๗๗๒. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประกวดหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ชูอนุรักษ์ สืบสานผ้าแพรวา กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ -๑๘.๐๐ น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีงานประกวดหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ มอบมงกุฎ สายสะพาย ผู้ชนะเลิศรุ่น T รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่นพงษ์ อักษร ประธาน มอบมงกุฎ สายสะพาย รุ่น S โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ดร. อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงาน ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับผู้เข้าร่วมประกวด เป็นเยาวชนมาจากทุกจังหวัดในประเทศ โดยผลการประกวดหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔
มีรายชื่อดังนี้
ชนะเลิศหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔ รุ่น S
เด็กหญิงมาติกา บรอมเมสสัน

รองชนะเลิศอัดดับ 1 หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔ รุ่น S
เด็กหญิงแสนดี สันติไพศาล

รองชนะเลิศอัดดับ 2 หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔ รุ่น S
เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง

ชมเฉย หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔
เด็กหญิงสุภัสสรา สาสุนันท์
เด็กหญิงจิดาภา ตระกูลมาภรณ์

ชนะเลิศขวัญใจหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔ รุ่น S
เด็กหญิงจิดาภา ตระกูล

ดร. อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า “ หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี ๒๕๖๔ ได้นำหนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ บำเพ็ญประโยชน์ มอบข้าวกล่อง อาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ประมวล ไทยงามศิลป์ เป็นผู้รับมอบ”

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๗๑. สามองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี จับมือทำความดีต่อเนื่อง ล่าสุดมอบเงิน ๕ หมื่นบาท ให้โครงการ "ราชภัฏอุดรฯ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙" เปิดครัวทำอาหารกล่อง แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสนามและศูนย์กักกันในอำเภอต่างๆ ของจังหว

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกจากสมาคมองค์กร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมมือกันสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามโครงการ "ราชภัฏอุดรฯ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙" โดยเดินทางไปมอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับผศ.ดร.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อนำไปซื้อวัสดุประกอบอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกโรงพยาบาลและผู้ป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ ที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุดรธานี
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ท่านดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และ พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมทั้งคณะกรรมการ และสมาชิก ได้ร่วมกันส่งมอบเงิน จำนวน ๕ หมื่นบาท ให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดตั้งโรงครัว ทำอาหารกล่อง แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลสนามและศูนย์กักกันในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี ในโครงการ "ราชภัฏอุดรฯ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙" เพื่อร่วมเป็นพลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชิ้อโควิด-๑๙ รวมถึงชาวอุดรธานี ทุกท่านให้ สามารถก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยทุกคน


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๗๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม กลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไป

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบราราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล เป็นจิตอาสา อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ-สามเณร และร่วมพิธีเปิดโครงการฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ เมโมเรียล ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๖๙. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานกี่ทอผ้า เป็นปฐมฤกษ์ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย (ข่าวพระราชสำนัก)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบกี่พระราชทาน กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ https://youtu.be/LnDg-lRuVW0
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ ๒ พัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้านดอนกอยและเป็นตัวแทนมอบกี่พระราชทานจำนวน ๔ หลัง แก่กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนายการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน (พช.) ในการนี้ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ นางสาวรติรส ภู่วิภาดาวรรธน์ รองประธานและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และทีมวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดอนกอยโมเดล ด้วยการสร้างแบรนด์ การพัฒนาลายผ้า จากสำนักงานหม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นางถวิล อุปรี ประธานกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านดอนกอยและสมาชิกให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร และร่วมปลูกต้นอินทนิลรอบหนองน้ำสาธารณะ จากนั้น ร่วมปลูกต้นคราม ณ พื้นที่สร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และเยี่ยมชมป่าชุมชน เพื่อต่อยอดเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป โดยได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๖๘. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานกี่ทอผ้า เป็นปฐมฤกษ์ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ ๒ ณ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ ๒ พัฒนารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนบ้านดอนกอยและเป็นตัวแทนมอบกี่พระราชทานจำนวน ๔ หลัง แก่กลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนายการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาและวิสาหกิจชุมชน (พช.) ในการนี้ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ นางสาวรติรส ภู่วิภาดาวรรธน์ รองประธานและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และทีมวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดอนกอยโมเดล ด้วยการสร้างแบรนด์ การพัฒนาลายผ้า จากสำนักงานหม่อมไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นางถวิล อุปรี ประธานกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านดอนกอยและสมาชิกให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย จังหวัดสกลนคร และร่วมปลูกต้นอินทนิลรอบหนองน้ำสาธารณะ จากนั้น ร่วมปลูกต้นคราม ณ พื้นที่สร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และเยี่ยมชมป่าชุมชน เพื่อต่อยอดเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ รักษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นต่อไป โดยได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า นับเป็นมิ่งมงคลยิ่งที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ทรงพระราชทานแบบลายผ้าชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบ รวมถึงเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คราวเสด็จเยี่ยมกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย หมู่ที่ ๒ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงมีพระราชวินิจฉัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านดอนกอย ให้มีความทันสมัย สวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน ที่สำคัญที่สุดทรงได้ออกแบบโลโก้หรือตราสัญลักษณ์ที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ของดอนกอยที่มีอัตลักษณ์ สื่อความหมายลึกซึ้ง ในการใช้ภาพหัวใจ ที่ประกอบขึ้นจากใจด้าย เปรียบเสมือน เส้นสายของคนดอนกอยที่นำมามัดร้อยรวมกัน ด้วยความรัก ความสามัคคี ความปรารถนาดีต่อชุมชน อีกทั้ง ทรงมีพระดำริให้พัฒนาผ้าทอชุมชน เป็นชุมชนต้นแบบ เพื่อเป็นปฐมบทแห่งการพัฒนาในโครงการที่ชื่อว่า “ดอนกอยโมเดล” จากการออกแบบ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า การย้อมคราม และการใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นใยจากชุมชนบ้านดอนกอย มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นสากล สร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างรายได้แก่กลุ่มทอผ้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผ้าลายขอเจ้าฝ้าสิริวัณณวรีฯ พบว่า มียอดขายมากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท และลายต่างๆ อีก ๒๗๐ ล้านบาท ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และจะนำโมเดลนี้ไปพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้พระราชทานคำแนะนำแก่กรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงของการสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าครามและผ้าทออื่นๆ ที่เน้นใช้สีธรรมชาติ ไม่ใช้สีเคมี ก่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นศูนย์รวบรวมเอาช่างทอและภูมิปัญญาเรื่องลายผ้าต่างๆ ที่ถูกพัฒนาต่อยอดอีกจำนวนนับร้อย โดยได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกอยที่ได้เสียสละพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกและปฏิบัติงานของกลุ่มบ้านดอนกอยต่อไป

นางสาวรติรส ภู่วิภาดาวรรธน์ รองประธานและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย กล่าวว่า ในนามรองประธานและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มีความประทับใจกับชุมชนดอนกอย จังหวัดสกลนคร เป็นอย่างมาก ในเรื่องของกิจกรรมของกลุ่มการย้อมครามและการทอผ้า พระองค์มีพระทัยแน่วแน่ในการที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด ของสมเด็จย่าให้มีความทันสมัยให้เข้าสู่ตลาดโลกอย่างจริงจัง พระองค์ทรงมุ่งมั่น ต่อยอดพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าและมีความทันสมัย พระองค์ทรงมีรับสั่งเสมอว่า ผ้าครามของชุมชนดอนกอย มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะถิ่น จึงขอให้ชุมชนมีความเชื่อมั่นในฝีมือการทอผ้า และพัฒนาลวดลายต่างๆ ให้มีคุณภาพ จนสามารถเเข่งขันเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผ้าของชุมชนบ้านดอนกอย โดยทรงพระราชทานกี่ทอผ้า จำนวน ๔ หลัง ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการมอบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอย จำนวน ๔ กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ๑) กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ๒) กลุ่มสร้างเสริมอาชีพบ้านดอนกอย ๓) กลุ่มเยาวชนบ้านดอนกอย ๔) กลุ่มทอผ้าบ้านคำประมง เพื่อเป็นเครื่องมือในการทอผ้า ทำให้เส้นไหมคมชัด และสวยงาม เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สามารถส่งผ่านเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป รวมถึงสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาลายผ้า ออกแบบ การย้อมคราม และสีธรรมชาติอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย ร่วมสมัย ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเพิ่มมากขึ้น จากฝีมือของช่างทอผ้าทุกท่าน เพื่อเป็นต้นแบบและทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๖๗ สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี รวมพลังต่อเนื่อง มอบอาหารและสิ่งของจำจำเป็นให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมรกต นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกจากสามองค์กร ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รวมพลังร่วมกันมอบน้ำดื่ม ๒๐๐ แพ็ค มาม่าคัฟใหญ่ ๑๒ กล่องใหญ่ และผ้าเช็ดตัว ๓๖ ผืน รวมมูลค่า ๒๐,๔๐๐ บาท เพื่อเป็นกำลังใจแทนความห่วงใย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเหน็ดเหนื่อย และนอกจากนี้ ได้มอบให้กับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ ที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมรกต นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี อีกด้วย โดยมีนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษาสามองค์กร สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี และในฐานะเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลสนามศูนย์มรกต ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงพยาบาลสนามมรกต อาคารคลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “ ศูนย์มรกตอุดรธานี เป็นอาคารหลังสินค้ายักษ์ ๓ หลัง ใช้เป็นอาคารผู้ป่วยแยกเป็น อาคารผู้ป่วยชาย อาคารหญิงผู้ป่วยหญิง เกิดขึ้นจากความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี และเจ้าของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ภายใต้การอำนวยการของท่านสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่มีนโยบายประกาศ พร้อมจะดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยเฉพาะลูกหลานชาวอุดรธานี ที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน มารักษาอาการป่วย โดยมี คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ปฎิบัติหน้าที่ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มกำลัง
นางกอบแก้ว ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในส่วนของสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี และท่านดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาสามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั่วประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ในหลายๆด้านนั้น จึงได้ปรึกษาหารือ ประชุมออนไลน์ ร่วมกัน ในการทำกิจกรรม ระดมกำลังมอบเงินมอบอาหาร ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน อาทิ การการมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ หรืออาหาร เครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนดีในการช่วยเหลือสังคม ตามรายละเอียดของข่าวที่แจ้งไว้ในเบื้องต้น”

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๖๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่ให้บริการประชาชน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางจันทร์รัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกัน มอบกันอาหารสดพร้อมรับประทาน ประกอบด้วย อาหารกล่อง(ผัดไทย) จำนวน ๕๐๐ กล่อง ขนม จำนวน ๕๐๐ ถ้วย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งแต่ละวันได้มีประชาชน รวมถึงผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมาก ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๖๕. สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๕ ปี วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ นำ ผู้แทน คณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมกาบริหาร จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม รวมถึงอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว และพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในในโอกาส สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครบรอบก่อตั้ง ๖๕ ปี วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๖๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ เป็นกำลังใจให้บุคลากรแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้บริการฉีดวัค

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยสมาชิก ส.อ.ร.ด.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ เป็นประธานชมรมคณะกรรมการผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการสมาคม ประกอบด้วยองค์กรสตรีจากหลายสมาคมที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกัน มอบข้าวกล่อง และเครื่องดื่มน้ำดื่มต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพพ โดยนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นางอภิวันทน์ ไทยงามศิลป์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขา จ.กาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นางอรทัย ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าทีมโรงพยาบาลสนามวัคซีน รพ.กาฬสินธุ์ และนายศิวกุล นาถ้ำพลอย หัวหน้างานสุขศึกษา รพ.กาฬสินธุ์ ร่วมให้กียรติรับมอบรายการสิ่งของต่างๆ ประกอบด้วย อาหารข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ เพื่อเป็นกำลังใจ และบำรุงขวัญ กำลังใจ เติมพลังความห่วงใยให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์

สืบเนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ทั้งที่ลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมและแจ้งความประสงค์ไว้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รวมทั้งเข้ามารับการฉีดแบบวอล์ค-อิน ซึ่งมีประชาชนทั่วไป มารับบริการฉีดวัคซีนวันละประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ คน

สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม กับคณะกรรมการชมรมผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมคณะกรรมการผู้นำสตรีไทยเด่นแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สำหรับจัดหาอาหาร เป็นข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นการบริจาคสมทบกับส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ ที่จัดหาและนำมามอบให้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และถือเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเติมพลังให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนดังกล่าว


รายงาน : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๖๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้า ให้กำลังใจประชาชน ร่วมกับโรงพิมพ์เชียงใหม่นันทพันธ์พริ้นติ้ง และเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้เดือดร้อน ๒๐๐ ครอบครัว ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมกับโรงพิมพ์เชียงใหม่นันทพันธ์พริ้นติ้ง และเครือข่าย ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ไข่ไก่ น้ำดื่ม) ในโครงการ ปันสุข ปันใจ สายใยสู่ชุมชน จำนวน ๒๐๐ ครอบครัว มูลค่ารวม ๕๑,๐๐๐ บาท ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเพื่อแสดงพลังน้ำใจส่งต่อความหวังและกำลังใจให้ประชาชนตำบลแม่เหียะ ณ โรงยิม เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ