๓๒๒. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯแสดงความชื่นชม นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานและมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัด ผู้แทน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัด ,นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัด และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace)
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำโดยนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม เป็นโอกาสที่ดีสำหรับสภาสมาคมสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้สนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการสภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์ให้กับจังหวัดนครปฐมไว้เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนได้ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน และที่สำคัญได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ(Gender Equality in workplace)
นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติม แสดงความชื่นชม นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ขอชื่นชมและขอขอบคุณหน่วยงานและสถานประกอบการทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้และเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนเปราะบางให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนับสนุนให้จัดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างด้านเพศภาวะ รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการการสตรีในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสร้างกระแสสังคมให้เห็นศักยภาพของทุกคนที่แตกต่างกันโดยการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนการดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ การดำเนินโครงการดังกล่าวสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นครปฐม ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สรรหาผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน ๓๒ แห่ง สำนักงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สรรหากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านสตรี รวมจำนวน ๗ องค์กร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔ หน่วยงาน
นอกจากนี้ ภายในงานนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) ให้ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นำไปมอบให้ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และมีการเสวนาเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน วทีเสวนา เรื่อง การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ Mr. Renaud Meyer, the UNDP’s Resident Representative for Thailand ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ BPW Asia Pacific Regional Coordinator
ประธานประสานงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ของ สธวท. สากล นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒ ท่าน จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมอบป้ายและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการรวมจำนวน ๖๕ แห่ง อีกด้วย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวรณัน สวนทอง นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ในการมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบถุงยังชีพ ผ้าขนหนู และนมดัชมิลล์ ให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน ๔ ราย ได้แก่
๑ นางอมรรัตน์ มั่นคง อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐/๕ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
๒. นางสาวมณีรัตน์ วัดรุ่ง อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๘ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
๓. นางชำนาญ กอนสุข อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ ๓ ตำบลวังเย็น
๔.. นางสาวอรุณ พูนขวัญ อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๕ ตำบลวังเย็น


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๐. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี ครบรอบ ๖๗ ปี ก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ก้าวสู่มิติใหม่ ขับเคลื่อนองค์กร สู่การพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมสตรี

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ปะจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร นางสาวเบญจมาศ รุจิระวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ และสมาชิกสมทบ พร้อมด้วยนายกองค์กร และสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๗ ปี เริ่มจากจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.เรือนแก้ว กุยนกานนท์ แบรนด์ท นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญ โดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๗ ปี และพิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลทแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า “ สภาสตรีแห่งชาติฯก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๙ โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย ทำงานให้เป็นแบบอย่าง และออกมาช่วยงานสังคม ผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง ๖๗ ปีเต็ม จึงพร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) และเพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงท่านอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้ล่วงลับ

นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน ๖๗ ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ได้ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
ทำให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญผู้นำส่งเสริมบทบาทศักยภาพของสตรี
และมีองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ จำนวน ๒๑๘ องค์กร พร้อมก้าวสู่มิติใหม่ สนับสนุนเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และความเท่าเทียมในสังคม พร้อมทั้ง ส่งเสริมสตรีที่ทุ่มเทเสียสละ ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชุนชน และสังคม เชิดชูเกียรติสตรี ให้เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง” นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้บรรยากาศการจัดงานครบรอบ ๖๗ ปี การก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในวันนี้ เป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไป

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรม กับสธวท.อุบลราชธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และเหล่ากาชาดอุบลราชธานี มอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์นิศ กรรมการอำนวยการและประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธี มอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนางปัทมพร ไชยนา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทยอุบลราชธานี พร้อมด้วย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีมอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากผู้ป่วย ต้องใช้ไฟฟ้า และถังอ๊อกซิเจนในการหายใจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกัน มอบแผงโซล่าเซลล์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวของเด็กหญิง อายุ ๗ ขวบ ซึ่งป่วยพิการแต่กำเนิดต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้องแอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สืบเนื่องจาก ผู้ป่วยต้องมีถังอ๊อกซิเจน เพื่อช่วยในการหายใจ แต่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และที่สำคัญหากเกิดไฟฟ้าดับ ต้องใช้วิธีต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ในการใช้งานถังอ๊อกซิเจน

ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานผู้สนับสนุน และวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม อนุเคราะห์ติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ให้แก่ครอบครัวของผู่ป่วย ๑๑๒,๐๐๒ บาท ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งและใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทยอุบลราชธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๕. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๔. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “วิชาการให้ความรู้สู่ประชาชน” หัวข้อ“ ผู้สูงวัยสายสตรอง : คัดกรองป้องกันดูแลโรค” โดยฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายสาธารณสุข ยิ้มปลื้ม หายเหนื่อย เสียงตอบรับจากใบประเมินผล ดีมากทุกใบ ของผู้เข้าอบรม ขอบคุณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “วิชาการให้ความรู้สู่ประชาชน” หัวข้อ“ ผู้สูงวัยสายสตรอง : คัดกรองป้องกันดูแลโรค” โดยมี นางสาวสุนันท์ โชคดารา ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนางพวงทอง ตันวงษ์วาน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุข ผู้นำคณะวิทยากรโรงพยาบาลศิริราช ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน บรรยายหัวข้อเรื่อง“ ผู้สูงวัยสายสตรอง คัดกรองป้องกันดูแลโรค” มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการจากฝ่ายวิชาการ จากฝ่ายสาธารณสุข สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อีก จำนวน ๑๐ ท่าน รวมจำนวน ทั้งสิ้น ๗๐ คน
สำหรับการบรรยายในวันนี้ คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง ได้ให้ความรู้ เบื้องต้นในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งแนะนำการตรวจหามะเร็งเต้านม การสังเกตความผิดปกติของร่างกาย รวมทั้งการปฐมพยาบาลเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขันได้ หรือที่สำคัญการ มีสติ สามารถช่วยชีวิตตนเองได้ หรือ คนรอบข้างในยามฉุกเฉิน ให้รอดปลอดภัยได้ หรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลศิริราช แนะนำ กรณีพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้โทรแจ้งสายด่วน 1669 ได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


เรียบเรียงข่าว : ดร. อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ผ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ