๖๗๖. สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางยุวดี นิ่มสมบุญ ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม พร้อมรองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ประกอบด้วยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นางศรีวรรณ สายฟ้า นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ และคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ดร.สมจิตร ศิริเสนา เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ นางศิริรัตน์ ธำรงธีระกุล นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์กรรมการ นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ดร.พนิดา ชินสุวพลา ศ.เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ รศ.ดร.เอกอุมา อิ้มคำ นางพอเดือนเพ็ญ มุทราอิศ นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี และคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นางณพดา เพชรช่อฉัตร ประธานฝ่ายปฏิคม ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานฝ่ายสารสนเทศ นางจงชนก พัชรประภากร ประธานฝ่ายบรรณรักษ์และทะเบียน นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ ประธานฝ่ายอาคารและสถานที่ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางนลินรัตน์ ลิ้นปราชญา เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ ๒ บ้านพระกรุณานิวาสน์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาพข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๗๕. สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์วันที่ ๒๕ -๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ลงนามถวายพระพรออนไลน์ http://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/

#ทรงพระเจริญ
#เราทำความดีด้วยหัวใจ

๖๗๔. นายกสมาคม สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการและสมาชิก ๔๐ คน เช้าร่วมรำบวงสรวง ถวายกตัญญูตาสักการะ เฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี(คุณย่าโม) ประจำปี ๒๕๖๔ อย่างยิ่งใหญ่

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ และสมาชิกจำนวน ๔๐ คน ร่วมรำบวงสรวงถวายกตัญญูตาสักการะ เฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ ท้าวสุรนารี(คุณย่าโม)ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ภริยาข้าราชการระดับจังหวัด อำเภอ ส่วนราชการ, กลุ่มแม่บ้าน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน รวมถึง สมาคมสตรีที่เป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงจัดให้มีการรำบวงสรวง ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเฉลี่ยจำนวนผู้แสดงกว่า ๔,๔๑๗ คน ให้เหลือวันละประมาณ ๘๐๐ คน ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ กล่าวว่า สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ถือปฏิบัติเข้าร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีหรือ คุณย่าโม ผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวนครราชสีมา และคนไทยทั่วประเทศในความกล้าหาญของสตรีท่านหนึ่งที่มีพลังเข้มแข็ง ในการรวบรวมคนไทยสู้รบเพื่อกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้รุกราน ด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง และกล้าหาญ กระทั่งได้รับชัยชนะ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งแต่งชุดไทย บรมพิมาน สีน้ำเงิน คาดสไบทอง หล่อหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว รำบวงสรวงถวายกตัญญูตาสักการะท่านย่า อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งสตรีชาวโคราชทุกคน ได้มีความตั้งใจฝึกซ้อม ใช้กระบวนท่ารำในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน และศิลปะพื้นบ้าน แบ่งเป็น ๔ ช่วง ประกอบด้วย กระบวนท่ารำออกด้วยเพลงมอญพิมาย มีจังหวะสนุกสนานเร้าใจ, การรำตีบทเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมเดชานุภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยเพลงลมพัดชายเขา, การรำตีบทเพลงทำนองสรภัญญะ เพื่อสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี และท่ารำประกอบกับท่วงทำนองเพลงพื้นบ้าน แสดงถึงการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน ถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำ
ดร.นรินทิพย์ กาญจนศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ที่รวบรวมคนไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเวียงจันทน์จนได้รับชัยชนะเมื่อปี ๒๓๖๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นท้าวสุรนารี และชาวนครราชสีมา จึงร่วมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้น บริเวณหน้าประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ แล้วนำอัฐิของท้าวสุรนารีมาบรรจุไว้ โดยได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน
รายงาน ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ


๖๗๓.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลม เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติงาน ให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดอุดรธานี

. วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี ระดมทุน มอบเงิน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลม และแสดงออกถึงการให้กำลังใจ บำรุงขวัญ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานและผู้ป่วย ติดเชื้อ โควิด-๑๙ ระลอกใหม่ที่ระบาดมาจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง มีผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๑๓๗ ราย โดยมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดอุดรธานี


รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

๖๗๒. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบอาหารสำเร็จรูป พร้อมน้ำดื่ม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจสงกรานต์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ จุด ในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก นำ อาหารแห้งสำเร็จรูป และน้ำเปล่า พร้อมด้วยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ไปมอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓ จุด ในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วยจุดที่หนึ่ง ที่ศาลากลางหลังใหม่ จุดที่สอง ที่ซอยท่าสินค้า จุดที่สาม ที่จุดบริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจอำเภอยางตลาด

นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่า สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ และกรรมการ มีความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำจุด ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เข้มแข็ง ในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับการป้องกันโควิด-๑๙ เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดที่จะมีผู้คนเดินทางไป - กลับสู่ภูมิลำเนาจำนวนมาก
ในนามสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ขอให้ ทุกท่านมีส่วนร่วมกันคลี่คลายสถานการณ์ การแพร่เชื้อโควิด-๑๙ โดยอย่าลืมดูแลตนเอง อยู่กับบ้านให้มากที่สุด ปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (DMHTT) อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ให้กลับมาสู่สภาวะปกติเร็วที่สุด


รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๗๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีฯ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย มอบสิ่งของจำเป็น สนับสนุน ภารกิจ โรงพยาบาลสนาม เชียงใหม่

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รวมพลังน้ำใจจากกรรมการและสมาชิก นำ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๓ เครื่อง ผ้าขนหนูเช็ดตัว ๒๐๐ ผืน ผ้าขนหนูเช็ดหน้า ๒๐๐ ผืน และเครื่องดื่มประเภทกาแฟ/โอวัลติน 3IN1 มอบให้กับ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม เชียงใหม่ เพื่อบำรุงขวัญ และเป็นกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานและผู้ป่วย สู้วิกฤต โควิด-๑๙ ณ รพ.สนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีฯ ตระหนักถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึง พ่อแม่พี่น้องประชาชน ทุกคน เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี การมอบสิ่งของจำเป็น สนับสนุน โรงพยาบาลสนาม เชียงใหม่ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อดทน เสียสละ และ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย เพื่อจะฝ่าวิกฤต โควิด-๑๙ ไปด้วยกัน
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันป้องกัน ดูแลและรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจให้แข็งแรงและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกครอบครัวไทยสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้ต่อไป

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๗๐. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ อนุเสาวรีย์ สมเด็จพระพันปีหลวง กรมพระเทพามาตย์ (แม่นกเอี้ยง) พระชนนีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ อนุเสาวรีย์ สมเด็จพระพันปีหลวง กรมพระเทพามาตย์ (แม่นกเอี้ยง) พระชนนีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่อาคารพิพิทธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ จันทบุรี (ศาลสมเด็จพระจ้าตากสินพลอยแดง) ค่ายตากสิน จันทบุรี อัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์กรมพระเทพามาตย์ ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี (ศาลดั้งเดิม)โดยมีรถนำขบวนของทางทหาร พร้อมรถยนต์และรถราง ของผู้มีจิตศรัทธา แห่รอบตัวเมืองจันทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานวางพานพุ่ม และแขกผู้มีเกียรติวางพวงมาลา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยนักแสดงหนุ่ม (อั้ม) อธิชาติ ชุมนานนท์ พร้อมประชาชน เป็นจำนวนมากเดินทางมาร่วมในพิธี ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี (ศาลดั้งเดิม)
นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า นำคณะกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ อนุเสาวรีย์ สมเด็จพระพันปีหลวง กรมพระเทพามาตย์ (แม่นกเอี้ยง) พระชนนีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระพันปีหลวงกรมพระเทพามาตย์ (แม่นกเอี้ยง) ในอดีตได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินจากบ้านแหลมเพชรบุรี สู่บ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรี ในครั้งสมัยมีภาวะสงคราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ลูก(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ในการกอบกู้เอกราชกลับคืนมา ในคราว พ.ศ. ๒๓๑๐ ซึ่งวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องราวเส้นทางความรักความกตัญญูระหว่างพระองค์กับพระมารดาในช่วงศึกสงคราม ณ จันทบุรี ซึ่งประชาชนที่มีจิตศรัทธา สามารถเข้าทำการสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้ทุกวัน ที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

รายงานภาพข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๖๙. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบกำลังใจ อาหารสำเร็จรูป พร้อมน้ำดื่มและแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ อย่างเข้มแข็ง

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก นำ อาหารแห้งสำเร็จรูป และน้ำเปล่า พร้อมด้วยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ไปมอบให้ พ.ต.อ.ศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยางตลาด เพื่อบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ ณ จุดบริการประชาชนหน้า สถานีตำรวจ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่า การมอบเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงาน ที่ต้องทุ่มเทเสียสละทำงานอย่างหนักในช่วงนี้ ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์และผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ และจะเห็นได้ว่า มีการบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ๔ ฝ่ายประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประจำหน่วยเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากจะทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกัน covid -๑๙ แล้ว ยังดูแลในเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอแสดงความชื่นชมการปฎิบัติงาน ของภาครัฐ ณ จุดบริการประชาชนหน้า สถานีตำรวจ อำเภอยางตลาด ที่ทุ่มเทเสียสละ อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อน ได้เดินทางอย่างสุขใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึง สามารถลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ นอกจากนี้ภายในจุดบริการประชาชน มีบริการน้ำดื่ม กาแฟ และแนะนำเส้นทางในการเดินทาง และให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๖๖๘. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ชวนกันสวมใส่ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ กรุงเทพฯ

ชู สอดคล้อง นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก จำนวน ๑๐ คน เดินทาง มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งกายสวมชุดผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QUEEN SIRIKIT Museum of textiles) ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่า สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ได้จัดทำหนังสือเรียนเจ้าหน้าที่หอรัษฎากรพิพัฒน์ แจ้งขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QUEEN SIRIKIT Museum of textiles)และขอวิทยากร บรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาหอรัษฎากรพิพัฒน์ ตามโครงการแต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔
นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการได้มีโอกาสเข้าชมหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในวันนี้ ดิฉันและคณะ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสได้เข้าชม นิทรรศการทรงคุณค่าของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพราะทุกชิ้นงาน เป็นงานที่มีคุณค่ามาก ประกอบกับมีกิจกรรมแต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ จึงชวนกันแต่งกายผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ ผ้าไหมแพรวาที่ได้ชื่อว่า “ราชินีแห่งไหม” เพราะมีความงดงาม ทุกลวดลาย ทุกความระยิบระยับของเส้นไหม ล้วนสืบสานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกตกต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นคุณค่าที่ทั้งผู้ผลิตและผู้ครอบครองล้วนภาคภูมิใจ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ของสมาคมฯ สอดคล้องกับ นโยบาย ของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น ซึ่งสำหรับดิฉันและกรรมการสมาคมฯ รวมถึงสมาชิก มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่า ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม ใส่ไปทุกงาน เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ (พระบรมมหาราชวังปิดทำการวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ สามารถเข้าพระบรมมหาราชวังได้ทางประตู สวัสดิโสภา และประตู มณีนพรัตน์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้เตรียมมาตรการความพร้อมสำหรับการรับมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชม ดังนี้
▪ ให้ผู้เยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
▪ จัดเตรียมเจลฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่พิพิธภัณฑ์
▪จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือแบบกด วางอยู่ในห้องน้ำ
▪ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยว
▪ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์บ่อยครั้ง
Due to the coronavirus situation at present, Queen Sirikit Museum of Textiles implements precautionary measures to prevent the spread of COVID-19 Virus as follows:
▪ Providing alcohol hand sanitizers around the museum buildings
▪Providing liquid soap dispenser in toilets
▪ Temperature check of visitors and staffs before entering museum
▪ Cleaning regularly
▪ Instructing our staffs to wear a mask on duty all the time

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ๖๖๗.สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วม แสดงแบบงาน OTOP ผ้าไทยใส่ให้สนุก พร้อมจัดชุดการแสดงผ้าชนเผ่าประยุกต์ ชุดราชสำนักล้านนา จนถึงยุคปัจจุบัน ชู ภูมิปัญญาการแต่งกายท้องถิ่น

วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ร่วมแสดงแบบผ้าไทย ในงาน OTOP ผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ โดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมกรรมการและสมาชิก ร่วม แสดงแบบผ้าไทย โดยส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ด้วยการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และเพื่อเป็นการรักษา ต่อยอด ทางสมาคมฯ ได้จัดชุดการแสดงผ้าชนเผ่าประยุกต์ ชุดราชสำนักล้านนา จนถึงยุคปัจจุบัน ในชื่อชุด สืบสานรักษา ต่อยอด พัสตราภรณ์ไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙


รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ