๒๑๔.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จ.สุโขทัย สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ร่วมงานพิธีถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายพระพร วางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมขับร้องเพลง สดุดีพระแม่ไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๕.สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการ “แสงธรรม นำพาสุข”

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ จัดโครงการ “แสงธรรม นำพาสุข” โดยมีนางสาวจงชนก พัชรประภากร กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นเจ้าภาพหลักของโครงการ ในการนิมนต์พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฒโก และคณะสงฆ์ นำปฏิบัติธรรม มีองค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่ายของสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมโครงการ“แสงธรรม นำพาสุข” จำนวน 115 คน ณ สวนธรรมศรีปทุม จ. ปทุมธานี
โครงการ “แสงธรรม นำพาสุข” มีวัตถุประสงค์ น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในวิถีชีวิต ด้วยการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ให้สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต ด้วยความอดทน ความมีสติ และความรอบคอบ เพื่อให้เกิดสมดุลและ พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น เหมาะสมและมีเหตุผล สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข โครงการ “แสงธรรม นำพาสุข” ทำให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
ในโอกาสนี้ ฝ่ายวิชาการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ แจ้งว่าขออนุญาตแจ้งกิจกรรมในครั้งต่อไปที่ได้รับความเห็นชอบจากประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ล่วงหน้า เพื่อขอเรียนเชิญองค์กรสมาชิกและผู้มีจิตกุศลอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม ทำความดี ร่วมกันกับฝ่ายวิชาการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในครั้งต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๓. สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคม สตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๒.นายกศิษย์เก่าสตรีวัดระฆังสมาคม สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. รศ.ดร.ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ นายกศิษย์เก่าสตรีวัดระฆังสมาคม สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสุภาพรรรณ สนธยานนท์ เลขานุการสตรีวัดระฆังสมาคม และคณะกรรมการ เป็นผู้แทนนำแจกันดอกไม้เข้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๑. สมาคมส่งเสริมบุคลิคสตรี สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นางมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิคสตรี สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบให้อุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิคสตรี นำคณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคม ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๑๐. สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นางวราภรณ์ ทัตวิมล นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย นครปฐม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   
เมื่อวันที่ ๑๓  สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. นางณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย นครปฐมในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๘. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุม-นนท์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น..นางเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุม-นนท์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๗. นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร
สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๖.สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ องค์กรภาคีเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางวิภาศิริ มะกรสาร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ องค์กรภาคีเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯนำคณะกรรมการ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พระราชวังดุสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร