๓๑๐. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมใจสวมใส่ชุดผ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมี นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมลงนามร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีจำนวน ๔๗ หน่วยงาน โดยมีวัตถุเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติ เชิดชูอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสนิยมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทั้งจังหวัด ณ ลานพิธีเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้พระราชทานโครงการด้านศิลปาชีพให้กับชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือโครงการศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลำดับต้นๆ ของประเทศ ช่วยให้กลุ่มสตรีในพื้นที่บ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน มีรายได้เสริมจากอาชีพการทำประมงด้วยการทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุกแบบโบราณจนพัฒนากลายเป็นอาชีพหลัก ซึ่งปัจจุบันผ้าฝ้ายทอมือเขาเต่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ หากทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่ก็จะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดให้คนทั่วไปได้ทราบ นอกจากนี้ ผ้าไทยยังถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันมีการนำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สวยงามทันยุคทันสมัยมากขึ้น ทำให้ชุดผ้าไทยยังคงอยู่ในกระแสนิยมสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย และถือเป็นการสนับสนุนสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือจังหวัดเลย และพัฒนาการจังหวัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร และเครือข่ายพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฎเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย รวมถึงยังเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแส ความนิยมการแต่งกายผ้าไทยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และ ยังเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่ม OTOP กลุ่มสตรีในท้องที่ท้องถิ่น
นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองโดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากทุกอำเภอในจังหวัดเลย การประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์ OTOP การแสดงแบบผ้าไทยในชื่อชุด กาล่า ฟินนาเล่ จากแบรนด์ "หยานัด" ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่นำผ้าไทยในพื้นที่จังหวัดเลย มาออกแบบและตัดเย็บแบบร่วมสมัย จากนั้นเป็นการเปิดเวทีเพื่อลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้อยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกัน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย สามารถร่วมกันพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๘. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เชิญ สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. นางรชตพรโตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ มอบหมายให้ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ เข้าร่วมประชุม เรื่องคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นั้น
ในการนี้ นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แทนปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๔๐ องค์กร ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จากสภาสตรีแห่งชาติฯ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถสรุปผลการประชุมพอสังเขป ดังนี้
๑. กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีหนังสือขอประทานกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จมาประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ (เอกสารหมายเลข ๒)
๒. มติที่ประชุมเห็นชอบ กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) เพื่อเป็นสัญลักษณ์การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย” ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะส่งรายงานการประชุมให้กับสภาสตรีแห่งชาติฯต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖

๓๐๗. สภาสตรีแห่งชาติฯมอบรางวัลทองคำแท่งผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ

วันนี้ (11 ธันวาคม 2562 ) เวลา 10.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง
จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯมอบหมายให้ อาจารย์ศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานมอบรางวัลผู้ถูกสลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางจงชนก พัชรประภากร สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บ้าน
พระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๓๐๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานแถลงข่าว “สุดยอดเทศกาลช้อปแห่ง ปี OTOP City 2019” ร่วมฉลองปีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๗๒ เวลา ๑๔.๐๐ น .ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติแห่งชาติ ในฐานะ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติร่วมงานแถลงข่าว งาน” OTOP City 2019 “ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ รวม ๙ วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การแถงข่าว OTOP City 2019 ภายใต้แนวคิด “เทศกาลของขวัญปีใหม่ ของฝากถูกใจ ผลิตภัณฑ์ทั่วไทยรวม สินค้า ๒ หมื่นกว่ารายการ ไว้ใน OTOP City 2019 ได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่ากกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวฯ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาชุมชน รวมทั้งภาคีข่าย ภาครัฐและภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงาน OTOP City 2019 เป็นหนึ่งในงานส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่รัฐบาลให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งผลการจัดงาน OTOP City ที่ผ่านมา (๑๓ ครั้ง) สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ได้มากกว่า ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ในปีนี้ กรมการพัฒนาชุมชนคาดว่าจะมียอดจำหน่ายในงานครั้งที่ ๑๔ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5 แสนคน และมีผู้ผลิตผู้ประกอบการเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ราย โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ซึ่งกระทรวงมหาดไทย คาดหวังว่าจะเป็นโอกาสอันดี ที่ประเทศไทยจะได้แสดงให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ทั้งนี้ จากข้อมูลเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน มากกว่า ๒๓๗,๐๐๐ ล้านบาท ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน ฉะนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จึงมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานระดับประเทศ ที่มีความพิเศษและมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีสินค้ามากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายการ โดยภายในงาน ประกอบด้วยโซนหลัก ได้แก่
๑.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ”
๒. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ๕ ประเภท หรือ OTOP Classic จากทุกจังหวัด มากกว่า ๒,๕๐๐ ราย มีสินค้าให้เลือกมากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายการ แบ่งเป็น ๑ ) OTOP ๓-๕ ดาว ๒) OTOP Lady โซนพิเศษเฉพาะผู้หญิง “ช้อปสินค้าครบจบในที่เดียว”๓) OTOP ฮาลาล อาทิ น้ำอินทผลัม พฤกษาฟาร์ม จ.กาญจนบุรี, ไชโป๊วหวาน แม่กิมฮวย จ.ราชบุรี, ขนมข้าวเหนียวมะม่วงฟรีซดราย จ.จันทบุรี,มะพร้าวเคลือบช็อกโกแลต จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๔) OTOP เพื่อสุขภาพ ๕) OTOP Premium นำเสนอผลงานศิลปิน OTOP อาทิ งานประดิษฐ์จากดินไทย โดยนางสาวนงลักษณ์ ทรัพย์เจริญ จังหวัดพิษณุโลก, เครื่องเคลือบเวียงกำหลง โดยนายทัน ธิจิตตัง จังหวัดเชียงราย, ผ้าซิ่นตีนจกโบราณ โดยนายโกมล พานิชพันธ์ จังหวัดแพร่ ๖) OTOP Trader ๗) OTOP หน่วยงานภาคี และ ๘) OTOP ชวนชิม
๓. กิจกรรมนิทรรศการกรมฯ และหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย OTOP ออนไลน์ และนิทรรศการ การจัดแสดงและจำหน่ายของ ๒๐ หน่วยงานภาคี
๔. กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง, OTOP Story, กิจกรรมคัดเลือกนักขายมืออาชีพ, กิจกรรมจับรางวัลชิงโชค เพียงช้อปครบทุก ๑,๐๐๐ บาท ลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง ทุกวัน ๆ ละ ๑๐ เส้น รวม ๙๐ รางวัล วันสุดท้ายลุ้นรับรางวัลใหญ่ สร้อยคอทองคำหนัก ๕ บาท จำนวน ๕ รางวัล มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. กิจกรรมการบริการ เช่น ธนาคาร/ไปรษณีย์, Health & Spa, สนามเด็กเล่น, บริการขนส่งสินค้า ฯลฯ

สำหรับกิจกรรม Highlight ในปีนี้ ได้แก่ ๑) โซนของขวัญปีใหม่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของขวัญของฝาก จาก ๔๐ จังหวัด ๒) โซนหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบกับการจำลองชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๔ ภาค จำนวน ๘ หมู่บ้าน ๓) OTOP Masterpiece นำเสนอผลงานที่มีความโดดเด่น เช่น ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช งานไม้แกะสลัก จังหวัดเชียงใหม่ เรือสำเภาจำลอง จังหวัดชลบุรี ดีบุกกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ๔) ผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวด Knowledge based OTOP (KBO) ๖)โซนตัดเย็บเสื้อผ้า ให้บริการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปในงาน
ทั้งนี้ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนในงาน OTOP City 2019 นอกจากจะได้ของขวัญ ของที่ระลึกจากภูมิปัญญาและฝีมือของคนไทยในราคายุติธรรมแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้อง ในชุมชนทั้งระบบ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ในมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ทั้ง ๓ เฟส โดยขยายช่องทางการซื้อสินค้าของประชาชนไปสู่ E-Marketplace ผ่านช่องทางของ thailandpostmart.com ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP จากชุมชน และผลิตผลทางการเกษตร ในระบบ E-Commerce ที่ใหญ่ที่สุด และยังเป็นการส่งเสริมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรงด้วย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญและสินค้า OTOP ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่ได้เข้าร่วมมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” แล้ว และกำลังจะเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในชนบท เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในระดับฐานรากต่อไป

ด้านนายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของภาคเอกชนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วง ๕ ปีมานี้ ทำให้ได้ทราบถึงศักยภาพของพี่น้องคนไทย ที่มีทั้งภูมิปัญญาและวัตถุดิบในการผลิตสินค้าดี ๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดี ทั้งในแง่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และด้านการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนฐานราก โดยในงาน OTOP ปีนี้ ทางคณะเศรษฐกิจฐานราก ได้จัดแสดงผลงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี รวมทั้งจะเชิญชวนนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังเข้ามาร่วมงาน และขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกของขวัญของฝากจากกระเช้า OTOP หรือจะซื้อไว้เป็นของที่ระลึกก็คุ้มค่ามาก เพราะสินค้ามีแต่ของดีที่มีคุณภาพทั้งนั้น


ขอบคุณข้อมูล
ภาพ/ข่าว :กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๕. พช.จับมือสภาสตรีแห่งชาติฯเดินหน้ารณรงค์ปลุกคนไทยสวมใส่ผ้าไทยในโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ร่วมลงนามกับผู้ว่าฯและผู้นำกลุ่มสตรีมาแล้ว 27 จังหวัด เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตพรโตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

๓๐๔. สภาสตรีแห่งชาติฯ ชวนชาวเหนือ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “แต่งย่องผ้าพื้นเมือง หื้อลือเลืองผ้าถิ่นไทย”

วันที่ 9 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้ร่วมลงนามของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ คุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานภาคี รวม 11 หน่วยงาน

๓๐๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจการทางสังคมดีเด่น ในนามคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจการทางสังคมดีเด่น ในนามคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีพลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยงข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๒. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ (องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ) นำคณะกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิก ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ทำกิจกรรม โครงการในพระราชดำริ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ (องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ) นำคณะกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิก ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล ทำกิจกรรม โครงการในพระราชดำริ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีแทนนายอำเภออมก๋อย พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นางเนาวรัตน์ พรหมน้อยพัฒนาการอำเภออมก๋อย นายจำลอง ปันดอน นายกอบต.แม่ตื่น นายชลนที อนุรักษ์กสิกร นายก อบต.ม่อนจอง นายสุรชัย คุณแก้ว ผอ.โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม พระครูสถิตบุญญาวาส เจ้าคณะตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง พร้อมด้วยครู นักเรียน ประชาชนผู้ยากไร้ จำนวนกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาประชาชน จำนวน มากกว่า ๕๐๐ คน ทั้งนี้มีการแจกถุงยังชีพราษฎรครอบครัวยากจน ๒๐๐ ครอบครัว และแจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ คน นอกจากนี้ได้ถวายผ้าห่มสำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป โดยมีพระครูสถิตบุญญาวาส เจ้าคณะตำบลแม่ตื่น-ม่อนจอง เป็นตัวแทนพระภิกษุสามเณร ในตำบลแม่ตื่น รับถวาย
นางสาววรัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ จกเสื้อกันหนาวเด็ก-เยาวชนจำนวน ๕๘๕ คน โดยมีตัวแทนครูและนักเรียนจาก ๙ โรงเรียน เป็นพื้นที่รับมอบ ทั้มอบเสื้อกันหนาวพร้อมกางเกงวอร์มให้โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ๒๔๐ ชุด พร้อมด้วยผ้าห่ม, ถุงเท้านักเรียน รวมทั้งทีหน่วยวิชาชีพบริการตัดผมเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนจาก ๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ราษฎร์ที่ยากไร้และมอบทุน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อีกด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๓๐๑. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และมอบหมายให้นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานฝ่ายศาสนา สภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๔๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ตามลำดับ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ