๒๖๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ “อมตะวิถีไทย” ฟื้นฟูความรู้ มารยาทไทยในชีวิตประจำวัน และวิธีรำวงมาตรฐาน โดยวิทยากรจาก กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ จัดโครงการ “อมตะวิถีไทย” เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงวัฒนธรรมและ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ให้ความรู้เรื่องมารยาทไทยในชีวิตประจำวัน และวิธีรำวงมาตรฐาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ “อมตะวิถีไทย” เป็นสมาชิกจากองค์กรต่างๆของสภาสตรีแห่งชาติฯ และประชาชนทั่วไป ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกรรมการฝ่ายวิชาการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จำนวนทั้งหมด ๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพรัตน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ มีความยินดีแจ้งว่า ในปี ๒๕๖๒ นี้มีโครงการกิจกรรมต่างๆที่ได้รับความเห็นชอบจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ อีกหลายโครงการ ขอให้สนใจติดตาม ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ จะแจ้งล่วงหน้า เพื่อขอเรียนเชิญองค์กรสมาชิกและผู้มีจิตกุศลอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม กับฝ่ายวิชาการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในครั้งต่อไป

ภาพ: ฝ่ายวิชาการสภาสตรีแห่งชาติฯ
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ


๒๖๐.สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนของรางวัลให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีพร้อมด้วย คุณจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และคุณพิมประภา นาควิเชียร ประธานรุ่น ๗๑ ของการฝึกอบรมส่งเสริมบุคลิกสตรี นำสิ่งของมอบให้สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ของสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย อาทิแจกันคริสตัล ใบละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ใบเหยือกใส่น้ำ ๒๗ ลัง กล่องใส่เอนกประสงค์ จำนวน ๙ ลัง ร่มคละสี ขนาก ๒๑ นิ้ว จำนวน ๒๔๐ คัน กระเปาถือแบบพับได้ จำนวน ๒๕๐ ใบ เป็นต้น รวมมูลค่า ๑๔๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นผู้รับมอบ และให้การต้อนรับคณะจากสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ณ บ้านกรุณานิวาสน์ ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ในการนี้ปรากฏว่า มีองค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่ายและ พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัลร้านกาชาดสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี เที่ยวฟรีตลอดงาน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ก่อนถึงวันจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านยังสามารถบริจาคบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ –๑๑๗๙๓๕๓
ขอบคุณภาพ:สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๙. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานฝ่ายหาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปลื้ม อปท.ทั่วประเทศ จัดเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ มอบรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้กว่า ๒,๐๐๐ คน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานฝ่ายหาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำรายได้ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ในจังหวัดนั้นๆ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดย อปท.เจ้าภาพ ได้กำหนดวันแข่งขัน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในทุกจังหวัด
อนึ่ง ในขณะนี้มีอปท.เจ้าภาพใน ๕ จังหวัด ที่ได้จัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯไปเรียบร้อย คือ
๑. ปราจีนบุรี มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๔๗๐,๐๐๐ บาท
๒. สตูล มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๑๖๕,๐๐๐ บาท
๓. กำแพงเพชรมีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๑๗๘,๔๕๒ บาท
๔.ยะลา มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๕๑๘,๔๐๐ บาท
๕.ยโสธร มีเงินตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากไร้ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
มูลนิธิฯ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งฯตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ผู้ประสานการก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม กว่า ๒,๐๐๐ คน เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นคนดีของชาติ สามารถช่วยเหลืองตนเองได้ในอนาคต

ขอบคุณที่มา: /www.banmuang.co.th/news/politic/167894
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๘. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณฯ

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่วัดอรุณราชวราราม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้า สุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าพระกฐินหลวง ณ วัดอรุราชวราราม
วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” แล้วเปลี่ยนมาเป็น “วัดแจ้ง” ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” ถึงรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีก มีชื่อเต็มว่า “วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร” ความสำคัญของวัด เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด ราชวรมหาวิหาร อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๗. สภาสตรีแห่งชาติฯจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติณ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติณ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒ โดยมี นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ และ นางรชตพร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และ อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระกรุณานิวาสน์ ๑ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำหรับวาระการประชุมประธานสภาสตรีแห่งชาติฯแจ้งเรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดทำโครงการ”สืบสานอนุรักษ์ศิลป็ผ้าถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน”
โดยได้จัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือครั้งแรกร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดอุดรธานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติอุดรธานี สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- อุดรธานี สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้ เป็นการแจ้งความคืบหน้า ๑)การจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี ๒) กฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สภาสตรีแห่งชาติฯ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญ องค์กรสมาชิก และเครือข่าย ร่วมเดินทางไปงานกฐินพระราชทาน
สภาสตรีแห่งชาติฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้สามารถโอนเงิน ร่วมทำบุญได้ที่ สภาสตรีแห่งชาติ
ธนาคารกรุงไทย ๐๒๑๑๓๖๓๒๔๓

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๖. สภาสตรีแห่งชาติฯดูแลเยาชนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางรชตพร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ อาจารย์สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันได้แก่แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยว ลอดช่อง และมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา มอบสิ่งของเครื่องใช้ แก่เยาวชนที่รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน จำนวน ๘๗ คน ณ อาคาร บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ
เยาวชน จำนวน ๘๗ คน อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เดินทางมาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ได้มีโอกาส ศึกษา แลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้มีความรู้ มีโอกาสพบบุคคลสำคัญ เพิ่มพูนปัญญา อีกทั้งให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ในศิลปะวัฒนธรรมไทย และมีความรักประเทศชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัย ๒๖ เข้า ร่วมพิธีจุดเทียน พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางวัชราภรณ์ เครืองาม ภริยารองนายกรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพร้อมภริยา คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถวายเป็นราชสักการะกตัญญุตาบูชาแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ และทรงปกครองพระราชอาณาจักร ให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้น เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกร ในท้องถิ่นต่าง ๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการ ที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส และระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทย และชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตย และความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน พระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายจึงต่างน้อมรำลึก เทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า “พระปิยมหาราช”
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ สมัย ๒๖ เข้า ร่วมพิธีจุดเทียน พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางวัชราภรณ์ เครืองาม ภริยารองนายกรัฐมนตรี ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพร้อมภริยา คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง
จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ถวายเป็นราชสักการะกตัญญุตาบูชาแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงอุทิศบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ และทรงปกครองพระราชอาณาจักร ให้มีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จประพาสต้น เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขของปวงพสกนิกร ในท้องถิ่นต่าง ๆ พระองค์มีพระราชดำริพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทรงนำวิทยาการ ที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูประบบการเงินการคลัง การศึกษา การสาธารณูปโภค ด้วยพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันกว้างไกลทำให้ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้าทันสมัย ทรงยกเลิกระบบทาส และระบบไพร่ และทรงนำศาสตร์การปกครองของไทย และชาติสากล มาผนวกใช้ในการปกครองพระราชอาณาจักร นำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัย ดำรงอธิปไตย และความเป็นเอกราชของชาติไว้ได้อย่างมั่นคง ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาไพบูลย์สืบเนื่องมาจนกาลปัจจุบัน พระปรีชาสามารถและพระเกียรติยศ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พสกนิกรชาวไทยทั้งหลายจึงต่างน้อมรำลึก เทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ว่า “พระปิยมหาราช”
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๔. สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีตักบาตร และวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ วางพวงมาลา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ จนกระทั่งเสด็จสวรรคต ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง
สำหรับในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ตั้งแต่ เวลา ๐๖. ๓๐ น. เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายนางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานฝ่ายศาสนา สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จากนั้นเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นการประกอบพิธีวางพวงมาลาคณะองคมนตรีและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาคราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึง สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสตรี และพวงมาลาของภาคเอกชน ณ ท้องสนามหลวง

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๕๓. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ วางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘. ๓๐ น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ ๕ ได้แก่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย โปรดเกล้าฯให้มีการก่อสร้างรถไฟสายแรกคือกรุงเทพฯถึงอยุธยา ก่อตั้งการประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรเลข การสื่อสาร มีการขุดคลองหลายแห่งเพื่อน้ำประปาและเป็นคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ทรงโปรดเกล้าฯประกาศตั้งกระทรวง 12 กระทรวง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศและอื่นๆ ทรงตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศที่ท่าฉลอม พระองค์ยังได้ส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษายังต่างประเทศ และยังเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์แรกที่เสด็จไปถึงทวีปยุโรป
นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าฯให้สร้างวัดประจำรัชกาล ได้แก่วัดราชบพิขสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๒ ทรงนำพาประเทศชาติก้าวสู่การพัฒนาเป็นที่รู้จักในนานาอารยประเทศ
สภาสตรีฯรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ