๓๒๔.รัฐมนตรีกระทรวง พม.ให้การต้อนรับประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมสตรีไทยคาทอลิก สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและรับมอบนโยบาย

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ชั้น ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมถ์ นำโดย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางยุพดี สิริรัชต์กุล นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก นางสาวศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งรายงานการทำงานสมาคมฯ และรับมอบนโยบาย โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แสดงความชื่นชมบทบาทสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรผู้นำสตรี มีองค์กรสมาชิก จำนวน ๒๑๘ สมาคม ทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการทำงานร่วมกัน และเพื่อให้ถึงเป้าหมาย ที่ พม.วางไว้ "พม. พอใจ ให้ทุกวัยพึงใจใน พม." ได้นั้น เราต้องร่วมกันทำไปด้วยกัน ถ้าทำด้วยกัน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ Together Possible รัฐมนตรีกระทรวง พม. กล่าวทิ้งท้าย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๓๒๓. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมเวทีสำคัญ ว่าด้วยความร่วมมือสตรีจีน -อาเซียน และงานเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาผู้หญิง” ณ เมืองหลิ่วโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๐๐ น. ที่โรงแรมโลตัสวิลล่า เมืองหลิ่วโจว นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประกอบด้วยนางมิ่งขวัญ สว่าง นางสาวภัทรภร พัฒนวาณิชกิจกุล และนางสาวสาวิกา ลิมปะสุวัณณะ เข้าร่วมประชุมเวทีความร่วมมือสตรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Woman’s Forum 2023) และในโอกาสนี้ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล ประธานกรรมการฝ่ายต่างประเทศ เป็นผู้แทนจากสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขึ้นบนเวทีเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาผู้หญิง” จำนวน ๒ ภาค ดังนี้
เสวนาภาคแรก นางศิริรัตน์ กล่าวในเรื่องโอกาสและความท้าทายสําหรับผู้หญิงในเศรษฐกิจดิจิทัลว่า ยุคดิจิทัลนั้นนํามาซึ่งความยืดหยุ่นในเรื่องการจัดสรรเวลาทํางาน และมีอิสระในอาชีพการงานมากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ได้เพิ่มศักยภาพของการค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ เกิดอาชีพและการลงทุนใหม่ ๆ ความท้าทายที่รัฐอาจพบคือผู้หญิงสูงอายุที่ขาดทักษะและเทคโนโลยีดิจิทัลอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ความเสี่ยงของเทคโนโลยีที่อาจเข้ามาแทนที่คนงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกแทนที่มากกว่าผู้ชายถึง ๑.๕ เท่า รัฐและองค์กรอิสระควรอํานวยความสะดวกให้ผู้หญิงเข้าถึงการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการในเศรษฐกิจดิจิทัลให้มากขึ้น กําจัดเพดานกระจกที่อาจจํากัดความสามารถในการเติบโตของผู้หญิง ทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควรมีการพัฒนาให้ทันยุค และจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะ (reskill และ upskill ) สิ่งสําคัญเพื่ออนาคตของทุกประเทศคือหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กหญิงเข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัล และ หันมาสนใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น จัดหลักสูตรการเรียนรู้ทางออนไลน์ และส่งเสริมให้เด็กหญิงเรียน STEM คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
ภาคที่สอง นางศิริรัตน์ ได้ร่วมสรุปการเสวนาเพื่อนำไปสู่การจัดการแผนงานที่แต่ละประเทศจะสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานะของแต่ละประเทศ โดยมีเนื้อหาดังนี้
๑.) สร้างนโยบายเพื่อความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนในประเทศของตนเอง
๒.) ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และการพัฒนาความสามารถของผู้หญิง ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.) สนับสนุนนวัตกรรมและผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.) กระตุ้นการตระหนักรู้ในเรื่องความเสมอภาคในการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕.) ส่งเสริมผู้หญิงในเวทีความร่วมมือระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การร่วมประชุม เสวนาว่าด้วยความร่วมมือสตรีจีน -อาเซียน ในหัวข้อ “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาผู้หญิง” ณ. เมืองหลิ่วโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ เป็นการขยายความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ ในการขับเคลื่อนองค์กรสตรี สู่การพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างสตรีจีน -อาเซียน ในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะเกิดขึ้นในเวทีต่าง ๆ มากขึ้นภาพ/ข่าว : ฝ่ายต่างประเทศ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประช่าสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๒. ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯแสดงความชื่นชม นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ร่วมเปิดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานและมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ในที่ทำงาน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัด ผู้แทน สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัด ,นางสาวทิพวรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัด และนางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace)
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำโดยนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม เป็นโอกาสที่ดีสำหรับสภาสมาคมสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้สนับสนุนรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการสภาสตรีฯ ปันสุข บรรเทาทุกข์ด้วยวีลแชร์ให้กับจังหวัดนครปฐมไว้เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้พิการ/ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนได้ลงพื้นที่ร่วมเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน และที่สำคัญได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ(Gender Equality in workplace)
นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติม แสดงความชื่นชม นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ขอชื่นชมและขอขอบคุณหน่วยงานและสถานประกอบการทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้และเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนเปราะบางให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนับสนุนให้จัดโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in workplace) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับความแตกต่างด้านเพศภาวะ รวมถึงเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการการสตรีในสถานประกอบการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนสร้างกระแสสังคมให้เห็นศักยภาพของทุกคนที่แตกต่างกันโดยการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และสนับสนุนการดูแลเรื่องสวัสดิการให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ การดำเนินโครงการดังกล่าวสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นครปฐม ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สรรหาผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน ๓๒ แห่ง สำนักงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สรรหากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านสตรี รวมจำนวน ๗ องค์กร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๔ หน่วยงาน
นอกจากนี้ ภายในงานนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน ๓๐ คัน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ๖๐ ห่อ (๑,๐๘๐ ชิ้น) ให้ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นำไปมอบให้ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และมีการเสวนาเรื่องการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน วทีเสวนา เรื่อง การสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเพื่อความสุขของทุกคน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ Mr. Renaud Meyer, the UNDP’s Resident Representative for Thailand ดร.ณ ฤดี เคียงศิริ BPW Asia Pacific Regional Coordinator
ประธานประสานงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ของ สธวท. สากล นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒ ท่าน จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมอบป้ายและเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบการรวมจำนวน ๖๕ แห่ง อีกด้วย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๑. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม โดยมี นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวรณัน สวนทอง นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ในการมอบรถเข็นวีลแชร์ และเงินช่วยเหลือ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบถุงยังชีพ ผ้าขนหนู และนมดัชมิลล์ ให้กับผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน ๔ ราย ได้แก่
๑ นางอมรรัตน์ มั่นคง อายุ ๕๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐/๕ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
๒. นางสาวมณีรัตน์ วัดรุ่ง อายุ ๔๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๘ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์
๓. นางชำนาญ กอนสุข อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ ๓ ตำบลวังเย็น
๔.. นางสาวอรุณ พูนขวัญ อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๕ ตำบลวังเย็น


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๒๐. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธี ครบรอบ ๖๗ ปี ก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ก้าวสู่มิติใหม่ ขับเคลื่อนองค์กร สู่การพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมสตรี

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ปะจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ดร.ฉันทนา เปียทอง รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และนางรัชนี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร นางสาวเบญจมาศ รุจิระวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบ และสมาชิกสมทบ พร้อมด้วยนายกองค์กร และสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯและภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง สภาสตรีแห่งชาติฯ ครบรอบ ๖๗ ปี เริ่มจากจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ และพระภูมิเจ้าที่ และในโอกาสสำคัญนี้ ได้รับเกียรติ จากที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ดร.เรือนแก้ว กุยนกานนท์ แบรนด์ท นางยุวดี นิ่มสมบุญ นางเยาวเรศ ชินวัตร เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญ โดย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง ๖๗ ปี และพิธีบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลทแด่ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีฯที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ กล่าวว่า “ สภาสตรีแห่งชาติฯก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๙ โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทย ทำงานให้เป็นแบบอย่าง และออกมาช่วยงานสังคม ผลการดำเนินงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง มาถึงวันนี้เป็นระยะเวลาถึง ๖๗ ปีเต็ม จึงพร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระวรกัญญาปทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้านพระกรุณานิวาสน์) และเพื่อน้อมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมถึงท่านอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้ล่วงลับ

นางสาวสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมายาวนาน ๖๗ ปี อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมคณะกรรมการแต่ละสมัย ได้ทุ่มเทเสียสละ ทำงานมาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
ทำให้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญผู้นำส่งเสริมบทบาทศักยภาพของสตรี
และมีองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ จำนวน ๒๑๘ องค์กร พร้อมก้าวสู่มิติใหม่ สนับสนุนเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมส่งเสริมสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ และความเท่าเทียมในสังคม พร้อมทั้ง ส่งเสริมสตรีที่ทุ่มเทเสียสละ ทำงานจิตอาสาช่วยเหลือชุนชน และสังคม เชิดชูเกียรติสตรี ให้เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง” นางสาวสุกัญญา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้บรรยากาศการจัดงานครบรอบ ๖๗ ปี การก่อตั้งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในวันนี้ เป็นไปด้วยความยิ้มแย้ม ความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติ ในการดูแลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และ พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกมิติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมสืบไป

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรม กับสธวท.อุบลราชธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และเหล่ากาชาดอุบลราชธานี มอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์นิศ กรรมการอำนวยการและประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธี มอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยมี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนางปัทมพร ไชยนา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทยอุบลราชธานี พร้อมด้วย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีมอบแผงโซล่าเซลล์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากผู้ป่วย ต้องใช้ไฟฟ้า และถังอ๊อกซิเจนในการหายใจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีสมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วย นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกัน มอบแผงโซล่าเซลล์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวของเด็กหญิง อายุ ๗ ขวบ ซึ่งป่วยพิการแต่กำเนิดต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้องแอร์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ ๑๔๘ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สืบเนื่องจาก ผู้ป่วยต้องมีถังอ๊อกซิเจน เพื่อช่วยในการหายใจ แต่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และที่สำคัญหากเกิดไฟฟ้าดับ ต้องใช้วิธีต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ในการใช้งานถังอ๊อกซิเจน

ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานผู้สนับสนุน และวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม อนุเคราะห์ติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ให้แก่ครอบครัวของผู่ป่วย ๑๑๒,๐๐๒ บาท ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งและใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทยอุบลราชธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๑๕. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ