๓๙๑. รายการข่าวสามสี วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ เผยแพร่ข่าว สภาสตรีแห่งชาติฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสตรีไทย มอบวัสดุอุปกรณ์ อบรมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ กระทรวงแรงงาน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับมอบ
.
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบผ้าม้วนและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมแก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี พร้อมขอบคุณ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
.
และในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า “ทางกระทรวงแรงงาน และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้นำผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปดำเนินการ ในการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน ๔ จังหวัด ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป”

๓๙๐. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อฝึกอาชีพสตรีทั่วประเทศ “โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” นำร่อง ๔ จังหวัด

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ กระทรวงแรงงาน นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการฝึกอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับมอบ

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบผ้าม้วนและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมแก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี พร้อมขอบคุณ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

และในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า “ทางกระทรวงแรงงาน และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้นำผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปดำเนินการ ในการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการนำร่องในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน ๔ จังหวัด ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป”

ข่าว : ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรี สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำขึ้นระบบ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๓๘๙. แถลงการณ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แถลงการณ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
.
เรื่อง ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๘๘. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สมปาน ภักดี คุณแม่ของ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สมปาน ภักดี คุณแม่ของ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๓๘๗. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวม ๑๒ ครั้ง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ


๓๘๖.ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาวแก่กลุ่มสตรีชาติพันธุ์

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาว, หน้ากากอนามัย, ชุดวอร์ม, ตุ๊กตา, หมวกกันหนาวให้แก่พี่น้อง กลุ่มสตรี ๑๓ ชาติพันธุ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น และซาบซึ้งในน้ำใจที่มีให้แก่พี่น้อง ๑๓ ชาติพันธุ์ จากประธานสภาสตรี ฯ และคณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเหล่าสมาชิกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ และ ร่วมกิจกรรม “โครงการปันรักห่มดอย ปี ๒๕๖๗ ” ณ หอประชุม ทิพย์-อนันต์ วงศ์วานิชย์ บ้านแม่สะกึด ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มสตรีชาติพันธุ์ร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน กว่า ๒๐๐ คน.

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๓๘๕. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี มอบรถเข็นวีลแชร์จำนวน ๓๐ คัน และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ ๖๐ ชุด ตามโครงการ “สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และมี นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และ พลเอก สุรพล ตาปนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ให้อยู่ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยดำเนินกิจกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ที่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ทุกหมู่เหล่า ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการเดินไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง
สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงได้จัดทำ โครงการ สภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยวีลแชร์ เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี( ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบิรหาร สภาสมาคาสตรีแห่งช่าติฯ

๓๘๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๘๓. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวาระเจริญอายุ ๗๔ ปี

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวาระเจริญอายุ ๗๔ ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๘๒. ประมวลภาพ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนการศึกษา มอบของขวัญ และจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสุขให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗