพระหัตถ์พระนามสีทอง ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


รายงาน/ภาพ : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๖๒๓ .เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๖๒๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี และ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๓ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางกอบแก้ว คงนัอย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการทั้งสองสมาคม นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


ภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๒๑. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ “มอบอาหารจากใจ ร่วมป้องกันภัย COVID-๑๙ “ ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วันที่ ๒๑ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.นางสุกัญญา นิยมมาลัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไป “มอบอาหารจากใจ ร่วมป้องกันภัย COVID-๑๙” ประกอบด้วย อาหารกล่อง ผลไม้ และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์