๒๓๕. ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนนำคณะสตรีในสถานทูตฯ เยี่ยมเยียนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล สนทนา ชูประเด็นสิทธิสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย โดยมี ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ บ้านพระกรุณานิวาสณ์

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.หวัง ฮวน ภริยา นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล โดยให้เกียรติสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เกี่ยวกับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสตรีจีน-ไทย ความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาอาชีพของสตรีและการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นต้น และมีคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง และ จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมยกย่องผลงานของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสตรี พัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกภูมิภาค ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและเสริมสร้างความสามัคคีตลอดจนพัฒนากิจการสาธารณะกุศลและการแลกเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรมจีน-ไทย อันจะเป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสืบไป


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : อรุณศรี จงเจียมจิตต์

๒๓๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลฯ และทรงเชิญชวนพระสงฆ์ (ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร) และพุทธศาสนิกชนเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในการนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ดังกล่าว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง


ภาพ/ข่าว :ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์

เรียบเรียงข่าว : นางจุฑามาศ พลรัมย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุน โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน”ในพื้นที่ทุกภูมิภาค ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ครบตามเป้าหมายแล้ว

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”.ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพื้นภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล จำนวน ๖๑ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๓,๐๐๐ บาท

๒๓๒.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุน โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๑๓ ที่จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๖๔ ทุน และมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๕ คัน สนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” จังหวัดอุทัยธานี

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”.ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพื้นภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร จำนวน ๖๔ ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐ บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับและแนะนำจังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางเบญจมาศ ปริญญาพล ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และ ศึกษาธิการจังหวัด คณะอาจารย์จากจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร และประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมในพิธีและร่วมมอบทุนการศึกษาอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากมอบทุนการศึกษาครบเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯอีกด้วย

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดทำ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเด็กนักเรียนในทุกภูมิภาคเข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมาย จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่ง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๓ ที่ทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จนครบจำนวน ๙๑๐ ทุน ซึ่งถือเป็นการมอบทุนก่อนครั้งสุดท้าย ที่จะสิ้นสุดโครงการฯ ที่จังหวัดนราธิวาส อีกด้วย
ในการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยห้าง Big C จังหวัดอุทัยธานี มอบขนม (set box) จำนวน ๑๐๐ กล่อง ให้กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมายของ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ในทุกภูมิภาค

ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๕ คัน ให้ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” จังหวัดอุทัยธานี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๑.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการ และองค์กรสมาชิก ในจังหวัดอุดรธานี ส่งมอบบ้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๓ หลัง ให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางเบญจมาศ ปริญญาพล ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมามอบบ้านตามโครงการมอบบ้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๘ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ และมี นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยสามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี และนางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว นางณัฐิดา เจนนาวิน นางฤดีวรรณ ศรีเครือเนตร รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี และภริยา เข้าร่วมในพิธีโครงการมอบบ้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฉลิมพระเกียรติ อย่างพร้อมเพรียงกันนายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอบ้านดุง กล่าวว่า ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ มอบเงินสนับสนุน ๑๖๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาท) ให้อำเภอบ้านดุงดำเนินการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยมีสภาพครัวเรือนไม่มั่นคงถาวร กลุ่มเป้าหมายตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศัยมีสภาพไม่มั่นคงถาวร ในระบบ THAIQM และ TPMAP ของกรมการปกครองและกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวม จำนวน ๓ หลังๆ ละ ๕๕,๐๐๐ บาท ซึ่งวันนี้สร้างแล้วเสร็จและได้ทำการส่งมอบ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ดังนี้
บ้านหลังที่ ๑
มอบให้กับนายทวี โพธิสุด ชาวบ้านวังสมบัติ หมู่ ๗ ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว ดูแลบุตร-ธิดา รวม ๓ คน เป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเปราะบางทางสังคม ฐานะยากจนผู้มีสภาพร่างกายทุพลภาพพิการไม่สามารถเดินได้ มีรายได้จากเงินค่าตอบแทนผู้พิการ เดือนละ ๘๐๐ บาท ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นเพื่อนำเงินมาเป็นทุนเลี้ยงชีพได้ ในการดำเนินการซ่อมสร้างบ้านหลังนี้นอกเหนือจากเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้ร่วมสนับสนุนสมทบเพิ่มเติมอีก ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อในการซ่อมสร้างบ้านทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท และได้รับการสนับสนุนแรงงาน จากจากจิตอาสากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานท้องถิ่น และชาวบ้านร่วมกันสร้างบ้าน โดยไม่คิดค่าแรง
บ้านหลังที่ ๒
มอบให้กับนายไสว เพียรจิต บ้านเลขที่ ๙๑ บ้านนาขี้นาค หมู่ที่ ๓ ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง อาศัยอยู่กับหลาน ๑ คน มีรายได้จากการเก็บของเก่าขายเฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
บ้านหลังที่ ๓
มอบให้กับ นางอรทัย บุญใส บ้านเลขที่ ๙๗ ชุมชนเทพปราณี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง แม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง อาศัยเงินจากนักท่องเที่ยวประทังชีวิตและเลี้ยงดูบุตรอีก ๒ คน ซึ่งอยู่ในวัยเรียน
สำหรับการส่งมอบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านวันนี้ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี และคณะ พร้อมด้วย สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี ได้ร่วมกันมอบทุนสำรองเลี้ยงชีพ อุปกรณ์เครื่องเรือน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ ๓ ครอบครัว ในครั้งนี้อีกด้วย


รายงานข่าวโดย : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๒๓๐. วิดีทัศน์นำเสนอผลงานในการประชุมใหญ่สามัญ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตรั้งที่ ๔๓

ยังคงก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนสร้างพลังสตรี พลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความหวัง สร้างโอกาส ให้แก่สตรีไทย ทุกอายุ ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

๒๒๙.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ ชูผลงาน ๒๖๐ กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี หนุนการศึกษา สร้างพลังสตรี ขับเคลื่อนสังคม ทุกวัย ทุกสาขา ทุกอาชีพ ผนึกพลังองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกมิติ

วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมี นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ และนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิก จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมดจำนวน ๑๘๐ คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ครบองค์ประชุม โดยมีวาระสำคัญการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณารับรองงบการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒๒๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลฯ และทรงเชิญชวนพระสงฆ์ (ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร) และพุทธศาสนิกชนเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในการนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางนันทิยา วงศ์วานิชย์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ดังกล่าว ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๗.สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙ฺ๓๐น. นางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
นางเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ รองประธานบริหารฯ นางสาวผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางกัณตนา ตันติพิพัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นางชณิกา เทศดนตรี ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการบริหาร นางอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร ดร. แสงจันทร์ ศรีสหกิจ นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นางศิริวรรณ กุหลาบเพ็ชร์

เรื่องเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๔๓ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗
ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๖. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุน โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลน” ครั้งที่ ๑๒ ในพื้นที่ภาคใต้ ๓ จังหวัด พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๖ คัน ให้นายกเหล่ากาชาด โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูก็ต กล่าวให้การต้อนรับ

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น ที่ห้องประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “๙๑๐ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน”.ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในพื้นที่ภาคใต้ ๓ จังหวัด จำนวน ๓๙ ทุน ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๐๐๐ บาท (ทั้งนี้องค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย ในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต สมาคมสตรีภูเก็ต สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา สมาคมละ ๒ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐บาท จำนวน ๖ ทุน เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท) โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและแนะนำจังหวัดภูเก็ต และนางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร กรรมการอำนวยการกรรมการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประธานภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร องค์กรสมาชิก และสมาชิกสมทบ และ ศึกษาธิการจังหวัด คณะอาจารย์จากจังหวัดดังกล่าวข้างต้น และประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน หลังจากมอบทุนการศึกษาครบเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯอีกด้วย
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดทำ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้พิจารณา คัดเลือกเด็กนักเรียนในทุกภูมิภาคเข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมาย จำนวน ๙๑๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการมอบทุน “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ไปแล้วรวมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๒ และจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้ครบตามเป้าหมาย ของโครงการในพื้นที่ทุกภูมิภาค โดยเน้นที่กลุ่มเปราะบาง จากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลน
ในการนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยห้าง Big C จังหวัดภูเก็ต มอบขนม
(set box) จำนวน ๑๐๐ กล่อง ให้กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา ตามเป้าหมายของ “โครงการ ๙๑๐ ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน” ในทุกภูมิภาค
ในโอกาสนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๖ คันให้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” จังหวัดภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ