๑๖๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย จัด โดยสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๕๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์กัณฑ์ชูชก ๗๙ พระคาถา โดยพระครูวินัยธรกิตดิศักดิ์ โคตมสิสุโฮ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ และเจ้าภาพร่วมประกอบด้วย คุณพรศรี แฮงฉวี และเพื่อน ส.ป. รุ่น ๑๘ (๒๔๙๗)
คุณขวาลี โอสถานุเคราะห์ และสมาคมสดรีภาคพื้นแปซิฟิก และเอเขียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมรายินูปอัมภ์
คุณกังสดาล หิรัญเคช เพื่อนๆ ม.๖/๑๒ และ ม.๒/๕ ส.ป.รุ่น ๖๕ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดโดยสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ คาถา ณ หอประชุม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๐. กรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม ( บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด มหาชน)ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประกาศเป็นองค์การที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม อย่างต่อเนื่อง

วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม / กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้องค์การที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีฯ ให้แก่บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม ในฐานะเป็นองค์การที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ในการบริจาครถวีลแชร์ จำนวน ๑๐ คัน และถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตามโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 2565 โดยมีนายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโสฯ นายเจษฎา อัชญาวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการฯ และนายปรีดา ไอรมณีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฯ เข้าพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศ- นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๕๙. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เด็กบ้านสหกรณ์ ๒ และถวายปัจจัย เป็นเจ้าภาพลูกนิมิต ๑ ลูก และก่อสร้าง พระพุทธประธาน พระอุโบสถหลังแรก ของวัดดอยโพธิญาณ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่.วัดดอยโพธิญาณ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ รองประธานภาคกลางและกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะญาติธรรมทุกท่าน เดินทางไปกราบนมัสการขอพร หลวงพ่อเศรษฐีทันใจ และ พระครูบาญาณลังกา เพื่อทำพิธีสืบชะตาหลวง เสริมบุญบารมีเป็นมหาศิริมงคล และมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 จำนวน ๑๐๐ กองทุน รวม ๓๐,๐๐๐ บาท และมอบปัจจัยบำรุงแก่สถานศึกษา พร้อมกันนี้ได้น้อมถวายปัจจัย รับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต ๑ ลูก ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปัจจัยก่อสร้าง พระพุทธประธาน พระอุโบสถหลังแรก ของวัดดอยโพธิญาณ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งหมด ๘๐๐,๐๐๐ บาทถ้วนรายงานข่าว : สมาคมสตรีศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๕๘. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมพัฒนาเด็ก “ผูกจิตวัยใสรักอย่างไรให้ถูกใจพ่อแม่”

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางธิดา ชูโชติ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมพัฒนาเด็ก “ผูกจิตวัยใสรักอย่างไรให้ถูกใจพ่อแม่” โดยมี ผู้อำนวยการเอกรัตน์ สารปรัง เป็นประธานเปิดงาน และมี พันเอก ดร.ก้อง ไชยณรงค์. เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นอกจากนี้ยังมอบรางวัล “ขวัญใจนักเรียนสมาคมสตรีอาเซียน” ให้กับเด็กนักเรียน อีก ๗ รางวัล ณ ห้องประชุม ๗๒ พรรษาโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ๑๕๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมงาน "นุ่งหย้อง ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ฮ่วมกิ๋นข้าวแลงตวยกั๋น" อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ณ เฮือนสีมันตรา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ร่วมงาน “นุ่งหย้อง ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ฮ่วมกิ๋นข้าวแลงตวยกั๋น" อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมคณะ / เจ้ารัตนา ทิพยเดช (ณ เชียงใหม่) นายกสมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมคณะ / นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะ/ ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง / รวมถึงประธานสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมงานด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น

ในการนี้ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ได้ร่วมแสดงศิลปะการฟ้อนเจิง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทย และแสดงแบบชุดผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่าของวิถีวัฒนธรรมด้านผลิตภัณฑ์ผ้า-เครื่องแต่งกาย อันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ ให้เกิดการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านผ้า ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เฮือนสีมันตรา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าว สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ
๑๕๖.สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกแห่งชาติฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เป็นจิตอาสาอย่างไรให้สุขกาย สุขใจ มีรอยยิ้มสดใส” ยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา มุ่งเน้นการให้มากกว่าการรับ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมดอกเกด โรงแรมริมปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เป็นจิตอาสาอย่างไรให้สุขกาย สุขใจ มีรอยยิ้มสดใส” จัดโดยสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ โดยมีนางธิดา ชูโชติ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม แม่ดีเด่นแห่งชาติ พร้อมคณะสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมสัมมนา

นางธิดา ชูโชติ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ กล่าวว่าสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ เล็งเห็นความสำคัญของจิตอาสา ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจที่คิดช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีโดยไม่หวังผลตอบแทน จึงได้เชิญชวนสมาชิกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากรจากหลายองค์กร ทั้งส่วนราชการและภาคประชาสังคม จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เป็นจิตอาสาอย่างไรให้สุขกาย สุขใจ มีรอยยิ้มสดใส” ขึ้นในครั้งนี้
นางธิดากล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสามุ่งเน้นการให้มากกว่าการรับ ทำให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่า ความสุขที่เกิดจากการได้รับ บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคุณค่าในความดีที่มีอยู่ในบุคคลนั้น มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างยั่งยืน ทำให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้สังคมน่าอยู่ และเป็นสังคมคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ
๑๕๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ผนึกกำลัง องค์กรสมาชิก รับมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท-นครปฐม) ขานรับนโยบาย นำคณะกรรมการสมาคมและภาคเครือข่าย มอบทุน จำนวน ๗๕ ทุน เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา”จัดทำขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเอง ชุมชน สังคมและประเทศวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร สมาชิกสมทบ ให้การต้อนรับ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ และประธานภาคกลาง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ นายก องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะฯ เดินทางมามอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา จำนวน ๗๕ ทุน ประกอบด้วย . คุณผกาวรรณ ศรีพุทธานุสรณ์ จำนวน ๑๐ ทุน คุณรัตติยา ศรีสงวนนาวา จำนวน ๑๐ ทุน คุณสุภจิรา ดุรงค์เดช จำนวน ๑๐ ทุน คุณประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ จำนวน ๑๐ ทุน คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย จำนวน ๑๐ ทุน คุณเบญจวรรณ จิระอรุณ จำนว่น ๑๐ ทุน คุณธนชานันท์ พัฒนาดี จำนวน ๕ ทุน คุณยุพาพัชร์ สิริวรรณศิลปี จำนวน ๕ ทุน คุณรุ่งนภา แก้วศรีพันธุ์ จำนวน ๕ ทุน รวมทั้งหมด จำนวน ๗๕ ทุน เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ในโอกาสนี้ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กรรมการอำนวยการ และประธานภาคกลาง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะ นายก องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗ และแจ้งความประสงค์ พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งเป็นจุดประสงค์เดียวกันกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อาทิ การออกร้านกาชาดของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในงานกาชาด ของสภากาชาดไทย ซึ่งกำหนดจัดในเดือนธันวาคมนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวน องค์กรสมาชิกภาคีเครือข่าย ตลอดจนทุกท่าน ผู้มีจิตเมตตาอันเป็นกุศล ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา” เพื่อมอบต่อไปยังนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ขอความกรุณาโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชีสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ ๐๒๑-๑-๓๖๓๒๔-๓ หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เลขที่ ๖/๒ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ โทรสาร ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๔ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์๑๕๔. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบข้าวกล่อง มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางวรนันท์ มานวกุล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ นครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับกาชาดจังหวัดนครราชสีมาและชมรมน้ำใจสายรุ้ง บริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์ พร้อมมอบข้าวกล่อง จำนวน๔๐ กล่อง ณ.บ้านพัก ปลัด จังหวัดนครราชสีมาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ นครราชสีมา


รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๕๓.สมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดนจังหวัด ๑๑ จังหวัด (ส.อ.ร.ด )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์กรบริการจังหวัดสกลนคร จัดประชุมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘๑

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.อัจฉรา พรสีมา กรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ประธานสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูภัมถ์ ร่วมกับ นายก/ประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาชิกของสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๕๐ คน จาก ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดยโสธ ร่วมกันประชุมภาค สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๘๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายสุระชัย ศักดิ์สัมฤทธ์ รองนายกองค์การบริหารจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร


รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด)จังหวัดกาฬสินธ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๑๕๒.สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๖ คน มอบทุนการศึกษา จํานวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๑๐๐ ต้น

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางธิดา ชูโชตินายกสมาคมอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคม และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๖ คน มอบทุนการศึกษา จํานวน ๒๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๑๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม ร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพียงกัน ณ โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม ตำบลโพนทอง อำภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นอกจากนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ และ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกหน่วยบริการให้คําแนะนําปรึกษา ประกอบด้วยบูธของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ