๗๖๒. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัยที่ ๒๖ คณะกรรมการบริหารสมัยที่ ๒๖ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯคณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ด้วยระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางศรีวรรณ สายฟ้า นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ รศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานฝ่ายสารสนเทศ นางจงชนก พัชรประภากร ประธานฝ่ายบรรณรักษ์และทะเบียน นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่ นางณพดา เพชรช่อฉัตร ประธานฝ่ายปฏิคม ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ บ้านพระกรุณานิวาสน์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ภาพ/ข่าว ; ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๖๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมส่งมอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน จากโรค โควิด-๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑. ๐๐ น. ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับห้างไอทีพลาซ่าโดยบริษัทสมานจิตจำกัด สมาคมมิตรราชสีมาสงเคราะห์(หลินเซิง)โดยท่านชาญชัย โชติเวทธำรง ที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค ๓ ศิษย์เก่าสุระ๐๗ ชุมชนหัวสะพานพัฒนา สภาวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรม “รวมน้ำใจสู้ภัย COVID-19” พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา ร่วมกันส่งมอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ชุด PPE จำนวน ๑๐๐ ชุด ชุด CPE จำนวน ๓๐๐ ชุด หน้ากากอนามัยจำนวน ๑,๔๐๐ ชิ้น น้ำดื่มจำนวน ๕๐ แพ็ค น้ำจิ้มจอมยุทธ์ ๖๐๐ ขวด น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ กองทัพภาคที่ ๒ และ พันเอก ยงยุทธ ขันทวี รองผู้บัญชาการฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องพลทหารราบที่ ๓ ( พล.ร.๓ ) กองทัพภาคที่ ๒ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ป่วยและเสียชีวิตเนื่องจากการระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๓ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชน ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก ทั้งยังได้รับทราบถึงภารกิจและการปฏิบัติงานของ ชุดปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต หมวดการศพ ของกองพลาธิการกองพลทหารราบที่ 3 ที่ได้ออกไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และในการเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิต จากโรคโควิด-๑๙ จากโรงพยาบาล ไปยัง ฌาปนสถาน ต้องมีความสะดวกและปลอดภัย ด้วยความห่วงใย ในการปฏิบัติ ภารกิจ ที่ยากลำบาก นี้ ทางสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา และ เครือข่ายได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ชุดปฏิบัติการ PPE CPE หน้ากากอนามัย,น้ำดื่ม,และอาหารสำเร็จรูป ในการลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเสียชีวิต เนื่องจากโรค โควิด-๑๙ ในครั้งนี้
ในโอกาสนี้ ขอกราบคารวะน้ำใจ และ ขอเป็นกำลังใจให้กับ หน่วยปฏิบัติการและบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ และเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนครราชสีมา

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จ.นครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๖๐. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบ เตียงกระดาษ ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ รวมมูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID ๑๙ ใน ๔ ตำบล ตามโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้ง

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการ พลังบวร คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยมีนางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสมสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมสตรีอาเซียน ประกอบด้วย นางนันทพร ศรีวรารักษ์ นางนิภา อาจริยาภิบาล นางรมิดา เลิศเจตนารมณ์นางธิดา ชูโชติ และกรรมการสมาคม และสมาชิก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุจัดโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบ เตียงกระดาษ ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID !+พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโครงการ พลังบวร คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยส่งมอบใน ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลห้วยโพธิ์ ตำบลหลุบ ตำบลลำพาน และตำบลลำคลอง งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๐๐๐ บาท จัดโครงการ” วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”ส่งมอบ เตียงกระดาษ ชุด PPE ชุด CPE ที่นอน ปรอทวัดไข้ น้ำดื่ม มาม่าคัพ กระดาษชำระ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า COVID ๑๙
รายงานข่าว : สมาคมสมสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธุ์


เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบราราชินูปถัมภ์

๗๕๙. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมมอบราวตากผ้าจำนวน ๑๐๐ ตัว มูลค่า ๖๕,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ ใช้ขณะมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี และกรรมการ สมาชิก ๓ องค์กร ร่วมกันมอบราวตากผ้าแขวนเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าจำนวน ๑๐๐ ตัว มูลค่า ๖๕,๐๐๐ บาท ใหกับนายสยาม ศิริมงคลม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และปู้ป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ ได้ใช้ในขณะมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์มรกต นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และมีกลุ่มโฮมบุญ ซึ่งเป็นข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีบางส่วนมามอบชุด PPE ชุด CPE หมวก ถุงมือ ถุงเท้า จำนวน ๒๕๐ ชุด มูลค่า ๔๕,๙๘๙ บาทเพิ่มเติมอีกด้วย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบราราชินูปถัมภ์

๗๕๘. สามองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นตัวแทนสมาคมสภาสังคมสงคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบราราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานีพร้อมคณะ ร่วมเป็นตัวแทนของสมาคมสภาสังคมสงคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทสนับสนุนกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการ"สภาสังคมสงเคราะห์ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี" สนับสนุนโดยโครงการสลากการกุศล โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทีม One Home เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบ Home isolation ในโครงการ ปันน้ำใจ ช่วยชาวประชา จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว มูลค่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมมอบ Home isolation ในโครงการ ปันน้ำใจ ช่วยชาวประชา จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว มูลค่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่รักษาตนเองอยู่ที่บ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบ Home isolation ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ชุด Home isolation ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอดวัดไข้ดิจิทัล สเปรย์แอลกอฮอล์ ยาฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล หน้ากากอนามัย และถ่านไฟฉาย AAA ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ จะนำไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่รักษาตนเองอยู่ที่บ้านต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
นำขึ้นระบบ Website : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๖. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีห่มผ้า และสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทองอนุสรณ์ ก่อกำแพงแก้ว ปลูกต้นรวงผึ้ง และมอบกล่องชุดยังชีพ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมพิธีห่มผ้าและสรงน้ำพระบรมธาตุศรีจอมทองอนุสรณ์ ก่อกำแพงแก้วสำนักปฎิบัติธรรมวรชาติรวีรัตน์ ร่วมปลูก ต้นรวงผึ้ง ต้นไมัประจำราชกาลที่ 10 และมอบกล่องชุดยังชีพ จำนวน ๒๐ ครอบครัว โดยมอบผ่านผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวรชาติรวีรัตน์ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
นำขึ้นระบบ Website : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๕. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบชุดยังชีพ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ มอบชุดยังชีพ ในโครงการ ปันน้ำใจ ช่วยชาวประชา จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว มูลค่า ๒๗,๐๐๐ บาท ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี นายบุญช่วย เวชกิจ นายกอบต.บ้านสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำชุดยังชีพกระจายลงไปยังครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้สโควิด-๑๙ ในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
นำขึ้นระบบ Website : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๕๔. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือข่าย โพธิสถาน เชียงใหม่ มอบอาหาร น้ำดื่ม ให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มอบหมายให้ นางสาวนันทกา กัลยาณพันธ์ เลขาธิการ สมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิก ร่วมกับเครือข่าย โพธิสถาน เชียงใหม่ รวมพลังน้ำใจ มอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๕๕ กล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ ขนมขบเคี้ยว มูลค่ารวม ๔๒,๓๕๐ ยาท โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สนาม เป็นผู้รับมอบ เพื่อบำรุงขวัญ และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสู้วิกฤติโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์๗๕๓. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เผยแพร่ออกอากาศ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เผยแพร่ออกอากาศ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสตรีห่งชาติฯ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วย โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมบันทึกเทปประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์