คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 -2561) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ บ้านมนังคศิลา ได้มีการปฐมนิเทศคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2561)...

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ประธานใน“วันสตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2558”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2558

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการวันสตรีไทยสายใยช่วยเหลือสังคมและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการวันสตรีไทยสายใยช่วยเหลือสังคมและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยมีพี่น้องประชาชนในจังหวัดอยุธยา...

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ร่วมเดินทางกับองค์กรสมาชิก

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2563)...