๔๒. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) มอบผู้แทนคณะกรรมการการจัดงานวันสตรีไทย เข้าพื้นที่ เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีไทยและการถ่ายทอดสด ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ TRUE ICON HALL ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

วันนี้ ( ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ) เวลา ๑๕.๐๐ น.ที่ TRUE ICON HALL ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน เดินทางไปศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น ๗ เพื่อเตรียมความพร้อม ในด้านสถานที่ ด้านพิธีการ และการถ่ายทอดสด จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

สืบเนื่องจากวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของทุกปีกำหนดให้เป็น “ วันสตรีไทย ” สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ส่วนราชการ องค์กรสมาชิก จัดงาน“ วันสตรีไทย ” เพื่อให้สตรีไทยทั้งประเทศ เห็นความสำคัญของการการพัฒนาตนเอง การเป็นแบบอย่างของการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในปี มหามงคล ๒๕๖๕ ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย หนดจัดงานวันสตรีไทยประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย ” ในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ TRUE ICON HALL ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยทั่วประเทศ ซึ่งมีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคล ชุมชน และสังคมในภาพรวม ประกอบด้วย สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๒ คน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๖๘ คน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙๑ คน เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔ คน รวม ๒๖๕ คน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติฯฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อด้วยผ้าตามอัตลักษณ์หวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรานางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเยี่ยมชมและร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๔๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานยกฉัตรพระประธานอุโบสถ(หลังเก่า)และพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปีสมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมร่วมงานยกฉัตรพระประธานอุโบสถ(หลังเก่า)และพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๔ รอบ ๔๘ ปี สมโภชพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ(ไพรัตน์ ปญญธาโร นักธรรมเอก ,ปร.ดร.กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม,เจ้าเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) ณ วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธโสธร เพื่อปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธโสธรที่ชำรุด ถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ ( ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๑๙ น. ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพุทธโสธร เพื่อปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธโสธรที่ชำรุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธโสธร พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชภาวนาพิธาน” (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่านสงฆ์ และนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

องค์พระพุทธโสธร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.ฉะเชิงเทรา และเป็นที่เคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก มีความสูง ๖ ฟุต ๗ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๕ ฟุต ๖ นิ้ว ซึ่งหลังจากที่ได้มีการปิดพระอุโบสถเดิมหลังเก่าเมื่อกว่า ๓๐ ปีที่แล้ว (พ.ศ. ๒๕๓๑ ) และมีการใช้เทคนิคทางวิศกรรมสมัยใหม่ โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่ทั้ง ๑๘ พระองค์ไปจากจุดเดิมที่เคยตั้งประดิษฐานไว้ ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีกรณีพบรอยร้าวแตกกร่อนบนองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่ ๑๘ พระองค์บางองค์ ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ ทางวัดจึงได้ประสานกับสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ให้เข้ามาตรวจสอบ ได้พบว่าองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่บางพระองค์มีรอยกะเทาะแตกร้าวออกมา โดยได้มีการสันนิษฐานว่า เกิดจากการเสื่อมสภาพของสีที่พอกทาอยู่ภายนอกด้วยวัสดุสมัยใหม่ ที่ไม่ประสานเข้ากันกับเนื้อวัสดุดั้งเดิม จึงทำให้มีการแตกร่อนหลุดออกมา นอกจากนี้ยังเชื่อว่าอาจจะมีปัญหาในส่วนของความชื้นภายในร่วมด้วย สำหรับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขนั้น ทางสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ได้เตรียมแนวทางในการปรับปรุงองค์พระหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปหมู่พระองค์อื่นๆ ที่แตกร้าว ด้วยการจะทำเป็นลักษณะของการลงรักปิดทองคำเปลวทั่วทั้งองค์ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความชื้นที่เข้ามาแทรกในเนื้อ ระหว่างรอยประสานของวัสดุเก่าและรอยพอกใหม่ ซึ่งเป็นเพียงการแตกกร่อนเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกนอกเท่านั้น

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๘. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี รวมพลังทำความดีต่อเนื่อง มอบเงินให้เด็กและพี่เลี้ยง พร้อมนำข้าวมันไก่ ไอศกรีม และน้ำดื่ม ไปเลี้ยงเด็กและบุคลากรที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังทำความดี ประกอบด้วย ท่านนางพรวิไล แสนประเสริฐ กรมชั้นคนของแนวลาวสร้างชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินให้เด็กและพี่เลี้ยงเด็ก คนละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมนำข้าวมันไก่ ไอศกรีม และน้ำดื่ม ไปเลี้ยงเด็กและบุคลากรที่ศูนย์ฯ โดยมี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ไปร่วมต้อนรับ โดยมีนางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก และเด็กๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง


รายงานข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๗ .สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม มอบวิวแชร์และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ทำการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกรั ได้รับมอบวิวแชร์จำนวน ๑๐ คัน และถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด จากบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์ ประธานก่อตั้งและ คุณรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทฯ และมอบให้ นางชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือต่อไป

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคในโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้
เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยทางบริษัทมอบผ่านสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐมเพื่อให้สมาคมฯนำไปมอบให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้นำไปมอบต่อให้ทางครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดนครปฐมต่อไปรายงานข่าว :สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รายงานสรุปกิจกรรม

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดน้ำเต้า ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อฝึกทักษะการทอผ้าลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอมหาราช พัฒนาการอำเภอมหาราช คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดฯ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับ โดยมี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานบรรยายสรุปกิจกรรม และนางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการสมาคมสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา เข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างพร้อมเพรียง

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพวัดน้ำเต้าแห่งนี้ เป็นสถานที่ฝึกอบรม สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น บุคคลทั่วไปและยังสืบทอดจนถึงปัจจุบัน การจัดฝึกอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายวิฑูรย์ ศิลาคำ ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการทอผ้าเป็นอย่างดีเป็นผู้ฝึกสอน เพื่อให้การทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณารีฯ ร่วมกับลายปลาตะเพียน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพลิกฟื้นผ้าไทยในรูปแบบใหม่ ฟื้นคืนชีวิตแล้วก็สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศ พระองค์ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสานต่องานด้านศิลปหัตถศิลป์ ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถักทอด้วยฝีมือของชาวนาชาวไร่ ทรงมีพระทัยอันแน่วแน่ ที่จะส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าในทุกภาคที่ก่อเกิดขึ้น จากสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน และสานต่อด้านการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง อันทรงคุณค่ายิ่งไว้บนผืนแผ่นดินไทยสืบต่อไป
สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อฝึกการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้า ร่วมกับลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ๑ ใน ๒ กิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดฝึกอบรม ในส่วนกิจกรรมแรก เป็นการฝึกประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าบาติกลายดอกโสน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ได้จัดฝึกพัฒนาทักษะกิจกรรมที่ ๒ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทอผ้าผ้าลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับลายปลาตะเพียน เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ มีสมาชิกสตรีกลุ่มทอผ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมรับการฝึก จำนวน ๑๕ คน ในนามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนให้พี่น้องคนไทย สนับสนุนช่วนกันซื้อผ้าทอชาวชุมชนและสวมใส่ผ้าไทย เพรเพื่อท่านเป็นจะส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก รายได้ก็จะกลับไปสู่ชุมชนในชนบทต่อไปรายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๕. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าครัวโชว์ฝีมือสูตรเด็ด อาหารพื้นเมือง "ตำขนุน" จากนั้นพาท่านผู้ชมสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมแบบชาวไทยยองวัดป่าตาล พร้อมการฟ้อนแสดงการต้อนรับ ในรายการ “คุณนายจ่ายตลาด

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งขาติฯ ได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในรายการ “คุณนายจ่ายตลาด” ตอนที่ ๒ ทางช่อง ๓๔ สถานีโทรทัศน์อัมรินทร์ทีวี เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองแบบล้านนา เข้าครัวโชว์ฝีมือทำเมนูพื้นเมืองกับ "ตำขนุน" ของดีของไทยยอง เผยเคล็ดลับสูตรเด็ด การันตีโดยน้องซาร่า ผู้ดำเนินรายการ เอ่ยปากชมว่าอร่อยมากๆจากนั้นคุณนายวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นำท่านผู้ชม ไปสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมแบบชาวไทยยอง วัดป่าตาล พร้อมการแสดงต้อนรับแบบประทับใจ

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๔. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติประเพณีพิธีรดน้ำดำหัว อันดีงาม เพื่อขอขมาและขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญ จากนางกฤษณา ธีระวุฒิ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติประเพณีพิธีรดน้ำดำหัว เพื่อขอขมาและขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในช่วงเทศกาลวันสงกราต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๓. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก รวมน้ำใจทำความดีอย่างต่อเนื่อ มอบเงินให้สตรีผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ในพื้นที่ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนคร

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๔ ต.ท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและสมาชิก จากสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปเยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจ พร้อมมอบเงินจำนวน ๔๓,๓๐๐ บาท ให้ น.ส.สุภาพ เฉลิมพักตร์ สตรีที่บ้านถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง โดยมี นางสมบัติ คงเจริญ กำนันตำบลท่าตอ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีผู้แทน จากบริษัทเมืองไทยประกันภัยลงไปมอบเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท อีกด้วยรายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ