๑๓๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาคมสภาสตรีแห่งชาติ ฯ แถลงข่าวการประกวดซอพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่ ๑ ใน ๔ กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงแรมสมายส์ล้านนา รีสอร์ท นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่มอบหมายให้นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ จัดแถลงข่าว ประกวดซอพื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่  ๑ ใน ๔ กิจกรรมใหญ่ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ สืบเนื่องจาก เมื่อ ๗๖ ปี ได้มีกลุ่มสตรีระดับผู้นำในจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางชื่นแช่ม รามราชภักดี ในฐานะภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวงมหาดไทย คือพระยารามราชภักดี ( สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ) ข้าราชการมหาดไทย ว่าราชการในหลายจังหวัด ได้ก่อตั้งสมาคมสตรีศรีล้านนาไทย และเป็นนายกสมาคมฯคนแรก เพื่อเป็นสมาคมเพื่อพัฒนาสตรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๐  ภายหลังเปลี่ยนชื่อสมาคม เป็นสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ จากวันนั้นถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะมีอายุครบ ๗๖ ปี

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ ประธานจัดการประกวดซอพื้นเมืองล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของงานและศิลปะการซอ ที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมโดยมีการเชิญชวน เยาวชน อายุ ๑๖ - ๓๕ ปี เข้าประกวดชิงรางวัลถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท และรางวัลอีกมากมาย สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ ร่วมกับ นายกสมาคมสืบสานตำนานปี่ ซอ พร้อมคณะฯ นายถาวร ณ เชียงใหม่ ผู้ให้การสนับสนุนร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยกรรมการสมาชิก แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมและกลุ่มศิลปินซอพื้นบ้านที่สนใจสมัครเข้าประกวด

ติดต่อสอบถามได้ที่
นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง
โทร.๐๘๕ ๓๒๕ ๑๙๗๙, ๐๘๘ ๒๖๑ ๖๗๐๓, ๐๙๒ ๔๕๒ ๘๕๕๒ 

รายงานข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๓๘. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีอุดรธานี ประกอบด้วย
-รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
-นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
-นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับจังหวัดอุดรธานี โดยมี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวุดอุดรธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธี
ในโอกาสนี้ ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานีได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมองค์กรละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออาหารพร้อมอุปกรณ์มอบให้เด็กที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี

๑๓๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมถวายเครื่องสักการะในพิธีบวงสรวง ครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นำคณะกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรม ในพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มดอกไม้สด ในงานรำลึกวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบ ๑๕๐ ปี ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสืบสานพิธีฟ้อนถวายท่าต้นแบบอัตลักษณ์เชียงใหม่ ( คุ้มหลวงเจ้าดารารัศมี ) และฟ้อนเล็บชุดม่านฟ้าเวียงพิงค์ งามถิ่นล้านนา ไหว้สาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยฝ่ายศาสตร์และศิลป์ ของสมาคม ฯ ได้นำช่างฟ้อน ฟ้อนถวายท่าต้นแบบอัตลักษณ์เชียงใหม่ ( คุ้มหลวงเจ้าดารารัศมี ) และฟ้อนเล็บชุดม่านฟ้าเวียงพิงค์ งามถิ่นล้านนา ไหว้สาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในโอกาส ครบ ๑๕๐ ปี ณ ข่วงวัฒนธรรมวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๓๖. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณห้องประชุมอาคารเทพรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นสงสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัยได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯเป็นประธานในพิธี และและมีเจ้าของทุนซึ่งเคยเป็นคณาจารย์และศิษย์เก่ามาร่วมพิธี โดยมี นายวุฒิชัย วรชิน ได้กล่าวรายงานว่า การมอบทุนและรางวัลเรียนดีเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสร้างเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติดี และตั้งใจเรียนให้ได้ผลดี เบญจมราชาลัยสมาคมฯได้มอบเงินจากการหารายได้ของสมาคมฯในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตลอดมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อเป็นรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาตามเจตนารมย์ของโรงเรียน

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

๑๓๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมแห่งชาติฯ ร่วมถวายเครื่องสักการะและร่วมกิจกรรม" เฉลิมพระเกียรติวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ ๑๕๐ ปี

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นางกุสุมา พงษ์สิทธิถาวร สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
นำคณะกรรมการ และสมาชิกร่วมทำบุญตักบาตร โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเ ชียงใหม่เป็นประธาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งถวายพระสงฆ์ ๓๐ รูป ร่วมกับชาวเชียงใหม่

จากนั้น ในภาคบ่าย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานรำลึกคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบ ๑๕๐ ปี และร่วมพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ เจ้าดารารัศมี โดยจัดส่งคณะกรรมการของสมาคมฯ เข้าร่วม เป็นช่างฟ้อน ร่วมกับชาวเชียงใหม่ ซึ่งมีช่างฟ้อนเข้าพิธี ทั้งหมด จำนวน ๑,๒๐๐ คน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการออกแบบท่าทางฟ้อนเล็บ ที่ชาวเชียงใหม่ใช้ฟ้อนอยู่จนปัจจุบันนี้ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอนุสาวรีย์พระราชช ายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


รายงานข่าวโดย:ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่

๑๓๔. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดงานประเพณีวันกตัญญูบูชาคุณแม่โพสาวหาญ เพื่อเชิดชูวีรกรรมคุณงามความดี

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๔๕ น.ที่ วัดโพธิ์สาวหาญ ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานการจัดงานประเพณีวันกตัญญูบูชาคุณแม่โพสาวหาญ เพื่อเชิดชูวีรกรรมคุณงามความดีที่กลุ่มชาวบ้านนำโดยแม่โพ แม่พิม สาวสองพี่น้องที่ร่วมกันช่วยพระเจ้าตากต่อสู้พม่าข้าศึก เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งกลุ่มสตรีได้จัดงานติดต่อกันมาแล้วหลายปี โดยมี นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปกรณ์เกียรติ กาฬษร นายอำเภออุทัย หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง ๑๖ อำเภอเข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเข้าแถวกับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ก่อนที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนัก เรียน จำนวน ๑๔๖ คนๆ ละ ๓๐๐ บาท และมอบเงินบำรุงโครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากนั้นได้ประกอบพิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณ เจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ เสร็จแล้ว พระสงฆ์จำนวน ๑๖ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและภัตราหารเพล กรวดน้ำรับพร เป็นอันเสร็จพิธี

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ และนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ครั้งเมื่อกรุงศรีอยุธยา กำลังจะเสียเอกราชเป็นครั้งที่ ๒ แก่พม่านั้น สมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ได้ตัดสินพระทัยนำทหารประมาณ ๕๐๐ นาย ตีฝ่าวงล้อมของพม่า ออกจากกรุงศรีอยุธยา จนมาถึงวัดโพธิ์สังหารแห่งนี้กองทัพพม่าก็เกิดยกทัพตามมาทันจึงเกิดการรบต่อสู้ถึงขั้นตลุมบอนกันขึ้น ขณะสุ้รบกันอยู่พระเจ้าตากอยู่ในวงล้อมของพม่าพลันปรากฎมีวีรสตรีนิรนาม ๒ คน นุ่งโจงกระเบนตะเบ็งมารถือดาบ ๒ มือ วิ่งออกมาฟาดฟันพม่าข้าศึกที่กำลังรุมล้อมจนพระเจ้าตากสินสามารถ ตีฝ่าวงล้อมของพม่าข้าศึกออกไปได้ แต่ปรากฎว่าวีรสตรีนิรนามทั้งสองนั้น ต้องมาสังเวยชีวิตลง ณ ทุ่งโพธิ์สังหารนี้

ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สามารถกู้เอกราชของชาติไทยและทรงขึ้นครองราชฯแล้ว ก็ทรงรำลึกถึงคุณงามความดี ความกล้าหาญเด็ดเดียวยอมสละแม้ชีวิตของวีร สตรีนิรนามทั้ง ๒ คน จึงโปรดทำนุบำรุงบ้านโพธิ์สังหาร และวัดวาอารามขึ้นมาใหม่และทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดโพธิ์สาวหาญ” อันหมายถึงหมู่บ้านโพธิ์อันมีวีรสตรีผู้ห้าวหาญ ปัจจุ บันได้สร้างรุปปั้นปูนขึ้น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังรำลึกถึงคุรงามความดีของวีรสตรีผุ้กล้าหาญทั้งสองที่ยอมสละแม้ชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา โดยศาลเจ้าแม่โพธิ์สาวหาญ ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์สาวหาญ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๓๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมงาน ๑๑๔ ปี การรถไฟสวรรคโลก และส่งเสริมการแต่งกายย้อนยุคด้วยผ้าไทย(ผ้าไทยใส่ให้สนุก)

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกนกพร คลี่ขจายและ นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ เลขานุการ และสมาชิกองค์กรฯ ร่วมงาน ๑๑๔ ปี การรถไฟสวรรคโลก (วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๕๒)และร่วมกับการท่องเที่ยวท้องถิ่นสวรรคโลก สนับสนุนส่งเสริมการแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ ๕-๖- ๗ ด้วยผ้าไทย(ผ้าไทยใส่ให้สนุก) เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาของการรถไฟ ซึ่งเกิดจากพระราชดำริในพระบาท สมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการรถไฟที่ทำให้การติดต่อค้าขายหรือขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯและภูมิภาคต่างๆ มีความสะดวกสบายมากกว่าการคมนาคมทางเรือหรือทางเกวียน ณ สถานีรถไฟสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว:สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๑๓๒. สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมสตรีนนทบุรี และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัดประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรพรรณ สินประสงค์ นายกสมาคมแม่ฯนนทบุรี นางผ่องเพ็ญอาชาเทวัญ นายกสมาคมสตรีนนทบุรี และนางสุกัญญา นิยมมาลัย นายกสธวท ปทุมนนท์ ร่วมกันนำคณะกรรมการร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ งงจังหวัดประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน โดยมีกิจกรรมให้กำลังใจ รับฟังการขับร้องและการแสดงของเด็กบกพร่องทางการมองเห็นและการพัฒนาช้า ในโอกาสนี้ นายกสมาคมแม่ฯนนทบุรี นายกสมาคมสตรีนนทบุรีและนายกสธวท ปทุมนนท์นำคณะกรรมการร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการทุกประเภท ๒๕๐ คน และร่วมปรับภูมิทัศน์สวนบำบัดสำหรับเด็กพิการ ณ บ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

รายงานข่าว : สมาคมแม่ฯ นนทบุรี สมาคมสตรีนนทบุรี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ปทุมนนท์

๑๓๑. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ดร.อัจฉรา พรสีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร "แม่ดีเด่นใจกล้าแกร่ง"ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายศุภกิจ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ตัวอย่างดีเด่นใจกล้าแกร่ง ประจำปี2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ ท่าน ประกอบด้วย
๑.นางจีรวรรณ ธัญญขันธ์
๒.นางวรัญญา ปัญญามี
๓.นางพรบรรจง ภูเกษม
๔.นางปานทรัพย์ ภูขยัน
๕.นางสุกัญญา โอคอนเนอร์
๖. นางวิมลรัตน์ เวียงนนท์
๗. นางบัวระพา กว้างสวาสดิ์
๘. นางพรทิพย์ชา คำลายเตชะพงษ์
9. นางบุญเส็ง การีรัตน์
๑๐.นางรัชนีย์ โคตรพัฒน์
และมี นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นางระเบียบ ร่มไทรทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอนุบาลจังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานข่าวโดย : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๑๓๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธีมอบ เงิน กระเป๋า และถุงยังชีพ ให้นักเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติและ แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานในพิธีมอบ เงิน กระเป๋า และถุงยังชีพ ให้นักเรียน โดยมี นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ร่วมมอบเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท กระเป๋า จำนวน ๔๐ ชุด ถุงยังชีพ จำนวน ๔๐ ชุดให้นักเรียนจำนวน ๘๐ คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียนเรียนดี ณ โดมโรงเรียนเทศบาล๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่างประจำชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๑๘ ชุมชนของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม โดยมี นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ