๘๕๒. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ต่อยอดหัตถศิลป์ พระพันปีหลวงของปวงประชา ภายใต้ชื่องานขันโตกดินเนอร์

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน ต่อยอดหัตถศิลป์ พระพันปีหลวงของปวงประชา ภายใต้ชื่องานขันโตกดินเนอร์ โดยมีนางเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการจัดงาน ในการนี้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงาน ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

๘๕๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมประกวด และประกาศผลมอบรางวัล ในงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชืกสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง WACM Music Contest ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โดยได้กำหนดกิจกรรม ดังนี้

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ “ กิจกรรมการแข่งขันประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ แห่งวัฒนธรรมไทยด้านหัตถศิลป์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
ในการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในครั้งนี้ “โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ “ กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการประกาศรางวัล ดังนี้
๑) การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนฮอดวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
๒) การแข่งขันมารยาทไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ “ กิจกรรมการแข่งขันประกวด วงดนตรีลูกทุ่ง WACM Music Contest “ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่แสดงความสามารถ และถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการประกาศรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
สำหรับกิจกรรมฯในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมกาบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๕๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมประกวด และประกาศผลมอบรางวัล ในงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชืกสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง WACM Music Contest ในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โดยได้กำหนดกิจกรรม ดังนี้

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ “ กิจกรรมการแข่งขันประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ แห่งวัฒนธรรมไทยด้านหัตถศิลป์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป
ในการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในครั้งนี้ “โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ “ กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการประกาศรางวัล ดังนี้
๑) การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนฮอดวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
๒) การแข่งขันมารยาทไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ “ กิจกรรมการแข่งขันประกวด วงดนตรีลูกทุ่ง WACM Music Contest “ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่แสดงความสามารถ และถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้มีการประกาศรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
สำหรับกิจกรรมฯในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมกาบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๕๐. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนการจำหน่าย ดอกป๊อบปี้ มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สนับสนุนการจำหน่าย ดอกป๊อบปี้ มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ให้เกียรติ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำรายได้ดังกล่าว ไปมอบต่อ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกต่อไป
รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ สภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๔๙. สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบทองคำให้ผู้โชคดีผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติฯ ทั้งนี้ประชาชน สามาถโหลดผลการออกรางวัล ได้ที่ Website https://www.thaiwomen.or.th/th/lottery

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน มอบทองคำ ให้ผู้โชคดีผู้ถูกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธี เข้าร่วมพิธี ณ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับรายนามผู้ถูกรางวัลสลากสภากาชาดไทย ๒๕๖๕ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่เดินทางมารับรางวัล ได้แก่
รางวัลที่ ๑ ทองคำแท่งหนัก ๕ บาท มี ๑ รางวัล เลขที่ ๓๐๗๗๔
คุณปาริชาติ สาระศรี จังหวัด ลพบุรี
รางวัลที่ ๒ ทองคำแท่งหนัก ๓ บาท มี 3 รางวัล เลขที่ ๐๑๓๘๘ ๐๗๔๗๕ ๔๗๙๕๖
คุณฐิติมา อุ่มบางตลาด จังหวัด นนทบุรี
คุณจุฑามาศ เจนรังสรรค์ จังหวัด ขอนแก่น
คุณอารีย์ ชาญชโลธร . จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ ๓ ทองคำแท่งหนัก ๒ บาท มี ๕ รางวัล เลขที่ ๐๙๑๔๘ ๑๒๒๑๑ ๒๙๑๓๖
๐๙๔๖๘ ๒๗๒๖๙
คุณอ้อยทิพย์ ทิพย์สูตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
คุณวัฒนา อินอนันต์ จังหวัด อ่างทอง


รางวัลที่ ๔ ทองคำแท่งหนัก ๑ บาท มี ๕ รางวัล เลขที่ ๐๒๗๑๓ ๑๓๘๕๘ ๓๓๖๑๑
๐๙๒๖๓ ๑๖๗๓๔
คุณอ้อยทิพย์ ทิพย์สูตร์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
คุณวัฒนา อินอนันต์ จังหวัด อ่างทอง
รางวัลเลขท้าย ๓ ตัว สร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง มี ๕๐ รางวัล เลขที่ ๓๙๒
ได้แก่ (เฉพาะผู้ที่มารับวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕)
คุณสกุณาวัล กิจวิชา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
คุณฉลอง ลิลิน จังหวัด สมุทรปราการ
คุณศักรชัย ไชยา จังหวัด ร้อยเอ็ด
คุณชูติวัฒน์ ตังคโนภาส จังหวัด เชียงราย
คุณมลิวรรณ ขาวคง จังหวัด นนทบุรี
คุณวิมลรัตน์ อริยพฤกษ์ จังหวัด ลพบุรี
คุณจุฑามาศ เจนรังสรรค์ จังหวัด ขอนแก่น
คุณโชติพัฒน์ จำปาทอง จังหวัด นครปฐม
คุณชลัฐศักย์ จวงสอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้ถือสลากบำรุงสภากาชาดไทยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธ์รับรางวัลได้ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บ้านพระกรุณานิเวาสน์ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ หลังพ้นกำหนดแล้ว ถือว่าสละสิทธ์ในการรับรางวัล และ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จะมอบรางวัลที่ยังไม่มีผู้ที่ถูกรางวัลมารับให้สภากาชาดไทยต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามาถโหลดผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยฯประจำปี ๒๕๖๔ ของ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้ที่ Website https://www.thaiwomen.or.th/th/lottery

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์๘๔๘. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนในการช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางพรทิพย์ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นางนิศารัตน์ บุญรอด ผู้แทนคณะกรรมการสตรีฯ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าพบ นายวีรชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบเงินสนับสนุนในการช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

รายงานข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา และ สมาคมสตรีศรีอยุธยา
เรียบเรียง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๔๗. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ NBT สัมภาษณ์ รายการ เคลียร์คัด ชัดเจน ในบทบาท ภารกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ชู “พลังสตรียุคใหม่ จะก้าวอย่างไรให้ชุมชน ยั่งยืน”

วันนี้ (อังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ) เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.ที่ สถานีโทรทัศน์ NBT ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้รับเชิญจากรายการ เคลียร์คัด ชัดเจน สถานีโทรทัศน์ NBT สนทนา (สด) ในประเด็น ในบทบาท ภารกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ชู “พลังสตรียุคใหม่ จะก้าวอย่างไรให้ชุมชน ยั่งยืน” และพลังของสตรี ยุค ๔.qสามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่างไร โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และนางสาวละเอียด จันทร์ดี อดีตกำนันตำบลม่วงน้อย จ.ลำพูน โฟนอินเข้ามาร่วมรายการ จากจังหวัดลำพูนฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๔๗. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ และ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางศรีวรรณ สายฟ้า และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ดร.พนิดา ชินสุวพลา ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ นางจงชนก พัชรประภากร นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นางณพดา เพชรช่อฉัตร นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM ประกอบด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กรรมการอำนวยการ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมการอำนวยการ ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ กรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารนางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕๐ ทุน และกล่องของขวัญ จำนวน ๘๕๗ กล่องให้เด็กพิการทางสายตา/ร่างกาย ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางสังคมและเด็กเรียนเรียนดีในละแวกชุมชน บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย ในโอกาส “ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ “ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยมีนางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วย นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธี และมีผู้รับทุนการศึกษา เป็นผู้แทนจากกลุ่มเด็กพิเศษ/เปราะบาง เด็กพิการทางสายตา/ร่างกาย ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสทางสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสังวาล โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนราชานุกูล โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา และ โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้าพร้อมด้วยผู้แทนจาก เด็กเรียนดีแต่ยากจนจากชุมชน สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง เข้าร่วมพิธี ณ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ในช่วงที่บ้านเมืองเราเกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดย งดการจัดงานวันเด็ก แต่ได้เชิญผู้แทนมารับมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๕๐ ทุน เป็นเงิน ๒๑๒,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) และกล่องของขวัญจำนวน ๘๕๗ กล่อง ให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ในโอกาส “ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ “ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” โดยน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และรู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองละสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบในอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต ขอให้เด็กมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา เพื่อเป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนประเทศไทย เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ นำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป” ดร.วันดี กล่าวทิ้งท้าย

การมอบทุนการศึกษาและมอบกล่องของขวัญให้กับเด็กโรงเรียนกลุ่มเปราะบางจำนวน ๗ โรงเรียน และเด็กในละแวกชุมชนชุมชน ดังนี้ ๑) โรงเรียนศรีสังวาลย์มอบทุน จำนวน ๓๐ ทุน กล่องของขวัญ จำนวน ๒๕๘ กล่อง ๒) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มอบทุนจำนวน ๑๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๑๐ กล่อง ๓) โรงเรียนราชานุกูล จำนวน ๙ ทุน กล่องของขวัญ ๒๓ กล่อง ๔) โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มอบทุนจำนวน ๓๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๑๗ กล่อง ๕) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มอบทุนจำนวน ๒๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๑๕ กล่อง ๖) โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา มอบทุนจำนวน ๑๕ ทุน กล่องของขวัญ ๗๘ กล่อง ๗) โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้ามอบทุนจำนวน ๒๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๔๖ กล่อง ๘) เด็กในละแวกชุมชน สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง มอบทุนจำนวน ๑๐ ทุน กล่องของขวัญ ๑๐ กล่อง รวมทุนการศึกษาที่มอบ จำนวน ๑๕๐ ทุน เป็นเงิน ๒๑๒,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) และกล่องของขวัญจำนวน ๘๕๗ กล่อง (กล่องของขวัญ จำนวน ๘๕๗ กล่อง ในแต่ละกล่องประกอบด้วย ข้าวสาร ๒.๕ กิโลกรัมน้ำตาลทรายขาวมิตรผล ๑ กิโลกรัม นมกล่อง ไทย-เดนมาร์ค จำนวน ๖ กล่อง เครื่องดื่มวิตามิน BK จำนวน ๖ กระป๋อง ขนมข้าวแต๋น จำนวน ๑ ห่อ และตุ๊กตาพวงกุญแจน่ารัก จำนวน 3 ตัว)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๘๔๕.ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 3ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ และนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมจัดงาน ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้มีได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ ๒๕ อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน เครือข่ายสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานอย่งพร้อมเพรียง ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอำนวยความสะดวกภายในงาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม โครงการศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑. ภายใต้งานลานนา Expo ๒๐๒๑ครั้งที่ ๙ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือจากองค์กร ภาคี เครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นกันดารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
๒. เพื่อรวมพลังองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ในการสืบสานตามพระราชปณิธาน โดยเฉพาะงานศิลปาชีพให้ธำรงอยู่คู่กับประชาชน โดยเฉพาะสตรีตลอดไป
หลังจากนั้น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคมไทย” ภายในงาน และ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบโล่รางวัลให้แก่เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น และสตรีศรีนครเชียงใหม่ ดีเด่น ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน จำนวน รวมทั้งสื้น ๖๑ ราย
งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๓ การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย
๑.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และนิทรรศการผ้าไทยโบราณ
๔. การประกวดงานฝีมือ ผู้ที่สืบสานงานอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดดนตรีลูกทุ่ง การแข่งขันแกะสลักผลไม้ในระดับนักเรียน การประกวดมารยาทไทย
๕. การจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหาร รวม ๒๓๐ บูธ

** โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานทุกคน

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ