๑๖๗. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์องค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช"

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมพิธีตักบาตรและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา อย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี

รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวาง พวงมาลาถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสวรรคโลก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


๑๖๕.สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วม พิธีทำบุญตักบาตร และวาง พวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาววรัญญาเลิศวรกิจพิพัฒน์นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมฯ ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในพิธี "วันนวมินทรมหาราช" โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี จุดเครื่อง ทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรม ชนกาธิเบศร์ มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนม์พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

๑๖๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีและสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกสมาคมประกอบด้วย ดร.พรภัทรา จำเริญ นางนันทิรา อุปโลภาส นางกัลยา สรรพวุธ นางสาวปณิดา อึ้งสกุล และ รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางประพิณ จิตรคาม นางอุบล บุญแสงเจริญ นางพรทิพย์ วัฒนะสิมากร นางอัจฉราภักค์ เหล่าเราวิโรจน์ นางอุไรวรรณ กองสิหา สมาชิกสมาคมฯ ไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

๑๖๓. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงาน"ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" และร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางเบญจมาศ ปริญญาพล ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และที่ปรึกษาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี ไปร่วมงาน"ร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๖๖ และแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนี้แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีนางแบบกิตติมศักดิ์จากจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๖ ท่าน ไปร่วมเดินแบบ"สืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทย" โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานในพิธี และมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จัด ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

รายงานข่าว : สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๒. ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ไปร่วมพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์(พิเศษ) เป็นพาหนะสำหรับผู้พิการ ณ สมาคมรวมใจผู้พิการจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางวรพร ไทรแจ่มจันทร์ กรรมการสมาคมฯและนางนันทิรา อุปโลภาส กรรมการสมาคมฯ
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางอุบล บุญแสงเจริญ กรรมการสมาคมฯและนางรัตนกาญจน์ เรืองจิระพจน์ กรรมการสมาคมฯ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี มอบหมายให้ นางหทัยพันธ์ กองทรัพย์ไพศาล และนางนงกต ตันติวนิชย์ ไปร่วมพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์(พิเศษ) เป็นพาหนะสำหรับผู้พิการพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุดรธานี โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ สมาคมรวมใจผู้พิการจังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพ ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ บ้านโนนศาลา ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการและสมาชิก เดินทางไปร่วมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ของบริโภคจำเป็นในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำตาล เกลือน้ำดื่ม จำนวน ๓๘ ชุด ให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านโนนศาลา ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี ผู้นำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ให้การต้อนรับ นำโดย นายศราวุธ สำราญกมล นายกเทศบาลตำบลภูดินและรองนายกเทศบาลเทศบาลตำบลภูดินประกอบด้วย นายบุญถึง ยานอาษา นายเดิน บทมาตร นายเพ็ช ฉายรัศมี ที่ปรึกษา นายกเทศบาลตำบลภูดิน และ นายสุขสันต์ สำราญกมล เลขานุการ และร่วมกัน มอบถุงยังชีพ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับให้ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ดังกล่าว

รายงานข่าว: สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๖๐. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาว ณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สู่อายุ และผู้พิการ ณ อาคารนิติบุคคล ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานข่าว: สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๕๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย/รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยสมาชิกองค์กร ร่วมกิจกรรม
โรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย ช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ
นายอำเภอสวรรคโลก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก ปลัดอำเภอ จนท. อส. จนท.ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสายุวกาชาดและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกัน บรรจุอาหารและน้ำดื่มจำนวน ๒,๔๐๐ ชุด ณ วัดคลองปู หมู่ที่ ๑
ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๕๘. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รวมพลังทำความดี ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกฯพร้อมคณะสมาชิกนำคณธกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมออกพื้นที่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนประกอบด้วย นายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท นายอำเภอห้วยเม็ก ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กรและประชาชน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ อ.ห้วยเม็ก และองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยอบต. บึงนาเรียง ในโอกาสนี้ นายมงคล ภูบุตระ นายกอบต.บึงนาเรียง ได้มอบหมายให้ รองนายกฯและ นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายกอบต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เพื่อร่วมมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบึงนาเรียงและตำบลหัวหินอ.ห้วยเม็กจ.กาฬสินธุ์ ภายใต้นโยบายจังหวัด"คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ