๒๙๓.สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือพช.เพชรบูรณ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสาว
วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ
ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ กับจังหวัดเพชรบูรณ์
และประธานสตรี 17 จังหวัดภาคเหนือ
เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

๒๙๒.. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯนำคณะกรรมการ ปฏิบัติงานประจำร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำทีมคณะกรรมการ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าปฏิบัติงานประจำร้านสภาสตรีฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น.- ๒๒.๐๐ น. ประกอบด้วย
๑) นางจรรยา เฮงตระกูล ๒) บัณพร เอี่ยมอมรพันธ์ ๓) รักษา แสงภู่ ๔) มัจฉรี โอสถานนท์ ๕) มลีวัลย์ จริยากูร ๖) ยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ ๗) ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ ๘) ธาริกา มงคลสุข ๙) นพสร ประสิทธิ์พิชิต ๑๐) ดร.เจริญศรี ท่วมสุข ๑๑) พวงทอง อานันทนะสุวงศ์ ๑๒) ศิริเพ็ญ วิจารณกุล ๑๓) พิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๑๔) อาภรณ์ ตุลารักษ์

ภาพ/ข่าว : /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๙๑. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง ยกทีมกรรมการ ปฏิบัติงานประจำร้านสภาสตรีฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง มอบหมาย ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ศิริจันทพันธ์ นำทีมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง เข้าปฏิบัติงานประจำร้านสภาสตรีฯ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. ประกอบด้วย ๑) นางสุวรรณ บุณย์เพิ่ม ๒) ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา ๓) นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ ๔) นางอนุสรณ์ กัมทรทิพย์ ๕) นางเพทาย ศิริไวทยพงศ์ ๖) น.ส.บุญรักษ์ นาครัตน์ ๗) นางอุษณีษ์ พันธุ์ฤทธิ์ ๘) นางทิพยาพรณ์ ล่าฟ้าเริงรณ ๙) นางฉวีวรรณ ฤกษ์สุรนันทน์ ๑๐)นายสุวิทย์ กัมทรทิพย์

ภาพ/ข่าว : /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๙๐. ดร.ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคม สธวท-กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยพลังเข้มแข็ง

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ( สธวท-กรุงเทพฯ ) นำคณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย ๑) คุณนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ ๒) คุณ ดวงพร ชยางกูร ณ อยุธยา ๓) คุณอรวรรณ ชัยสถาพร ๔) คุณกชพรรณ นุ่มฤทธิ์ ๕) คุณกฤษณา วิจิตรบัณฑิตสกุล ๖) คุณณฐพร ชลายนนาวิน ๗) คุณกิ่งแก้ว วงษ์สิงห์ ๘) คุณศรีนวล เสริมสุขสกุลชัย ๙) คุณพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๑๐) คุณณัชปภา จิระกุลกิจ ๑๑) คุณศรันย์ธร ลิมปิเสถียร ๑๒) คุณสิชา แผนสมบูรณ์ ๑๓) คุณรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ๑๔) คุณอิสรีย์ ธนะกุลเสถียร เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
ดร.ณฤดี เคียงศิริ นายกสมาคม สธวท-กรุงเทพฯ กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ( สธวท-กรุงเทพฯ ) เป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ โดย กรรมการของสมาคม ได้จองชื่อเข้าเวรเพื่อแสดงเจตต์จำนง ร่วมกิจกรรม งานบุญใหญ่ช่วยกาชาด ผ่านร้านสภาสตรีแห่งชาติ โดยกรรมการกรรมการรอคอยนัดหมายมาพบกันเพื่อช่วยงานบุญให้สภากาชาดไทย จึงมีความสุข ในการมาทำบุญ และบรรยากาศของร้านสภาสตรีแห่งชาติ มีความสุขสนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม ช่วยกันขายบัตร หรือเชิญให้ลูกค้าเข้ามาซื้อบัตรสอยกัลปพฤกษ์ ด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นมีไมตรีจิต อีกทั้งยังให้กรรมการของสมาคม มีส่วนร่วมสร้างความสนุกสนานกับลูกค้าที่ได้รับรางวัลพิเศษ
ดร.ณฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของสมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอขอบคุณ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และ คุณรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ให้โอกาสกับสมาคมได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ ร่วมออกร้าน ร่วมจัดหาของรางวัล มาสนันสนุนการออกร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ถือโอกาส อนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ ร่วมกันค่ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมกาิรบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๘๙. คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคม สธวท-นครปฐม นำคณะกรรมการช่วยงานร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯประจำปี ๒๕๖๒ วันสุดท้าย ช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึงเวลาปิดร้าน ๒๒.๐๐ น.

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. คุณณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (สธวท-นครปฐม) นำคณะกรรมการ เข้าเวรปฏิบัตหน้าที่ประจำร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.จับมือต่อเวรกับทีมสมาคม สธวท-กรุงเทพฯที่ออกเวร เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ ในงานกาชาดที่สวนลุมพินี
คุณณัฏฐ์ปภาณ กล่าวว่า ได้นำกรรมการสมาคม สธวท-นครปฐม ซึ่งเป็นสตรีผู้นำธุรกิจในจังหวัด นครปฐมเดินทางมา ปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านกาชาดที่สภาสตรีแห่งชาติ อย่างเข้มแข็ง เพื่อ ร่วมกันทำบุญกับสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”
คุณณัฏฐ์ปภาณ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ มีลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้ามาทำบุญ ลุ้นโชค ลุ้นรางวัล คนแน่นร้านตั้งแต่ตอนเช้า จนปิดร้าน ลูกค้า ก็ยังยืนต่อคิว เพื่อมาสอยกัลปพฤกษ์ตุ๊กตาพวงกุญแจน่ารัก ใบละ ๓๐ บาท แต่ได้รับตุ๊กตาพวงกุญแจน่ารัก มูลค่า ๖๐ บาททันที และลุ้นโชค รางวัลที ๒ กับรางวัลพิเศษ ได้ทุกวัน เนื่องจากของรางวัล ได้จัดระบบไว้ วันต่อวัน ดังนั้นจึงมีของรางวัลมากมายทุกวันตลอดงาน” ทั้งนี้ กรรมการที่มาช่วยงาน ได้รับการแบ่งหน้าที่ ให้ประจำตามจุดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จนกระทั่ง ปิดงานกาชาดในวันสุดท้าย ด้วยความประทับใจ ได้ทำบุญกับสภากาชาดไทย ผ่านร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ และเดินทางกลับบ้านจังหวัดนครปฐม อิ่มบุญด้วยความสุข ขออนุโมทนาบุญ ร่วมกัน มา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว : /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๘๗. น้องบิ๊นท์ นางสาวไทย และ Miss International เยี่ยมร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. น้องบิ๊นท์ นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ นางสาวไทยปี ๒๕๖๒และ Miss International ๒๐๑๙ พร้อมด้วย ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน เจ้าของโรงแรมเอ็นสิริและสิริไทยเจมส์ผู้ส่งประกวด พร้อมคณะจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ ผู้จัดประกวดนางสาวไทย เข้าเยี่ยมสนับสนุน ร้านกาชาดสภาสตรีแห่งชาติฯ

ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๘๖. ประมวลภาพ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ สวนลุมพินี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๘๕. ตรวจผลรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้คือ
รางวัลที่ 1 หมายเลข 76196
รางวัลที่ 2 หมายเลข 17373 31207 57891
รางวัลที่ 3 หมายเลข 08474 / 15326 / 29580 / 50646 / 54139 / 14589 / 16435/ 45758 50804 / 75728
รางวัลที่ 4 หมายเลข 06729 / 09975/ 37121 /70657 /77989 /07095 19864 /48962 / 77284 /81204
รางวัลที่ 5 หมายเลข 16123/37589/66120/76644/94492/28892/51582/70269/82563/99383
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว
หมายเลข 0535/3323/3468/6502/8027
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมายเลข 515
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมายเลข 61
เงื่อนไขการรับรางวัล ผู้ถือสลากที่ถูกรางวัลเท่านั้นที่จะมีสิทธ์รับรางวัลได้ รับรางวัลภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย แยกขัตติยานี แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐ ๒๑๑๗ ๙๓๕๓ หลังพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๘๔. ประธานสภาสตรีไทย ต้อนรับสภาสตรีสากล

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานและประธานฝ่ายต่างประเทศ นางมณวิภา ประชัญคดี นางพวงทอง กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr.Jung Sook President of International Council of Women ประเทศเกาหลี เพื่อมาแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี และเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม General Assembly of ICW ในปี ๒๕๖๔ ด้วยประเทศไทยมีความพร้อมสำหรับที่จะจัดประชุมนานาชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ของสตรีที่จะมาร่วมประชุมกว่า ๗๐ประเทศ

ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

๒๘๓. สภาสตรีแห่งชาติฯ ชวนเที่ยว งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ พลาดไม่ได้ แม้ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานประจำปี ๒๕๖๒

สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ สวนลุมพินี โดยวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
จึงขอเรียนเชิญ พ่อค้า ประชาชน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เที่ยวงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ และแวะมาเยี่ยมร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ บริเวณ โซน A ร้าน ๗.๔ ร่วมสอยกัลปพฤกษ์ ตุ๊กตาน่ารัก หลากหลาย บัตรราคา ๓๐ บาท
หมายเลขที่ ๑ = ผู้สอยกัลปพฤกษ์จะได้รับตุ๊กตาหมีมูลค่า ๖๐ บาท ทันที
หมายเลขที่ ๒ = ผู้สอยกัลปพฤกษ์จะได้รับตุ๊กตาหมีมูลค่า ๖๐ บาท และลุ้นของรางวัลเพิ่มเติม
อักษร “พ” เป็นรางวัลพิเศษ อาทิ ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งย่าง หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังมีร้านเศรษฐกิจซึ่งจำหน่ายสินค้าที่ได้รับน้ำใจจากองค์กรสมาชิกและบุคคลที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคสินค้าคุณภาพดี อาทิเสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องใช้นานาชนิด โดยในปีนี้ ร้านเศรษฐกิจสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีสินค้าให้เข้ามาเลือกสนับสนุนในราคาหลักร้อย และหลักพัน จำนวนมาก ในทุกวัน พบกับศิลปิน-ดารา และ นางสาวไทย ประจำปี ๒๕๖๒
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวน พบกับน้อง“บิ๊นท์”หรือ เภสัชกรหญิง สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ นางสาวไทย ปี ๒๕๖๒ สาวงาม ที่ทำให้คนไทยสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครอง พร้อมด้วยรางวัลพิเศษ ราชินีทวีปเอเชีย ๒๐๑๙(Miss International Asia ๒๐๑๙) ที่ร้านสภาสตรีแห่งชาติฯ โซน ๗ ร้าน ๗.๔
การประกวดครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์กับเวทีนางงามนานาชาติของนางงามชาวไทย โดย“บิ๊นท์”เป็นตัวแทนจากประเทศไทยคนแรกที่สามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศ ซึ่งถือว่าเป็น“ลำดับที่ดีที่สุด”ของประเทศไทยในเวทีนางงามนานาชาติ ตั้งแต่เริ่มส่งตัวแทนประกวดในพ.ศ ๒๔๑๑
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ