๙๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมแขวนโคมมงคล ๕๕๕ ใน“โครงการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ร่วม แขวนโคมล้านนาเพื่อบูชาพุทธคุณ” ณ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิก เข้านมัสการ พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เพื่อกราบขอพรและร่วมแขวนโคมล้านนาบูชาพุทธคุณจำนวน ๔๕ ลูก ใน "โครงการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ร่วมแขวนโคมล้านนาเพื่อบูชาพุทธคุณ" ณ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบาย “โคมมงคล ๕๕๕ วัดดอนจั่น” ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น คือ เด็กด้อยโอกาส วัด ชุมชน การสืบทอดภูมิปัญญา และธุรกิจปันกันของชุมชน ในตำบลท่าศาลา

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางกันยา ปัญญา อุปนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีไทยแห่งชาติร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้นางพิศมัย ตรีวิชา นำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๗ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันฉลองพระชนมายุ ๘ รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเขียงใหม่

รายงานข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๖. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประชุมเตรียมการจัดงาน “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และงาน ๑๐๙ ปี ระฆังทองคล้องใจ”

          วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๔.๐๐ น. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆังเป็นประธานเปิดการประชุมการเตรียมการจัดงานสำคัญ ๒ งาน ประกอบด้วยงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยจะมีการแถลงผลงานของสมาคมฯ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Phone อวัยวะชิ้นที่ ๓๓”  และการเสวนาเรื่อง “เจรจาพาทีกัลยาณีสตรีวัดระฆัง” โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะที่ปรึกษาฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสราญชลโรงเรียนสตรีวัดระฆัง
          สำหรับงานสำคัญอีกงานคือการเตรียมความพร้อมจัดงาน “ ๑๐๙ ปี ระฆังทองคล้องใจ” ในในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
          สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และเชิญชวน ศิษย์เก่าทุกรุ่นและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน  “ ๑๐๙ ปี ระฆังทองคล้องใจ” ในโอกาสครบรอบ ๑๐๙ ปี อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อครูอาจารย์ และความรักความผูกพันที่มีต่อโรงเรียน  ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ได้แก่
•การมอบรางวัลให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น 
•การแสดงกตเวทิตาแด่ครูอาจารย์ 
•การแสดงร้อง เล่น เต้นรำ โดยศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
•การสอยดาวเพื่อการกุศล
•การถ่ายภาพที่ระลึกกับครูอาจารย์


ทั้งนี้ ท่านสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข 
โทร 0834416695

รายงานข่าว : สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๕. สธวท อุบลราชธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงาน " การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธและยกย่องเยาวชนและประชาชนชาวพุทธที่ปฏิบัติตนส่งเสริมจริยธรรมอันดีงาม"

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางปัทมพร ไชยยา นายกสมาคมสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมงาน " การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธและยกย่องเยาวชนและประชาชนชาวพุทธที่ปฏิบัติตนส่งเสริมจริยธรรมอันดีงาม" โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติ และ ร่วมวางขันหมากเบ็งในงานนี้ด้วย และให้เกียรติ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนผู้ชนะเลิศ ณ หอประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ประชุมบุษยรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในช่วงบ่ายพร้อมวาง ขันหมากเบ็ง และได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล / เกียรติบัตร / ใบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนและหน่วยงานสถานศึกษาและผู้ให้การสนับสนุนโครงการนี้
การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การแสดงของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่างๆ
๒. การร้องเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 5 ทำนองโดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัล
๓ . การบรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔ . การท่องจำ ๑๐ คำสอนของ"หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
๕. การสวดสรภัญญะ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทำนองอีสาน

รายงานข่าว : สธวท อุบลราชธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบก่อตั้งสมาคม ๔๓ ปี โดยรับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างคงคา เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ดร.อัจฉรา พรศรีมา นายกสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม รองนายกสมาคม สอ.รด. จ.กาฬสินธุ์ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันให้การต้อนรับโดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบก่อตั้งสมาคม ๔๓ ปี เพื่อเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สมทบเป็นกองทุนสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารชายแดน เป็นอีกหนึ่งภารกิจทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาเพื่อสังคม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๓. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริม อาชีพการทําพวงหรีดและดอกไม้จันทน์แบบประยุกต์

วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
นางสาว ณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- นครปฐม / กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์/ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐฯ/เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริม อาชีพการทําพวงหรีดและดอกไม้จันทน์แบบประยุกต์ ของกลุ่มสตรีที่่ตําบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยจังหวัดนครปฐมให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ ผ่านการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนํา ศาสตร์พระราชามาใช้ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการหารายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา ครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมและหวังอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จะสามารถนําความรู้ และทักษะที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมในการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานทุ่งหญ้าบ้านเกาะกระทิง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานกันอย่างคึกคัก
บุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน ๖ หรือ เดือน ๗ อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่าน ไถ เพื่อเป็นการบูชาเทพยดา อารักษ์หลักบ้านหลักเมือง และบูชาพญาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล โดยมีความเชื่อว่า เมื่อจัดงานนี้แล้วเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากในเขตอำเภอท่าตะเกียบราษฎรส่วนหนึ่ง อพยพมาจากภาคอีสาน จึงได้นำประเพณีดั้งเดิม มาถือปฏิบัติจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นมา อย่างต่อเนื่องกว่า ๓๐ ปี แล้ว โดยวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอด ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้อำเภอท่าตะเกียบ และประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ในการจัดงาน
โดยงานนี้จัดให้มีขึ้น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑มิถุนายน ๒๕๖๖ภายในงานจัดให้มีการประกวดขบวนรำเซิ้ง ซึ่งในปีนี้ มีโรงเรียน และหมู่บ้านส่งขบวนเข้าร่วมการประกวดขบวนรำเซิ้ง จำนวน ๑๗ ขบวน นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีสด มวยไทย โชว์จุดบั้งไฟสวยงาม การจุดบั้งไฟขึ้นสูงจากทั่วทุกสารทิศ การแข่งขันรถวิบากไซเคิลครอสชิงแชมป์ การแข่งขันรถยนต์แลนลี่ และการแสดงดนตรีหมอลำซิ่ง
และในวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้โชว์จุดบั้งไฟตะไล สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นและประทับใจให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๑. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีสถาปนาโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ครบ ๑๑๐ ปี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๒๐ น. ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย น.ส.สุณี ตั้งในคุณธรรม นางศศิวิมล นพสุวรรณ นางเอื้อจิต ชูศรี นางพุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์ น.ส.วิไลวรรณ์ เชาวลิต และน.ส.สมศิริ หาญสุโพธิพันธุ์ เข้าร่วมงานพิธีสถาปนาโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ ๑๑๐ ปี โดยมีนายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีปูชนียบูชาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ผู้ประทานวังส่วนพระองค์ให้เป็นสถานศึกษาฝึกหัดครูสตรีขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้น ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ทักษิณานุปทานถวาย และพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนตร์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ
ในการนี้ เบญจมราชาลัยสมาคมฯได้มอบกระเช้าของขวัญและเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนด้วย
โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกโดยองค์ผู้ประทานวังทรงตั้งพระทัยให้เป็นโรงเรียนสตรีโดยเฉพาะ เพราะสตรีมีหน้าที่ต้องอบรมบุตรธิดาให้เป็นพลเมืองดีเพื่อนำพาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และทรงมองเห็นการณ์ไกลว่าบุรุษจะเป็นคนดีคนเดียวหาได้ไม่ จำเป็นต้องอาศัยความดีของสตรีด้วยจึงจะทำให้สำเร็จได้โดยสมบูรณ์ จึงเป็นความภาคภูมิใจของศิษย์เบญจมราชาลัยทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้

เรื่องราวเปลี่ยนเบญจมจะไม่เปลี่ยน ถ้านักเรียนยังรักซึ่งศักดิ์ศรี
คงสมัครรักเกียรติกุลสตรี เหมือนรุ่นพี่เบญจมเจริญเอย
ประพันธ์โดย ม.ล.ปิ่น มาลากุล

รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพประเพณีพิธีสืบชะตาเมือง และพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสาน ประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ประจำปี ๒๕๖๖ ต่ออายุบ้านเมือง สร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชน และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ณ บริเวณแจ่งก๊ะต้ำ
ในการนี้สมาคมฯ ได้นำสะตวงหรือกระทงกาบกล้วยใส่เครื่องสรรพโภชนาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเครื่องประกอบพิธีสืบชะตาเมือง เพื่อเป็นการการบอกกล่าวมหาเทพทั้ง ๔ พระองค์ซึ่งเป็นผู้ดูแลและป้องกันภัยและอำนวยความสุขความเจริญแก่ คณะกรรมการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และแก่ตนเองครอบครัว) ซึ่งการประกอบพิธีทุกอย่างล้วนมีความหมาย มีปริศนาธรรมแฝงอยู่ทุกอย่าง เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาได้ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา และสืบทอดกันต่อไป ประกอบด้วยประตูเมืองทั้ง ๕ ประตู และ บริเวณแจ่งเมืองทั้ง ๔ แจ่ง ได้แก่ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต๋ำ และสะดือเมือง และที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และสนับสนุนเงินรางวัลให้กับคณะนักเรียน นักศึกษา กลุ่มจิตอาสาในชุมชน ที่มาช่วยงานในพิธีดังกล่าวทั้ง ๔ แจ่งเมือง จากการจัดงานพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ โดยตามความเชื่อของชาวเชียงใหม่ ถือเป็นการทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และความผาสุกของประชาชน ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ที่มีมาแต่โบราณ

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ