๕๖๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ วางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

แหล่งที่มา: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๖๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ แสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ กับกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันนี้ (วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา๑๓.๑๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๘ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น ๔,๐๘๕ ราย ประกอบด้วย อาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๓,๘๕๐ คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน ๒๓๕ องค์การ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม ตลอดจนเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นแบบอย่างแก่อาสาสมัคร และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และนิทรรศการภารกิจด้านอาสาสมัคร สังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สำหรับ ปี ๒๕๖๓ มีการประทานโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๗ ราย ได้แก่
๑. อาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๒๒๖ คน เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเรื่องการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาปัญหาทางสังคม และประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยทำงานในทุกมิติ ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
๒. องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จำนวน ๒๑ องค์การ เป็นองค์การที่มีการจัดกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน อีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานต่างๆ ได้ ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรภาคธุรกิจ
ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และบูธของศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ
สำหรับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖ ท่าน และได้รับการคัดเลือก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2563 “ จำนวน ๖ ท่าน ดังนี้
๑ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี
๓. นางอุทัย อัมวงษ์
๔. นางชริยา มีใจดี
๕. นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร
๖. นางสาวธารณา จันทร์แจ้ง
ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดี และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น กับ กรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๖ ท่าน ที่ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๓ นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ ความวิริยะ อุตสาหะ ของกรรมการและองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดิน และสานต่อพระราชปณิธาน ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “การให้” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๖๓. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำเยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา โดยมีนายอำเภอแม่แตง นางภัทราวดี สุทธิธนกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มี นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอแม่แตง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมีนางวาสนา ทองสุข ผู้บริหารปางช้าแม่แตง กล่าวต้อนรับ โดย นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายสตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน ผู้นำชุมชน บุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ทั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๔๓ คน ณ ปางช้างแม่แตง ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกต้นไม้ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ อำเภอแม่แตง และสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายสตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียน ผู้นำชุมชน บุคลากรโรงพยาบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล และประชาชนทั่วไปผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อต้องการให้ประชาชนพสกนิกรเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสานปณิธานความดีต่อเนื่อง แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการร่วมกันรวมพลังปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะ สนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ "คน" กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันได้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ช่วยกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ลดภาวะโลกร้อนและนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติ อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ เพื่อจะได้หันมาช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตใจอาสา อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การเรียนรู้ของเยาวชน และคนในชุมชน ในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับป่าจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
แหล่งที่มา: สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียง ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๖๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ น้อมนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดชินวราราม วรวิหาร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอันใหญ่หลวง ยังความปลาบปลื้มใจมาสู่พุทธศาสนิกชนชาวไทย

18 ตุลาคม 2563
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ และพระมงคลวโรปการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร นำคณะสงฆ์ 12 รูป เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และรองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ นางวิภาศิริ มะกรสาร
ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปทุมธานีร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดชินวราราม วรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๕๖๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และในเวลา ๐๘.๕๐ น. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

แหล่งที่มา :สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๖๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ โดยมีนางอาหมวย บุษรารังษี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการของสมาคมฯเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

แหล่งที่มา:สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๕๙. สมเด็จพระสังฆราชฯ นำประชาชนบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานสงฆ์รับผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ตามพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสความว่า “ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๘๙ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยะ อุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโทอันเกิดจากการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน เปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดินและจิตใจของพสกนิกรให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่างๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า”

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” และทำบุญใส่บาตรพระภิกษุ ๕๐ รูปร่วมกับประชาชนจำนวนมาก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยการ “ปฏิบัติบูชา” ตามคำพ่อสอน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาขน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป”
“ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆตามความเหมาะสม เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พ่อของแผ่นดิน"

แหล่งที่มา: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๕๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ชวนคนไทยปฏิบัติบูชาถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

วันที่ ๑๓ ตุลาคม 2563 เวลา ๑๕. ๐๐ น. พระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน คุณวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้าฯ คุณไพศาล คุณหลิน รักษาการนายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

งานดังกล่าว วัดพระเชตุพน มูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ชุมชนท่าเตียนและชุมชนปากคลองตลาด ได้จัดขึ้น เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร โดยมีพระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ความโดยย่อว่า "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบด้วยทศพิธราชธรรม 10 ประการ ทรงมีราชกรณียกิจนานัปการ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้นว่า การบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม พระราชทานผ้าพระกฐินเป็นประจำทุกปี ทรงมีพระราชหฤทัยใส่ใจต่อการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ปวงชนชาวไทยล้วนอาลัยเป็นอย่างยิ่ง พสกนิกรชาวไทยในฐานะผู้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ตั้งตนอยู่ในความดี การทักษิณานุปาทานในวันนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที บำเพ็ญกุศลอุทิศพระองค์ " ในการนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพระสงฆ์สดับปกรณ์ 150 รูป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยการ “ปฏิบัติบูชา” ตามคำพ่อสอน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาขน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

“ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ สภาสตรีแห่งชาติฯ กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พ่อของแผ่นดิน"

ภาพข่าว : กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ

๕๕๗. สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๑๕ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม และมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการตุลาการ ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประชาชนทั่วไป พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายกรัฐมนตรี นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ก่อนจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ และสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ
ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งจิตอันบริสุทธิ์ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ ขอให้ผู้ที่ร่วมชุมนุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้และสถานที่ต่าง ๆ พร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

ภาพ: อนุสรณ์ สัตตะรุจาวงษ์
ข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๕๖.สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ/ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบราราชินูปถัมภ์ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง
ภาพ: อนุสรณ์ สัตตะรุจาวงษ์
ข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ