๗๓๑. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทสามเณรฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญธรรม ๗ ประโยค ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา

สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทสามเณรฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญธรรม ๗ ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) มจร.น้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกจากองค์กรสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทสามเณรฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญธรรม 7 ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) มจร.เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมถ์ ได้กล่าวเชิญชวนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย รวมถึง พี่น้องคนไทย ได้ร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน หรือร่วมกันทำความดีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ สมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทสามเณรฐานวิชญ์ เตชะปัญญาคุณ เปรียญธรรม ๗ ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) มจร.เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ สมาคมสตรีศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๓๐. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาวจงชนก พัชรประภากร กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ กรุงเทพมหานคร

ภาพ : ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์


๗๒๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เข้า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิก สมาคม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และร่วมเป็นจิตอาสา โครงการ ฉีดวัคซีนช่วยชาวประชา ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมารับการบริการ ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ปัจจุบัน ทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว พระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การจัดการป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมไปถึงงานส่งเสริมสถานภาพทางสังคมของสตรีไทย

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่าง วันที่ ๑ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๘. สภาสตรีแห่งชาติ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

๗๒๘. สภาสตรีแห่งชาติ ขอเชิญชวนองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔


แหล่งที่มา :https://www.royaloffice.th/2021/06/28
https://www.thaiwomen.or.th/ สภาสตรีแห่งชาติฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๒๗. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนพี่น้องคนไทยและองค์กรสมาชิก ร่วมกันทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์และประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตระวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจกันทำความดี ด้วยการแบ่งปัน แบ่งความสุข โดยจัดทำข้าวกล่องไปมอบ ให้กำลังใจ เลี้ยงอาหารทหารเกณท์น้องใหม่ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะไปเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ประจำการในพื้นที่ต่างๆ

ดร.อัจฉรา พรสีมา กล่าวว่า สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธ์ และคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด) จังหวัดกาฬสินธ์ รวมใจทำความดี ด้วยการแบ่งปันความสุข ทำอาหารกล่องไปเลี้ยงทหารเกณท์ไหม่ จากจังหวัดกาฬสินธ์ที่จะไปเดินทางไปประจำการที่ต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขอให้ทหารใหม่จิตใจที่เข้มแข็ง อดทน อดกลั้นและมีความสามัคคี พร้อมที่จะออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาติ และมีความสง่างามจากพลเรือนเป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบ ให้กับกองทัพไทยต่อไป ทั้งนี้สอดคล้องกับ นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธุคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา ขานรับนโนบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนพี่น้องคนไทยและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมกันทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมด้วย นางมุกดาธิษณ์ ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยาและคณะกรรมการของทั้ง ๒ สมาคม ได้ร่วมกัน ช่วยเหลือใช้ปลดหนี้ให้สมาชิกกองทุนสตรีที่ประสบปัญหา ประกอบด้วย ถูกตัดขา ตาเกือบบอด ถูกตัดนิ้ว ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ อีกทั้งยังมีหนี้สินที่ต้องชำระ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และสมาคมสตรีศรีอยุธยา จึงมีมติให้ความช่วยเหลือใช้หนี้แทนให้ ให้กับนางสาวรันทม ใหม่เอี่ยม อำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๐๓ บาท อ.มหาราช เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แบ่งปันความสุข ตามนโยบายของสภาสตรีแห่งชาติ
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และสมาคมสตรีศรีอยุธยา ได้รับข้อมูลว่านางสาวรันทม ใหม่เอี่ยม สมาชิกกองทุนสตรีประสบปัญหาร่างกายถูกตัดขา ตาเกือบบอด ถูกตัดนิ้ว ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ หาเงินมาใช้หนี้กองทุนสตรีได้ จึงลงมติร่วมกัน ทำความดี ให้ความช่วยเหลือปลดหนี้ เพื่อบรรเทาทุกข์พ่อแม่พี่น้องประชาชน ตามนโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๖.สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำขนมจีน พร้อมขนมหวาน จำนวน ๑๓๐ ชุด มอบเป็นกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางปะอิน

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ศรีอยุธยา พร้อมด้วยองค์กรสตรี อ.บางปะอิน มอบขนมจีน ขนมหวานข้าวเหนียวถั่วดำ เห็ดทอดสามรส จำนวน อย่างละ ๑๓๐ ชุดให้นายวัชระ กระแสฉัตร นายอำเภอบางปะอิน มอบต่อให้กับผู้แทนโรงพยาบาลยางปะอินเป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในช่วงวิกฤตโควิดนี้ ณ โรงพยาบาลบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๕. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้ "ลุงดำ-ป้าน้อย" ตามโครงการ "บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้" ที่อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ นำองค์สมาชิกได้ร่วมพิธีมอบบ้านให้"ลุงดำ-ป้าน้อย" ตามโครงการ "บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้" ภายใต้การอำนวยการของ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ “บ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้”
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคุณตาดำ-ยายน้อย แก้วศรี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ ๘ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสภาพที่อยู่อาศัยเดิมอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม ผุผัง ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ซึ่งการก่อสร้างในครั้งนี้สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กับ นายอำเภอผักไห่ นำไปก่อสร้างบ้านดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มสตรีอำเภอผักไห่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องที่นอน หมอน ผ้าห่ม ให้แก่ ให้ "ลุงดำ-ป้าน้อย" อีกด้วย
ทั้งนี้ได้มีพระครูวิบูลประชากิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อและเจ้าคณะตำบลโคกช้าง หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลผักไห่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

รายงานข่าว :สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๗๒๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯเชิญชวนคนไทยทำความดี เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้ง “ โรงครัวปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ” เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประกอบอาหารปรุงสุกจากแม่ครัวมืออาชีพ จำนวน วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด–๑๙) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๖ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑ กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการและองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการ "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙" เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๖ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย เพื่อดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่พระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ โดยมิทรงย่อท้อ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองเสมอมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เชิญชวนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
สำหรับจัดตั้ง "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตชุมชนวัดระฆังฯ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นจะมีตัวแทนมารับข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชน ดังนี้
1. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๓๐๐ กล่อง
2. โรงพยาบาลกลาง จำนวน ๒๐๐ กล่อง
3. โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑๗๐ กล่อง
๔. โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ (ศูนย์วัดศรีสุดาราม) เขตบางกอกน้อย จำนวน ๒๐๐ กล่อง
๕. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี วัดระฆังฯ จำนวน ๑๐๐ กล่อง
๖. เจ้าหน้าที่กวาดขยะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน ๓๐ กล่อง

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศล ได้ร่วมใจกัน ในการทำความดีครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่ามีที่เดียวในโลกที่เรามีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ช่วยเหลือกันทั้งประเทศ ซึ่งเราก็เป็นพลังส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องจำนวนหนึ่งที่ทำงานหนักเพื่อประเทศชาติ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหวังว่า โครงการ “โรงครัวปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙” จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเอาชนะและฝ่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) ไปด้วยกัน รวมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยได้ช่วยกันทำความดีต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ดร.วันดี กล่าวเชิญชวน

แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2129821
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๗๒๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้ง “ โรงครัวปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ ” เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยองค์กร สมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดโครงการ "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙" เพื่อน้อมใจถวายความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารจอดรถ ชั้น ๖ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดย "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19" กำหนดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด–๑๙) ในเขตกรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย เพื่อดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสู่พระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ โดยมิทรงย่อท้อ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองเสมอมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เชิญชวนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันทำความดีเป็นปฏิบัติบูชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจัดตั้ง "โรงครัวปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-๑๙" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก วันละ ๑,๐๐๐ กล่อง เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในเขตชุมชนวัดระฆังฯ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในแต่ละจุดนั้นจะมีตัวแทนมารับข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้บุคลากรและประชาชน ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน ๓๐๐ กล่อง ๒. โรงพยาบาลกลาง จำนวน ๒๐๐ กล่อง ๓. โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมเกียรติ ๘๔ พรรษา จำนวน ๑๗๐ กล่อง ๔. โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ (ศูนย์วัดศรีสุดาราม) เขตบางกอกน้อย จำนวน ๒๐๐ กล่อง ๕. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี วัดระฆังฯ จำนวน ๑๐๐ กล่อง ๖. เจ้าหน้าที่กวาดขยะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน ๓๐ กล่อง

แหล่งที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ