๒๐๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ไปร่วมพิธีถวายศาลากลางน้ำ ปิดทองยอดดอกบัว ณ วัดป่านานาชาติอภิปุญโญ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ไปร่วมพิธีถวายศาลากลางน้ำ ปิดทองยอดดอกบัว ธรรมศาลาอริยมรรค 8 โดยมีพระสงฆ์รับบิณฑบาตร ร่วมทำการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ทำพิธีถวายศาลากลางน้ำ และยกยอดดอกบัวมหามงคล ณ วัดป่านานาชาติอภิปุญโญ บ้านป่าก้าว ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
.
รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๒. "จากมหาสายนทีคงคา สู่มหานครพิงค์" สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมขบวนอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาประดิษฐานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อถวายเป็นมหากุศลโดยได้ถวายข้าวมธุปายาส ขนม ผลไม้ ดอกไม้ ธูปเทียน ตามแบบประเพณี ของประเทศอินเดีย แด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ธาตุสาวกทั้งสองพระองค์ จัดทำดอกไม้ ธูปเทียน บริการแก่ประชาชน ที่เข้ามาสักการะองค์พระอัฐธาตุ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและ ภิกษุณี จัดทำโรงทานแจกอาหาร น้ำดื่มบริการประชาชนตลอดงานทั้ง ๔ วัน ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ มีประชาชนเข้ามาร่วม สักการะ จำนวน ๓๗,๕๔๒๙ คน
.
รายงานข่าว : จากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยการนำของที่ปรึกษาสมาคม คุณแม่ดวงจิตร ศรีสุวรรณดี อดีตภริยาผู้ว่าราชการฯนำสมาชิกสมาคมฯ ร่วมทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาวันที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะและมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ ๔ และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งได้น้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๐๐. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางธัญพักตร์ สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบผ้า และอุปกรณ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด น้อมถวาย โดยมอบอุปกรณ์ตัดเย็บ ประกอบด้วย ผ้าสีพื้นขนาด ๓ เซนติเมตร และผ้าเพื่อการตัดเย็บ เสื้อ กางเกง ลูกปัด ด้ายเย็บผ้าคละสี ซิป ยางยืด ผ้าลูกไม้ ฯลฯ เพื่อใช้ในการฝึกอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพดังนี้ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง และกลุ่มพัฒนาอาชีพอำเภอศรีสมเด็จ ณ ร้านนำโชค เนื้อย่างเกาหลี ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๙. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมพิธีแสดงมุฑิตาสักการะ

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.นิภา อาจริยาบาล นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ท่าน ดร.ณัฐวดี รอดภัย อุปนายกสมาคมฯพร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ เนื่องในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูมหาไปรวิทย์ โฆสิตปญฺโญ น.ธ.เอก.ปธ.๔.พธ.บ.เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามพระครูวิเทศปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธนันทาราม สหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมนี ณ พระอุโบสถวัดกลางกาฬสินธุ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ท่าน ดร.นิภา อาจริยาภิบาลได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุและประชาชนผู้มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

รายงานข่าวโดย : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๘. ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งแห่งชาติฯ ไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ"ผ้าอีสาน~ล้านช้าง" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
- นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี
- รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดีธานี มอบหมายให้ นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมคณะ
- นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ

นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี มอบหมายให้ นางเพชรลดา คุณปิติลักษณ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมคณะ ไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าอีสาน~ล้านช้าง" ณ ศูนย์ออกแบบผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทออีสาน~ล้านช้าง ในด้านประวัติความเป็นมาและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมนี้นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ได้มอบผ้าไหมไทยโบราณอายุกว่า ๕๐ ปี ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อเก็บไว้ให้เรียนรู้เพิ่มเติม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑~๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เยี่ยมชมบูธ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ในการตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จาก ๒๕ อำเภอ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด “บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์” พร้อมทั้งได้มอบแนวทาง คำแนะนำให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในการสร้างมูลค่าที่สูงขึ้น ต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๖. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาลจิตอาสาจากประเทศเกาหลี ร่วม“โครงการพระราชดําริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้” ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ สมาชิกจิตอาสาได้ออกหน่วยบริการใน"โครงการพระราชดำริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้ "ร่วมกับหน่วยแพทย์ พยาบาลจิตอาสาจากประเทศเกาหลี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะแพทย์ พยาบาล จากประเทศเกาหลี และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียลจากประเทศไทยได้ ร่วมกัน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในเลือด และอาการทั่วไป โดยมีการ ฉีดยา จ่ายยา และฝังเข็ม ให้กับผู้มารับบริการ จำนวน ๓๒๐ คน โดยไม่คิดมูลค่า ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลและทุรกันดารห่างไกลคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยแนะนำในด้านโภชนาการอีกด้วย
ในการนี้ ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้นำแว่นสายตาไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วย โดยมีหน่วยแพทย์ พยาบาลเคลื่อนที่จากประเทศเกาหลีร่วมด้วยประชาชนในพื้นที่บริการให้ความสนใจและมารับบริการเกินเป้าหมายทั้ง ๒ วัน

รายงานข่าว :สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๕. ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ

ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗
๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ ประกอบ ด้วย
- คุณดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดีธานี
- รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
- นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
- นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี มอบหมายให้ นางวรพร ไทรแจ่มจันทร์ นายทะเบียนสมาคมฯ พร้อมคณะ

* วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ไปร่วมพิธีมอบเมรุและข้าวสาร ๕๐๐ ชุด โดยมีนายสุเมธ~นางรจนา ต่อสหกุล เป็นประธานในพิธี จัดที่วัดสามัคคีวนาราม บ้านดงเค็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
* วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ไปร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี จัดที่ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
* วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.ไปร่วมพิธีบูชาเสาอนุสรณ์ชาติภูมิพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ครั้งที่ ๒ โดยมีพระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรมธรรม สุธรรมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เป็นประธานในพิธี จัดที่โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๙๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวสตรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในท้องถิ่น อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวอัญชัญ พร้อมญาติ นายกสมาคม ส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก พร้อมด้วย นางกนกพร คลี่ขจาย นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมฯและสมาชิกองค์กร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในท้องถิ่นอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยได้นำผลไม้และขนม ไปมอบให้เยาวสตรีและคณะครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยมี นายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา และนายละเอียด จันไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ หน่วยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ