๒๔๖. สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลง รณรงค์ใส่ผ้าไทย เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน

วันที่ ๑๗ ตุลาคม 2562) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ในฐานะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมกันระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับ กรมการพัฒนาชุมชมกระทรวงมหาดไทย การลงนามบันทึกความร่วมมือกันในครั้งนี้ ทั้ง ๒ หน่วยงาน มีคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และสมาชิกองค์กร สมาชิกสมทบ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพระกรุณานิวาสน์ ๑ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดพิธี ลงนามในวันนี้ เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ ที่จะทำงานร่วมกันไว้ว่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ส่งเสริม เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิน และเผยแพรผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ในแผ่นดินสืบไป อย่างยั่งยืน ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก ร่วมรณรงค์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ รวมถึงภาคเอกชน ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น
โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการ รณรงค์ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล ได้รณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันอังคาร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทยอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กร สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ สวมใส่ผ้าไทยในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์หรือในทุกโอกาส นอกเหนือจากวันอังคาร นอกจากนั้นจะมีการประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กร สมาชิกฯ ต้นแบบที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จนเกิดผลเป็นรูปธรรม อีกด้วย

การแต่งกายด้วยผ้าไทย จะแสดงถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ฝีมือ ภูมิปัญญา ของความเป็นไทย และยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แบบพึ่งพาตนเองได้ อีกช่องทางหนึ่ง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๕. สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖มอบหมายให้ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ และนางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุม เรื่องการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำหรับอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เรียนเชิญ องค์กร ภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มกฎหมาย สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นอนุกรรมการร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในวันนี้ มีการนำเสนอ โครงการเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง ขอรับการสนับสนุน จากคณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการ “ จัดสวัสดิการชุมชนยั่งยืนด้วยโปรแกรมขยะประกันชีวิตเทศบาลลัดหลวง” ชมรมปากลัดอินทรสีห์ (สมุทรปราการ ) ๒) โครงการหลักสูตรอบรมการเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน สถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคม (กรุงเทพมหานคร) ๓) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการบริหารกองทุนสวัสดิการเขตหนองจอก ทั้งนี้มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้อนุมัติ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการ “ จัดสวัสดิการชุมชนยั่งยืนด้วยโปรแกรมขยะประกันชีวิตเทศบาลลัดหลวง” ชมรมปากลัดอินทรสีห์
( สมุทรปราการ )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธี วางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางอาหม่วย บุษรารังษี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยองคืกรภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดศรีสะเกษ

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชม

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๒๐ น. นางอาหม่วย บุษรารังษี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภื นำกรรมการและสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมี นายวัฒนา พุทธิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยพ่อค้าประชาชน ร่วมในพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๑. สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และภริยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยครม.และคู่สมรส ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกาภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการตุลาการ ผู้ว่าฯกทม.ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร.หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี ในโอกาสนี้ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานฝ่ายศาสนาสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และสมาชิก ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๔๐.สภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีตักบาตร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานฝ่ายศาสนาสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และสมาชิกองค์กร ร่วม พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พิธีทำบุญตักบาตร สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๘๙ รูป จากนั้น ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง
ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๙. สธวท.- ปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบริจาค และเชิญชวน พ่อค้าประชาชนสนับสนุนของรางวัลร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้การต้อนรับ นางณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม นำเครื่องใช้ไฟฟ้าประกอบด้วยเครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าว หม้อต้มสุกี้ กระทะไฟฟ้าเอนกประสงค์และของรางวัลอื่น ๆ มามอบให้เพื่อสนับสนุนร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ซึ่งได้ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี
ในโอกาสนี้ นางณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ได้กล่าว ขออนุโมทนาบุญร่วมกัน ในการทำบุญครั้งนี้ โดยรายได้ทั้งหมดของร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบสภากาชาดไทย จึงขอเรียนเชิญ องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่าย และประชาชนท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน หรือทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ –๑๑๗๙๓๕๓
นอกจากนี้ ยังมีร้านเศรษฐกิจซึ่งจำหน่ายสินค้าที่ได้รับน้ำใจจากองค์กรสมาชิกและบุคคลที่มีจิตอันเป็นกุศล รอรับการบริจาคสินค้าคุณภาพดี อาทิเสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องใช้นานาชนิด โดยในปีนี้ ร้านเศรษฐกิจสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสายธารน้ำใจจากท่านโดยนัดส่งมอบทรัพย์สิ่งของได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย นัดหมายได้ที่ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ โทร.๐๘๑- ๘๒๗ –๑๙๙๕

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๘. สภาสตรีแห่งชาติ ฯร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำผู้บริหาร และคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ประกอบด้วย นางศรีวรรณ สายฟ้า รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯและคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร นายกองค์กร และสมาชิกองค์กรถวายแจกันดอกไม้และ ลงนามถวายพระพร หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๗.องค์กรสมาชิก ภาคีเครือข่ายและ พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัลร้านกาชาดสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ และน.ส.เบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าร้านเศรษฐกิจ ให้การต้อนรับ นางขันทอง อุดมมหันติสุข นำชุดราตรี และชุดทำงานทั่วไป มาบริจาคให้ร้านเศรษฐกิจ และนางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามามอบเป็นรางวัลให้ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสนันสนุนรางวัลประจำร้านกาชาด และจำหน่ายสินค้าตามความเหมาะสมของร้านเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๖๒
สภาสตรีไทยแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที ๑๕- ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ก่อนถึงวันจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านยังสามารถบริจาคบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ -๑๑๗๙๓๕๓
สำหรับในส่วนของร้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าที่ได้รับน้ำใจจากองค์กรสมาชิกและบุคคลที่มีจิตอันเป็นกุศล อาทิเสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องใช้นานาชนิด ร้านเศรษฐกิจสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสายธารน้ำใจจากท่านโดยนัดส่งมอบทรัพย์สิ่งของได้ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ อาคารบ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย นัดหมายได้ที่ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ โทร.๐๘๑- ๘๒๗ –๑๙๙๕


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูถัมภ์

๒๓๖.นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการ มอบเงินและจักรยาน สนับสนุนร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินและจักรยาน จำนวน ๕ คัน จาก คุณสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมการสมาคม รวมเป็นเงิน ๒๑,๗๐๐ บาท และจักรยาน จำนวน ๕ คัน คันละ ๑,๕๐๐ มูลค่า ๗,๕๐๐ บาท จาก คุณสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมการสมาคม และนอกจากนี้กรรมการสมาคม ร่วมมอบเงินเพื่อจัดซื้อเป็นของรางวัลประกอบด้วย ๑)คุณพรภิรมย์ ศิริปุณย์ จำนวน ๒,๐๐๐บาท ๒)คุณกุลพรภัสร์ วงศมาจารภิญญา(บลูเทคซิติ้) จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ๓)คุณอุษา วงศ์กลม จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ๔) คุณปุณณดา ก้องวรกิต จักรยาน ๑ คัน มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท ๕) ปลัดสาริสา แสงจันทร์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ๖) คุณอนันทภร ศรีสมบูรณ์(ห้องเสื้อคุณตุ่น) จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ๗)คุณทัตตาพร พฤติธรรม ๑,๐๐๐ บาท รวมจักรยาน ๕ คัน และเงินสด เป็นเงินมูลค่า ๒๙,๕๐๐ บาท
สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี ประชาชนเข้าเที่ยวฟรีตลอดงาน
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญ ท่านที่ผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นของรางวัลประจำร้านกาชาดของสภาสตรีแห่งชาติฯ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ไมโครเวฟ กระเป๋าเดินทาง และของรางวัลอื่นๆ อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน สบู่ ยาสีฟัน เครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ก่อนถึงวันจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านยังสามารถบริจาคบริจาคเงิน และทรัพย์สิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลประเภทต่างๆได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานสภาสตรีแห่งชาติฯ โทรศัพท์ ๐๒ -๑๑๗๙๓๕๓
คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๖๒