๖๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลามหากุศล” และร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองแม่เมืองเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๙ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลา มหากุศล” เพื่อสืบสานประเพณี ปล่อยปลาในเทศกาลสงกรานต์ และสะเดาะเคราะห์ เสริมสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นางอรพรรณ์ ปัญโญใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดปล่อยปลาจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมีกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าน้ำปิง ข้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๔. สายปัญญาสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ อย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ที่ อาคารพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ โรงเรียนสายปัญญาฯนางทัศนีย์ จันทร์เรือง นายกสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “ คณะกรรมการสายปัญญาสมาคมฯ ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสายปัญญาสมาคม ชุดใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๖๘)เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมครบวาระ โดยกำหนดให้มี ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสายปัญญาฯ
นางทัศนีย์ จันทร์เรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมวันนี้ คณะกรรมการ สายปัญญาสมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อม ตามระเบียบวาระการประชุมต่าง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสายปัญญาสมาคมเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เลขาธิการ นางดลจิตต์ ถาวรศักดิ์ โทร ๐๘๑-๗๕๐-๐๐๗๗ นอกจากนี้ กรณี สมาชิกฯ ที่ไม่สะดวก ในการเดินทาง สามารถแจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ โปรแกรมซูม (Zoom Meeting) อีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกัน” นางทัศนีย์ กล่าวทิ้งท้าย


รายงานข่าว: สายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานยอสวยไหว้สาพญามังราย ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี เมืองเชียงใหม่ และร่วมเปิดงานนิทรรศการสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานยอสวยไหว้สาพญามังราย และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๕๑ รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายสักการะแด่บูรพกษัตริย์ และเจ้าเมืองผู้ครองนครเมืองตามประเพณีล้านนา ทั้งยังให้ลูกหลานประชาชนในยุคปัจจุบัน ได้ร่วมระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และรับรู้ประวัติการก่อตั้งเมือง ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

จากนั้นเวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันเดียวกัน กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ คุณค่า สาระ ของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ “สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองวิถีไทย ฮ่วมใจ๋สู่สากล” เพื่อถ่ายทอดและสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยสู่คนยุคใหม่ โดยมีนายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๒. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีอุปนายกสมาคมฯ นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ นางกันยา ปัญญา กรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมนำชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๐ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๖เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงสืบไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ
จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. ในวันเดียวกัน
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ และนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ออกจากพระวิหารลายคำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อเคลื่อนออกจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เข้าร่วมในขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะ สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีสำคัญ ที่ได้สืบทอดกันมายาวนาน โดยพระพุทธสิหิงค์ หรือ ที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า “พระสิงห์” ก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๘ โดยกษัตริย์ลักกา ๓ พระองค์และพระอรหันต์ ๒๐ รูป ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ พระพุทธสิหิงค์ได้เข้ามาสู่สุวรรณภูมิ และได้เข้ามาประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จึงเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยพุทธศาสนิกชนจะเข้ากราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วมพิธี “ยอสรวย ไหว้สา พญามังราย” ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปี จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิก เข้าร่วมพิธี“ยอสรวย ไหว้สา พญามังราย” ในโอกาสครบรอบ ๗๒๗ ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนาย วีระพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงฟ้อนเล็บ (ล้านนา) จากช่างฟ้อนจิตอาสาจากชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา “การแสดงประกวดแม่ญิ๋งแต่งกายพื้นเมืองงาม และการประกวดการฟ้อนเล็บ ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๖๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดขบวน สืบสานฮีตฮอย พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญเมืองเจียงใหม่ ออกแห่ให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมแห่ มากกว่า ๕๐ ขบวน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกฯ ร่วมขบวน สืบสานฮีตฮอย พิธีแห่พระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญเมืองเจียงใหม่ ออกแห่ให้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขบวนร่วมแห่ มากกว่า ๕๐ ขบวน ซึ่งชาวเชียงใหม่ถือเป็นประเพณีโบราณล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ในช่วงวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกๆ ปี โดยเริ่มต้นขบวนที่บริเวณสี่แยกสันป่าข่อย สิ้นสุดที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับพระพุทธสิหิงค์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า “พระสิงห์” ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ โดยเชื่อว่าอำนาจบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธสิหิงค์จะดลบันดาลให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ และจะขจัดภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวง ที่ร้ายแรงก็จะเบาบาง และคลี่คลายไปในทางที่ดี


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๕๙. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมพิธี “บวงสรวงยกช่อฟ้า " และร่วม”ทอดผ้าป่าสามัคคี”ในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ไทย

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ นำคณะกรรมการบริหารและสมาชิก เข้าร่วมพิธี
“บวงสรวงยกช่อฟ้า” และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ณ วัดมะค่า ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นางอรพิน กล่าวว่า “ในโอกาส
เทศกาลวันปีใหม่ไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
ผลบุญที่เข้าร่วมพิธี“บวงสรวงยกช่อฟ้า " และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นผลบุญส่งให้ชาวสภาสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองรำ่รวย เงินทองยิ่งๆ ขึ้นไป”
“และในส่วนของกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯ ขอผลบุญนี้ส่งผลให้ความมุ่งมั่นที่ท่านตั้งใจอุทิศตนทำความดี ร่วมกันพัฒนางานของสมาคมฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อสตรีชาวบุรีรัมย์ ทุกด้านสืบไป สาธุ”
นางอรพิน กล่าวทิ้งท้าย

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๕๘.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนเที่ยวงาน “สร้างบุญ ปล่อยปลามหากุศล” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ ท่าน้ำข้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ จะจัดโครงการ “สร้างบุญ ปล่อยปลามหากุศล” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ท่าน้ำข้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถวาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญปล่อยปลาในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมสิริมงคลต่อชีวิต

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธราทุกท่าน ร่วมงาน “สร้างบุญ ปล่อยปลามหากุศล” และร่วมทำบุญได้ตามจิตศรัทธา โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างคลาน ชื่อบัญชี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เลขที่ ๕๓๓-๑-๒๒๒๓๙-๐ รายได้จากโครงการฯ จะนำไปใช้ในกิจกรรม ด้านสืบสานศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพสตรี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์


รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๕๗. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นำคณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม และประธานภาคกลาง สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม เข้าร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

รายงานข้าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๕๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒๗ ปี เมืองเชียงใหม่ อันเป็นประเพณีของชาวเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์น้ำทิพย์ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี ในกิจกรรม “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖” มีผู้บริหาร บุคลากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ในพิธีฯ พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้จากการหุงน้ำทิพย์ ก่อนที่จะบรรจุลงขวดแก้ว จำนวน ๑๐,๗๒๗ ขวด เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒๗ ปี เมืองเชียงใหม่ และนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จุดแจกน้ำทิพย์ ทั้ง ๙ จุด ทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดโลกโมฬี, วัดบุพพาราม, วัดป่าแดด, วัดดับภัย, ศูนย์การค้าเมญ่า, เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

กิจกรรม “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖” นับเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ และฟื้นฟูพิธีกรรมโบราณในการทำน้ำทิพย์ ให้กลับมาเป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลัง สร้างการรับรู้ และสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจภายในภาคเหนือช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โทร.๐๘๘-๒๖๑๖๗๐๓
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ