๖๖๖.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกของสมาคม ได้จัดพิธีจัดพิธีสรงน้ำพระ บายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย เป็นสิริมงคลในชีวิต อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง รวมถึงสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ให้ความอบอุ่นมีน้ำใจไมตรีต่อกัน โดยมีกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงด้วยบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

๖๖๖.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

๖๖๕. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
นางสมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นาง พรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอานวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางจงชนก พัชรประภากร กรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

https://youtu.be/Hpo9dW3nAl4
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๖๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมร

    วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯถวาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

๖๖๓. “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะบุคคลจากหลายวงการได้ รวมตัวกันดำเนินโครงการ จัดทำบทเพลงพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 นี้ โดยเชิญท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เป็นผู้ขับร้อง

๖๖๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๐ น. พล.อ.อนุพงษ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานพิจารณาผ้าป่า และมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เพื่อรวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ สมทบเข้าเป็นกองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยางคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยรองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและองค์กรสมาชิกเข้าร่วมพิธี ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ภาพข่าว : ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ
๖๖๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมโครง เสวานา (โต้วาที) “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส VS ไม่จดทะเบียน จัดโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเปิด โครงการเสวนาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส โดยมี ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯเป็นผู้แทน จากสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับหน่วยงานสตรี ทั้งภาครัฐและเอกชน วิทยากร รวมถึง เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุภัทรา สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ
สำหรับรายการเสวนาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส แบ่งเป็น ๒ ช่วง เวลาดังนี้
ภาคเช้า นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ และ นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสวนาฯผู้ทรงวุฒิภาคราชการ และภาคเอกชน บรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมครอบครัวให้เข็มแข็ง” และจัดให้มีการอภิปราย เรื่อง“ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน : สมรส VS ไม่จดทะเบียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคบ่าย เป็นการเปิดเวที วิเคราะห์คดีกรณีศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชนด้านคดีครอบครัว และแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อเสีย สามารถสรุปโครงการเสวานาเรื่อง “ครองรัก ครองเรือน ใครได้ใครเสีย ? : กรณีจดทะเบียน สมรส VS ไม่จดทะเบียนพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไ ด้ ซึ่งจากการจัดเสวนา ในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้หลายภาคส่วน เข้าใจระบบครอบครัวมากขึ้น สำหรับประเด็น กรณีจดทะเบียน : สมรส VS ไม่จดทะเบียนสมรส ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันกระตุ้น ดูและสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย สามารถเข้าถึงสิทธิ และใช้สิทธิได้ การเสวนาในหัวข้อดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้หลายภาคส่วน ตระหนักในความสำคัญของระบบครอบครัวและสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทยฯ จะรายงานผลการประชุมของการจัดเสวนา นำเสนอภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๖๐. กรมการพัฒนาชุมชน โอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้สภาสตรีแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสภาสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ได้แจ้งในที่ประชุม กรมการพัฒนาชุมชน ได้โอนครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนบุคคล ให้สภาสตรีแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของสภาสตรีแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งทางสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นำรถยนต์ดังกล่าวไปซ่อมแซมและปรับปรุง พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ ได้เรียนเชิญ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติ ฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร รับมอบรถยนต์ดังกล่าวและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๕๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเงินสนับสนุน ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้ นางสาวภัคญา วงศ์สังฮะ ตามโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาทุกข์ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้ นางสาวภัคญา วงศ์สังฮะ นักศึกษาปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๖,๗๐๐ บาท ตามโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาทุกข์ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติ ฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และ อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล และคณะกรรมการบริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจาก นางสาวภัคญา วงศ์สังฮะ นักศึกษาปีที่ ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนหน้านี้ เลี้ยงดูตัวเองเนื่องจากบิดาเสียชีวิตแล้ว มารดาไม่สามารถติดต่อกันได้ จนกระทั่งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ /ขายของออนไลน์ ได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบเพื่อจ่ายค่าเทอม คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร จึงลงมติสนับสนุน ให้สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเงินให้นางสาวภัคญา วงศ์สังฮะ ตามโครงการแบ่งปันความสุข บรรเทาทุกข์ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปัน ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
1.
ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๕๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษา สภาสตรีแห่งชาติ ฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุม และ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย ดร. ลาลีวรรณ กาญจนจารี อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และ อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย รองประธานคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ๒ อาคารพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ