๕๕.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศีลธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เข้าถวายมุทิตาสักการะ ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรรักษ์ สุคันธะกุล กรรมการอำนวยการฝ่ายบรรณารักษ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าทำบุญ
ถวายมุทิตาสักการะในการเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี พระเทพสิงหวราจารย์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ณ วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๕๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก ลำดับที่ ๑ / ๒๕๖๖ พระราชทานเนื่องในโอกาส เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ประเภทผ้าบาติก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้ ทรงนำมาออกแบบผสมผสานกับ “ลายดอกรัก” ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจ และสร้างสรรค์ขึ้นเป็น “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ประเภทผ้าบาติก พระราชทานเป็นของขวัญแก่ ช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชาวไทยทุกคน ที่มุ่งมั่นสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่น ให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา
ในการนี้ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางพรรณี ดลประสิทธิ์ รักษาการนายกสมาคมฯ นางบัณจง ธนะแพทย์ อุปนายกสมาคมคนที่ ๑ และนางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล อุปนายกสมาคมคนที่ ๔ เข้าร่วมพิธี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้รับมอบลายผ้าพระราชทานในครั้งนี้อีกด้วย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๕๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) และ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธรเจริญพระพุทธมนต์ และลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางบัณจง ธนะแพทย์ อุปนายกสมาคมคนที่ ๑ และนางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล อุปนายกสมาคมคนที่ ๔ เข้าร่วมพิธี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมพิธี


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดร้อยเอ็ด
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๕๒. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคกลาง จัดประชุมครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๓ จังหวัด ชู สตรีมีความรู้ช่วยเหลือผู้อื่น ยามฉุกเฉิน สร้างความรักความสามัคคี พร้อมรวมพลังทำความดีให้เกิดสาธารณประโยชน์ ต่อสังคม ที่จังหวัดตราด

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.ที่หอประชุมอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครรักษาดินแดน จำนวน ๑๓ จังหวัด รวม ๑๖๐ คน โดยมี นางมะลิวัลย์ จารุพันธ์ ประธานภาคกลาง สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อให้สมาชิกแต่ละจังหวัดแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์สร้างความรักความสามัคคี และรับทราบการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น หน่วยงานของกองทัพ หน่วยงานของตำรวจ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชาวชุมชน และประชาชนทั่วไปรายงานข่าว : สุจิตรา ธรรมฐิติ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคกลาง
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๕๑.สมาคมสตรีนนทบุรี องค์กรสมาชิคสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรี จำนวน ๕๙ รูป ณ วิชชาภิกขุณีอาราม จ.อุทัยธานี

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐น น.ส . ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรีและคณะกรรมการประกอบด้วย นางพรศรี แจ้งเร็ว และนางกรวรรณ ตันอติชาติ ได้เป็นตัวแทนผู้ปกครองอุปถัมป์เแก่นาคินีในการขออมากรรมและลาสิขาบท สามเณรีรุ่นอรุโณทัย ณ วิชชาภิกขุณี อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี
ก่อนเริ่มพิธีบรรพชาเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ พระครูอุทัยสุทธิคุณ ได้แสดงพระธรรมเทศนา หลังจากนั้นได้ทำพิธีถวายผ้าไตรเพื่อการบรรพชาสามเณรี จำวน ๕๙ รูป เวลา๑๐.๔๕น.ถวายภัตราหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุ ภิกษุณี สามเณรีและนาคินี ตามลำดับต่อไป

รายงานข่าว: สมาคมสตรีนนทบุรี
ผู้ส่งข่าว:กรวรรณ ตันอติชาติ
เรียบเรียงข่าว:ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบรหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๕๐.สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Kidney Health For All Fun Run วิ่งเพื่อสุขภาพเนื่องในวันไตโลก”

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๕.๐๐ น. ที่สวนสาธารณะเบญจกิติ กรุงเทพฯ
นางวิชาญา ตั้งสง่า นายกสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการ ได้ร่วมกันออกบูทมอบอาหารกล่องให้กับนักวิ่ง จำนวน ๕๐๐ ชุดส และร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Kidney Health For All Fun Run วิ่งเพื่อสุขภาพเนื่องในวันไตโลก” ภายใต้คำขวัญ “ Kidney Health for All-preparing for the unexpected supporting the vulnerable” ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง จัดโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์ไตสากล โดยมี รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, Prof.Agnes Fogo (President of ISN & WCN23 Congress Chair),รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ (ประธานจัดงาน WCN23 ประเทศไทย) และ นายแพทย์วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข (นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงาน

สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

ผู้ส่งข่าว ปิยวรรณ จิรนันท์

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรี แห่งชาติฯ

๔๙. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เลือกตั้งเสียงเอกฉันท์ ให้นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ เป็นนายก คนใหม่ จากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นางนวลจันทร์ เพียรธรรม นายกก่อตั้งเป็นประธานการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๓ คน โดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ในวาระปีบริหาร ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเก่าได้หมดวาระลง จึงกำหนดให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ในวันเดียวกัน ตามข้อบังคับที่ ๒๔ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๒) สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ได้จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่ ประธานการเลือกตั้ง รวมทั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิก โดยผลการเลือกตั้งเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้นางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ในวาระปีบริหาร ๒๕๖๖-๒๕๖๘
ในการนี้ นางนวลจันทร์ เพียรธรรม นายกก่อตั้ง อดีตนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิก ได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรีในวาระใหม่

รายงานข่าว :สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร

๔๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้ คุณพรรักษ์ สุคันธะกุล กรรมการอำนวยการฝ่ายบรรณารักษ์ และสมาชิกสัมพันธ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความเจริญมั่งคง เป็นมูลฐานแห่งความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร

๔๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ โอภาพ กรรมการอำนวยการฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร นิทรรศการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเครือข่าย โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลประจำจังหวัดเชียงใหม่ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และมอบหมายให้ นางพิศมัย ตรีวิชา เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๖. สมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดพังงา เปิดโครงการ ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง ภายหลังพ้นโทษ ครั้งที่ ๑ ตั้งเป้า ๑๐๐ คน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน คืนคนดีสู่สังคม

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศึกษาวดี จันทร์ชู นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร อุปนายกสมาคม (กรรมการอำนวยการ และประธานภาคใต้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม ภูศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา และ นายณัฐกร หาญสามัคคี ผู้บัญชาการส่วนพัฒนาอาชีพผู้ต้องขังหญิงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และมี ทีมวิทยากรสอนปักเลื่อมผ้าปาเต๊ะโดยกลุ่มสตรีศรีถลาง เป็นผู้ฝึกสอนให้กับผู้ต้องขังหญิง เรือนจำจังหวัดพังงา จำนวน ๒๐ คน ณ เรือนจำจังหวัดพังงา


นางจรรยาวรรณ สุวัณณาคาร กล่าวว่า การฝึกอาชีพครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการคืนคนดีสู่สังคม ของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ตั้งเป้าหมาย ฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดพังงา ที่สมัครใจเรียน จำนวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็น จำนวน ๕ ครั้ง ครั้งละ ๒๐ คน (จากผู้ต้องขังหญิงปัจจุบัน ๔๐๐ คน ) มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทักษะผู้ต้องขังหญิง ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังหญิงได้มีโอกาสนำความรู้ออกมาต่อยอดในวิชาชีพดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภายหลังพ้นโทษออกไปจะได้นำไปประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับครอบครัวตนเอง และเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม ต่อไป


รายงานข่าว : สมาคมสตรี นักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-จังหวัดภูเก็ต
เรียบเรียงข่าว : ดร. อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ