๕๘๔. สภาสตรีแห่งชาติ ฯ มอบเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และ เสื้อกันหนาว พร้อมอาหารแห้ง ให้เด็กกำพร้า จำนวน ๗๐๐ คน ที่วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพะบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางไป มอบเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาลทราย และเสื้อกันหนาว ให้เด็กกำพร้าวัดดอนจั่น จำนวน ๗๐๐ คน โดยมีพระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี) เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เป็นผู้รับมอบ ณ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอนจั่น เป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระสงฆ์และชาว พุทธ ทั้งยังได้สร้างให้วัดเป็นที่พึ่งของคนยากจน เป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่รัฐบาลไม่สามารถจัดระบบการศึกษาเข้าถึงพื้นที่ได้ ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ มาจนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


๕๘๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมใจ กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบทุนอุปการะเด็กเชียงใหม่ กิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) โดยมี นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กรรมการอำนวยการสตรีแห่งชาติฯ นางจรรยาวรรณ สุวรันณาคาร กรรมการอำนวยการสตรีแห่งชาติฯ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.พนิดา ชินสุวพลา กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร ผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมในพิธีมอบทุนอุปการะเด็ก และทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเรียนดีในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส และทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile : CDF Mobile) โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด ผู้นำกลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและพัฒนาครอบครัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม

โดยมีกิจกรรมการมอบทุนอุปการะเด็กฯ โดย กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท และของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก จำนวน ๒๕ ชุด ชุดละ ๑.๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท และการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดย สภาสตรีแห่งชาติฯ จำนวน ๑๐๐ ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๕๐ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเสื้อกันหนาวแก่เด็กที่เข้ารับทุนฯ ในวันนี้ทุกคน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้มีคุณอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทย ทรงห่วงใยลูกหลานชาวไทยอยู่ตลอดเวลา พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องคนไทย โดยเฉพาะปัญหาความขาดแคลนของเด็กในชนบทห่างไกล ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม จึงทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยทุกวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีกองทุนจะได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ และนำเงินกองทุนฯ ไปใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ครอบครัว
ในวันนี้ขอฝากแง่คิดเรื่องของการศึกษาว่า คุณครู ผู้ปกครอง ต้องส่งเสริมให้ลูกหลานของเราได้รับการศึกษาตลอดเวลา เพราะปรัชญาของการศึกษา คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เราต้องช่วยให้เด็กๆ เข้าใจว่าการศึกษาหาความรู้ที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่เพียงหาได้ในห้องเรียนหรือตำรา แต่ทุกสิ่งรอบตัวนั้นสามารถเสริมสร้างเด็กได้เป็นอย่างดี เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การทำอาหาร งานบ้าน ตลอดจนสิ่งที่เป็นเชิงสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประจำถิ่นอันสวยงาม ที่ลูกหลานของเราเหล่านี้ต้องมีโอกาสในการเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไปในวันข้างหน้า
ด้าน ดร.วันดี กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตมนุษย์ทุกคน และขอให้เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ในการส่งเสียลูกหลานของเราช่วยติดอาวุธทางความคิดให้พวกเขา ให้มีการศึกษา มีความรู้ มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และช่วยเหลือสังคมตลอดจนเป็นกำลังสร้างชาติในวันข้างหน้าต่อไป
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


๕๘๓. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ และ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปทรงจุดเทียนมหามงคล เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิกเข้าเฝ้ารับเสด็จ และเข้าร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ร่วมกับ ประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารมาอย่างร่มเย็นเป็นสุข

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


๕๘๒. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารและองค์กรสมาชิก

๕๘๑. ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและร่วมพิธีภริยานายกรัฐมนตรี นำเหล่าสุภาพสตรี หมอบกราบเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีร่วมในพิธี ดังนี้

นายกรัฐมนตรีและภริยา ถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น นายกรัฐมนตรีวางพานพุ่ม จำนวน ๒ พาน ในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ภริยานายกรัฐมนตรีวางพานพุ่ม ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ณ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ แล้วถวายความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้ร่วมพิธีถวายบังคม ๓ ครั้ง ภริยานายกรัฐมนตรี นำเหล่าสุภาพสตรี ประกอบด้วย ภริยาคณะรัฐมนตรี และประธานสภสตรี หมอบกราบ จากนั้น ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและภริยา ผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยา และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยา และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าวางพานพุ่ม จำนวน ๑ พาน ในนามสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิก ทั่วประเทศ เป็นอันเสร็จพิธี

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๘๐. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการ และองค์กรสมาชิก ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันนี้ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๗.๐๐ น.ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ “ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๘๙ รูป และมีประธานองคมนตรี องคมนตรี คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภา ประธานองกรอิสระ หน่วยงานราชการในพระองค์ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรด้วยบรรยากาศที่มีสภาพอากาศที่เย็นสบาย ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ทั้งนี้รัฐบาลได้อัญเชิญ "พระพุทธรูปบรมมหาจักรีศรีภูมิพลมหาราช" ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ส่วนสิ่งของที่ตักบาตรหลังเสร็จสิ้นพิธีจะนำไปมอบให้สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมอบให้แก่วัดที่ขาดแคลน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๗๙. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เยี่ยมให้กำลังใจ องค์กรสมาชิกที่เป็นจิตอาสา ประจำบูธ ” พาพ่อ ใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ที่สวนสราญรมย์

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินทางมาเยี่ยมบูธสภาสตรีแห่งชาติ พร้อม กล่าวขอบคุณองค์กรสมาชิกที่เป็นจิตอาสา ประจำบูธ ” พาพ่อ ใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย สมาคมซอนต้าประเทศไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ร่วมกันให้การต้อนรับ พ่อพาลูก หรือลูกพาพ่อ มาร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใชจ่าย ” พาพ่อ ใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” ณ บูธ ๔๑ – บูธ ๔๒ โซน จำหน่ายอาหาร “เลิศลิ้มชิมรศ เหนือจรดใต้” ในช่วงวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๒๑. ๐๐ น . บริเวณในสวนสราญรมย์ใกล้ประตูทางออก ถนนราชินี กรุงเทพฯ

จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ช่วยกันบอกต่อ สภาสตรีแห่งชาติฯ เตรียมจัดต้นไม้ของพ่อ แขวนตุ๊กตาน่ารัก สวยงาม จำนวนมาก ๑๐,๐๐๐ ตัว ให้กับพ่อที่ลูกพาพ่อ พ่อพาลูก มาที่บูธสภาสตรีแห่งชาติ หมายเลข ๔๑ – ๔๒ ในช่วงวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๒๑. ๐๐ น สอยกัลปพฤกษ์ ได้รับรางวัลตุ๊กตาน่ารัก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีสิทธ์ ลุ้นรับรางวัล อาทิ ตุ๊กตาตัวใหญ่ จักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย ณ .บริเวนในสวนสราญรมย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๗๘. เริ่มแล้ววันแรก สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดบูธต้นไม้ของพ่อ ให้ลูก "พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล"สอยกัลปพฤกษ์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลุ้นรับรางวัล อาทิ ตุ๊กตาตัวใหญ่ จักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ .บริเวนสวนสราญรมย์

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดงาน “วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ตลอดแนวถนนสนามไชย ตั้งแต่หน้าศาลฎีกา จนถึงสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยในส่วนสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน จัดบูธต้นไม้ของพ่อ "พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล" ในโซน จำหน่ายอาหาร “เลิศลิ้มชิมรศ เหนือจรดใต้”บริเวณในสวนสราญรมย์ใกล้ประตูทางออก ถนนราชินี จำนวน ๑๐ บูธ ให้กรมการพัฒนาชุมชน จำหน่ายอาหารเลิศรส สินค้า OTOP ของดี ๔ ภาค ให้กับประชาชนในราคาเดียวกับที่จำหน่ายในจังหวัดนั้นๆ และให้กับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดบูธลูกพาพ่อ พ่อพาลูก มาที่บูธสภาสตรีแห่งชาติ “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ดร.วันดี กล่าวเพิ่มเติมต่อว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เรียนเชิญองค์กรสมาชิก หมุนเวียนมาให้การต้อนรับ พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่มาร่วมทำกิจกรรม ลูกพาพ่อ พ่อพาลูก มาที่บูธสภาสตรีแห่งชาติ “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” บูธ หมายเลข ๔๑ – ๔๒ ในช่วงวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๒๑. ๐๐ น .บริเวนสวนสราญรมย์
โดยในวันนี้ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ที่เป็นจิตอาสามาร่วมให้การต้อนรับประชาชน มาร่วมทำกิจกรรม ลูกพาพ่อ พ่อพาลูก มาที่บูธสภาสตรีแห่งชาติ “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” จำนวน ๓ สมาคม ประกอบด้วย สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงกรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี จีงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน ช่วยกันบอกต่อ สภาสตรีแห่งชาติฯ เตรียมจัดต้นไม้ของพ่อ แขวนตุ๊กตาน่ารัก สวยงาม จำนวนมาก ๑๐,๐๐๐ ตัว ให้กับพ่อที่ลูกพาพ่อ พ่อพาลูก มาที่บูธสภาสตรีแห่งชาติ หมายเลข ๔๑ – ๔๒ ในช่วงวันที่ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๒๑. ๐๐ น สอยกัลปพฤกษ์ ได้รับรางวัลตุ๊กตาน่ารัก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีสิทธ์ ลุ้นรับรางวัล อาทิ ตุ๊กตาตัวใหญ่ จักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย ณ .บริเวนสวนสราญรมย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๗๗. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธี เปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังเยาวชน ยุติ การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ – ๓ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และสัมมนาวิชาการ เรื่อง พลังเยาวชน ยุติ การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว จัดโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยในส่วนสภาสตรีแห่งชาติจัดส่ง ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) นางรัศรินทร์ ลัคใหม่กุลวัฒน์ กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เข้าร่วมพิธีดังกล่าวและมีองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประกอบด้วย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมสตรีนนทบุรี เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น
นางพัชรี กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว www.violence.in.th ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พบว่า ในปี ๒๕๖๓ มีจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ๑,๐๙๗เหตุการณ์ ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้ชาย ๘๖๖ ราย ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้หญิง ๑๕๘ ราย โดยมีผู้ถูกกระทำที่เป็นผู้ชาย ๑๘๗ ราย และผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นผู้หญิง ๘๔๗ ราย
จากนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. (วันเดียวกัน) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้เดินทางมาเปิดสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และกลไกเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งการป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้ประสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ที่มีทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ซึ่งทำงานร่วมกับเครือข่ายสหวิชาชีพ และ อปท. ในพื้นที่ตำบล นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว (Family School) ในองค์กรระดับจังหวัด ผ่านทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

นายจุติ ไกรฤกษ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ได้มีส่วนร่วมรณรงค์ร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวให้หมดไป เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไปในอนาคต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๗๖.สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดบูธ “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” ในโอกาส รัฐบาลจัดงาน”วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ “ ๑ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

สภาสตรีแห่งชาติฯเตรียมตุ๊กตามากกว่า 1 หมื่นตัว พร้อมมอบให้พ่อทุกคนที่ใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงานและแวะร่วมกิจกรรมที่โซน โซน จำหน่ายอาหาร “เลิศลิ้มชิมรศ เหนือจรดใต้”บูธ สภาสตรีฯ
บริเวณในสวนสราญรมย์ใกล้ประตูทางออก ถนนราชินี

เชิญชวนองค์กรสมาชิก”พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล’ ในโอกาส รัฐบาลจัดงาน ‘วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ’ 1-6 ธ.ค.นี้ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 9


ดร.วันดี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดจัดงาน “วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ตลอดแนวถนนสนามไชย ตั้งแต่หน้าศาลฎีกา จนถึงสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สภาสตรีแห่งชาติฯ


❤️สำหรับในส่วนสภาสตรีแห่งชาติฯและ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับเชิญร่วมกิจกรรมในโซน จำหน่ายอาหาร “เลิศลิ้มชิมรศ เหนือจรดใต้”บริเวณในสวนสราญรมย์ใกล้ประตูทางออก ถนนราชินี จำนวน 10 บูธ แบ่งเป็น 8 บูธ ให้กรมการพัฒนาชุมชน จำหน่ายอาหารเลิศรส สินค้า OTOP ของดี 4 ภาค ให้กับประชาชนในราคาเดียวกับที่จำหน่ายในจังหวัดนั้นๆ และแบ่งพื้นที่ 2 บูธ ให้กับสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดกิจกรรม“พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล”โดยสภาตรีแห่งชาติฯ เตรียมจัดต้นไม้ของพ่อ แขวนตุ๊กตาน่ารัก สวยงาม จำนวนมาก 10,000 ตัว เพื่อมอบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่พาพ่อสวมใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงาน “วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ” ได้เข้ามาสอยกัลปพฤกษ์ ได้รับตุ๊กตาน่ารักฟรี โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีสิทธ์ ลุ้นรับรางวัล อาทิ จักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหารสินค้า OTOP ของดี 4ภาค กลับบ้านอีกด้วย

สภาสตรีแห่งชาติฯ จึงขอเรียนเชิญชวน ท่านนายกองค์กรและสมาชิกองค์กร ทั่วประเทศ ชวนพ่อ ให้ใส่เสื้อผ้าไทยสีเหลือง (หรือผ้าไทยทั่วไป) มาเที่ยวชมงาน และแวะที่ บูธ สภาสตรีแห่งชาติฯ
สอยกัลปพฤกษ์ ฟรี
วันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐- ๒๑.๐๐ น.
สวนสราญรมย์ใกล้ประตูทางออก ถนนราชินี