๖๒๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีรับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางบุญล้อม เรืองพัฒนา นางพรวิไล แสนประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ทำพิธีรับพระราชทาน ส.ค.ส.พระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
สำหรับ ส.ค.ส. พระราชทาน มีตราประจำพระองค์สีทอง ด้านหน้าอักษรพระนามสีทอง “จภ” ภายใต้จุลมงกุฎ ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความ “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๖๔ Season’s Greeting 2021” และลายพระหัตถ์พระนามสีทอง ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


รายงาน/ภาพ : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๖๒๓ .เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๖๒๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี และ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๓ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางกอบแก้ว คงนัอย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการทั้งสองสมาคม นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


ภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๒๑. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ “มอบอาหารจากใจ ร่วมป้องกันภัย COVID-๑๙ “ ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วันที่ ๒๑ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.นางสุกัญญา นิยมมาลัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไป “มอบอาหารจากใจ ร่วมป้องกันภัย COVID-๑๙” ประกอบด้วย อาหารกล่อง ผลไม้ และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๒๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๑ มกราคม.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.นางสุกัญญา นิยมมาลัย นายกสธวท.ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ภาพ/ข่าว :สธวท.ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑๙. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุทธินี เมธีประภา นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมเข้าถวายแจกันดอกไม้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงมีพระพลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑๘. สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางลัดดา วงศ์บุญสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร. พนิดา ชินสุวพลา ที่ปรึกษาสมาคมเก่าอัสสัมชัญศึกษา นำคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกอบด้วย นางสาวลาวัลย์ แซ่ตั้ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ นางอัมพรรณ เตชะสมบูรณากิจ นางกัญญาลักษณ์ พัฒนาจันทร์ นางสาวจริยา เหลืองรังสรรค์ นางฐิติกาญจน์ งามขจรวิวัฒน์ นางสาวสุวนุช จิรชาญชัย นางพรทิพย์ กิมาวงศ์ พญ. กัลยา ธัญญศิริ นางมณฑา ศรีสถิตอนันต์ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมเข้าถวายแจกันดอกไม้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้พระองค์ทรงมีพระพลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๖๑๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และสมาชิกทั้ง ๓ องค์กร ร่วมกันแต่งชุดประจังหวัดอุดรธานี ไปวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะบวงสรวงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรครบ ๑๒๘ ปี
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ประสูติเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๓๙๙ ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่า มณฑลอุดร ในสมัยต่อมา) ระหว่าง พ.ศ. ๑๑๒-๑๑๘ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญ ๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๑๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังศรัทธราทำบุญถวายเงินสร้างประตูโขงเข้าวัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และสมาชิกทั้ง ๓ องค์กร ได้รวบรวมปัจจัย จำนวน ๑๗๔,๓๙๖ บาท เดินทางไปทำบุญถวายเงินสร้างประตูโขงเข้าวัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ถวายให้พระอาจารย์ทวี มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อนำไปสร้างประตูโขงตามวัตถุประสงค์
วัดพระธาตุบังพวน พุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อปี ๒๕๔๗ และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙

วัดพระธาตุบังพวน เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๒๐๐ ตามตำนานเล่าว่ามีพระอรหันต์ ๓ องค์ ร่วมด้วยกุมารเมืองต่างๆ เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประดิษฐานที่ภูหลวง หรือที่ตั้งของวัดพระธาตุบังพวนในปัจจุบัน เมื่อพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์และหมื่นกางโฮงเจ้าเมืองเวียงคุก ทรงทราบเรื่อง จึงมีพระราชดำรัสให้สร้างพระเจดีย์พระธาตุบังพวนขึ้น เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง ได้ทรงย้ายราชธานีจากหลวงพระบางมายังนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดหนองคาย ได้มีพระราชศรัทธาให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ครอบพระเจดีย์พระธาตุบังพวนเสริมทับด้วยอิฐดินเผาขึ้นอีกหนึ่งชั้น จากนั้นวัดพระธาตุบังพวนได้ถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่ง ปี ๒๔๙๒ พระครูเจติยานุรักษ์ ได้บูรณะวัดขึ้นใหม่ให้เป็นที่เคารพศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยมาและได้พระราชทานวิสุคงคามสีมาเมื่อปี ๒๕๕๙ ภายในวัดมีลักษณะเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ อาทิ เจดีย์ ๑๕ องค์ วิหาร ๓ หลัง บ่อน้ำโบราณและกำแพงอิฐโบราณ


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๑๕. นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๐ น.นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าทูลฯ ถวาย เบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด


ภาพ/ข่าว: สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปภัมถ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์