๖๒.สามองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม เติมพลังความสุขบวก บวก ตามโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน” จับมือไปไหนไปกัน สวยสง่า ด้วยผ้าไทยประจำจังหวัด สร้างขวัญกำลังใจ .ให้ธุรกิจเพื่อนมีรายได้ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสตรีชาวอุดรธานี และสังคม

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษา ๓ องค์กร นำสามองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณกรรมการทั้ง ๓ สมาคม ร่วมใจกัน จัดกิจกรรม เติมพลังความสุขบวก บวก ตามโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน” จับมือไปไหนไปกัน สวยสง่า ด้วยผ้าไทยประจำจังหวัด โดยการร่วมใจกันไปสนับสนุนอุดหนุนกิจการร้านค้าของคณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคมฯ ที่ร้าน Kafe de Penya ของนางเพ็ญปรียา ประสันนาการ ซึ่งเป็นกรรมการทั้ง ๓ สมาคม องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นกำลังใจ ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการในสมาคมที่ประกอบธุรกิจ สามารถมีรายได้ส่วนหนึ่งนำมาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสตรีชาวอุดรธานีและเพื่อสังคมโดยรวมต่อไปอย่างยั่งยืน

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๑. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี พลตรี ยุวัต ขันธปรีชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

๖๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารประกาศก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารประกาศก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๙.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรามอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด เนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัด นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ๙๐ พรรษา โดยมี นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา /นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ๙๐ พรรษา ด้วยการนำผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อหลากสีสัน หลายรูปแบบ หลายขนาดจำนวน ๙๐ ตัว โดยมีขนาดและสีแตกต่างกัน ตามความเหมาะสม ก่อนส่งมอบต่อให้กระทรวงมหาดไทย นำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ชื่องาน “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for Nation”ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ประดับตกแต่งต้นไม้โดยรอบบริเวณหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าจังหวัดร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทราและ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี จากผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อหลากสีสัน หลายรูปแบบ หลายขนาด จำนวน ๙๐ ตัว เพื่อถวายความจงรักภักดี เป็นการแสดงให้เห็นถึงการน้อมนำพระราชดำริที่ทรงฟื้นคืนชีวิต ผ้าไทย ให้ประชาชน ให้เกษตรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีในปัจจุบัน

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๘.สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานพิธีสถาปนา และร่วมมแสดงความยินดี กับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานจุดเทียนสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่โรงแรมอิมพีเรียลจังหวัดสกลนคร รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ในธานะ เลขาธิการสมาคมสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ จำนวน ๑๐ คน เดินทางไปเข้าร่วมพิธีสถาปนา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเเกียรติจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานจุดเทียนสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร
ในโอกาสสำคัศนี้ นางยุวดี เตชะสกุลกิจกูล นายกสมาคมนำคณะกรรมการและสมาชิกจุดเทียนเล่มเล็กพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เสร็จพิธีสถาปนาแขกผู้มีเกียรติที่ไปร่วมงานได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายกได้มอบของที่ระลึกเป็นชุดกาแฟกุดนาขามของศูนน์ศิลปาชีพกุดนาขาม จังหวังหวัดสกลนคร ให้กับแขกที่ไปร่วมงานทุกท่าน จากนั้นได้ร่วมกันเก็บภาพประวัติประวัติศาสตร์สำคัญ ของการจัดพิธีสำคัญในวันนี้


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๗. สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หนุนกลุ่มสตรี จัดสัมมนาโครงการเพิ่มพูนความรู้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบา

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย พลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน และนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวพิชชารัตน์ เป็งมา เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เปิดการสัมมนา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ สตรีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยแหล่งเงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ช่วยสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ โดยเฉพาะสินค้าแฮนเมด สินค้าโอทอป ของแต่ละชนเผ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ กล่าวว่า “การสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้สตรีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มีโอกาส ได้รับคำแนะนำ วิธีการการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการทำโครงการผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทางสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะช่วยผลักดันเพื่อให้กลุ่มสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินมาต่อยอดการพัฒนาสินค้า ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ จึงเป็นโอกาสให้กับสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอขอบคุณ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แทนกลุ่มสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการ ส่งเสริมความรู้และสร้างโอกาสให้กับกลุ่มสตรีได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ของกลุ่มสตรีจากชุมชนต่างๆ ในการได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งผลให้มีรายได้ที่มั่นคง เป็นพลังขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” นางนันทิยา กล่าวทิ้งท้าย

รายงานข่าว : สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯและจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำ นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งผู้แทน ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๕. นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบายสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมสืบสาน ผ้าทอ ลายอัตลักษณ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น หนุนกลุ่มสตรีชุมชนในจังหวัด เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เปิดเผยว่า สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ได้ดำเนินการตาม นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ และ ขานรับนโยบาย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗ ในเรื่องสืบสาน ผ้าทอไทยตามอัตลักษณ์ ผ้าทอมือในจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัด ต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน
สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตามขานรับของประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น มีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ทางสมาคมจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานและต่อยอดในเรื่องของผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ ในห้วงต้นปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับกลุ่มสตรีที่บ้านแม่ยวมน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่บ้านแม่โถ หมู่ที่ ๓ ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีกลุ่มสตรีทอผ้าชาติพันธุ์ปากะเกอญอ ทีมีความเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีทั้ง ๒ หมู่บ้าน ในเรื่องของหัตถกรรมการทอผ้า ที่ยังคงมีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการทอผ้าปากะเกอญอคู่กับชุมชน โดยได้มีการแบ่งกลุ่มทอผ้า ตัดเย็บ และปักลวดลาย ซึ่งทางสมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ใช้เส้นด้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ จากภูมิปัญญาโบราณของชาวปาเกอญอที่มีการสืบทอดต่อกันมาช้านาน ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการย้อมสีผ้าจากวัตถุดิบในชุมชน และได้สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มสตรีทั้ง ๒ กลุ่ม ที่บ้านแม่ยวมน้อย และบ้านแม่โถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าชาติพันธุ์ออกจำหน่าย สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกหนุนกลุ่มสตรี เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพ

นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาหลัก ๆ ของกลุ่มสตรีที่บ้านแม่ยวมน้อย และบ้านแม่โถนั้น คือขาดวัตถุดิบในการทอผ้า โดยเฉพาะในเรื่องของเงินทุน ตนเองจึงได้นำเสนอต่อคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเรื่องของปัญหาต่างๆ ที่กลุ่มสตรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบอยู่ พร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับทราบ และเข้าถึงเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มสตรีทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีในเรื่องของเงินทุน สำหรับหลักเกณฑ์ในการยื่นเรื่องเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน คือเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือเป็นสมาชิกของสภาสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมกลุ่มสมาชิก ๓ คนขึ้นไปทำโครงการยื่นต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งความจำนงค์ว่าต้องการให้กองทุนสนับสนุนในการต่อยอดธุรกิจ หรือกลุ่มอาชีพ ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ โดยทางกองทุน ฯ จะมีเงินกู้ให้แต่ละกลุ่มสูงสุดไม่เกิน ๒ แสนบาท ดอกเบี้ย ๐.๐๑ เปอร์เซนต์ ต่อปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ ปี

รายงานข่าว : สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๔. สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอแสดงความยินดี กับนางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็น Board Member จากการประชุมของสภาสตรีโลก International Council of women (ICW) ที่เมือง อาวีนยอง ประเทศฝรั่งเศส

สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปภัมถ์ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล เป็นผู้แทนจากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จากประเทศไทย เดินทาง เข้าร่วมประชุมสภาสตรีโลก (ICW) และเข้าร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศของสภาสตรีโลก International Council of women (ICW) ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่เมือง อาวีนอง ประเทศฝรั่งเศส

ในโอกาสนี้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ผู้แทนจากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นBoard Member โดยมีผู้สมัคร จำนวน ๙ คน ได้รับเลือก จำนวน ๕ คน ทั้งนี้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ผู้แทนจากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จากประเทศไทย ได้รับการเลือกตั้ง จากการแสดงวิสัยทัศน์ คะแนน เป็นอันดับ ที่หนึ่ง จากจำนวน ๕ คน ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น Board Membe ของสภาสตรีโลก International Council of women (ICW)


ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ

๕๓. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทย ตามเป้าประสงค์โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ภายใต้โครงการ “งามพร้อมกายใจ น้องใหม่ บ.ร.ปี ๒๕๖๕ “ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรร ม“งามพร้อมกายใจ น้องใหม่ บ.ร.ปี ๒๕๖๕ “ เรียนเชิญ อาจารย์วินัย วรวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้เชี่ยวขาญด้านวัฒนธรรมไทยมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีเด็กนักเรียนเข้าใหม่ จำนวน ๒๙๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีความรู้พื้นฐาน การเรียนรู้อนุรักษ์และรักษามารยาท และวัฒนธรรมไทย ให้เป็นคุณลักษณะประจําตัวของนักเรียนได้แก่ การมีสัมมาคารวะ ความสุภาพ อ่อนน้อม ความมีวินัยและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่สายตากับผู้พบเห็น ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “งามพร้อมกายใจ น้องใหม่ บ.ร.ปี ๒๕๖๕ “

นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝังเรื่องมารยาทไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ที่สืบทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดโครงการ “งามพร้อมกายใจ น้องใหม่ บ.ร.ปี ๒๕๖๕ “ ส่งเสริมมารยาทไทย ซึ่งจะเป็นโครงการปลูกฝังมารยาทที่ดีเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ปลูกฝังในเด็กให้มีความรัก ให้เข้าใจในศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งปัจจุบันเยาวชนได้รับอิทธิพลด้านค่านิยม และวัฒนธรรม จากต่างประเทศ ทำให้บางครั้งมักจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น เช่น แสดงกิริยา ที่ก้าวร้าว ไม่เคารพผู้อาวุโส ตลอดจนหลงลืมรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย จากกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย ที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้ จะเป็นการให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยกลายเป็นต้นแบบที่ดีของผู้ที่มีมารยาทงามในสังคม และได้มีส่วนร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน
รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสตรีแห่งชาติฯ