๑๗๙. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ฉลองครบรอบ ๗๖ ปี การก่อตั้งสมาคมฯ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฉลอง ๗๖ ปีสตรีศรีล้านนาไทย โดยมี ดร.เพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ เป็นประธานดำเนินงานจัดฯ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ ที่ปรึกษากรรมการจัดงานฯ ได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฉลอง ๗๖ ปี สตรีศรีล้านนาไทย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๗๖ ปี และเพื่อหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ภายในงานจัดบรรยากาศแบบขันโตกล้านนา มีการแสดงริ้วขบวนเชิญโตกแบบโบราณ การขับซอประวัติสมาคมฯ การเชิดชูเกียรติอดีตนายกสมาคมฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมการฟ้อน การขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ การแสดงแบบชุดอัตลักษณ์ผ้าไทยพื้นถิ่น ชุดชนเผ่าชาติพันธุ์ประยุกต์ ชุดผ้าไทยประยุกต์ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ และนางแบบนายแบบรับเชิญ อาทิเช่น ท่านนายกสมาคมฯ อุปนายก หัวหน้าส่วนราชการ ภริยาปลัดจังหวัด นายกกิ่งกาชาด Miss Thailand International ๒๐๒๓ Miss Universe Thailand Chiang Mai เป็นต้น

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๘. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทั้งสิ้น ๓,๐๐๒,๗๓๙.๕๐ บาท

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดอ่างทอง นางมุกดา ธิษณ์ธนากร นายกสมาคมสตรีศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรรมการสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการสมาคมสตรีศรีอยุธยา และสมาชิก พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และปวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในกฐินกาล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ นำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาล ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยและทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๒,๗๓๙.๕๐ บาท


ภาพ/ข่าว :สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดมิติ ชูประเด็น Soft Power เชียงดาว Creative Content Agency

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการ และสมาชิก สมาคม ฯ เข้าร่วมประชุมในโครงการสร้างสรรค์พลังขับเคลื่อนทุกมิติด้วยการผสานศาสน์และศิลป์สู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง อำเภอเชียงดาว เป็นประธาน ภายใต้โมเดล "เชียงดาว CCA" ( Creative Content Agency ) ในที่ประชุมได้มีหัวหน้าส่วนราชการประธานวัฒนธรรม นายกสมาคมท่องเที่ยวเชียงดาว หัวหน้าชนเผ่าชาติพันธุ์ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งผลการประชุมได้รับการตอบรับสนองนโยบาย และ เห็นด้วยในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน ในอำเภอเชียงดาว ในรูปแบบของการบูรณาการ Soft Power สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๑๗๖. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชาสัมพันธ์ ประเพณีงานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุตา ถือมั่น อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย สมาชิกองค์กร หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณี เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๘- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อุทยานประวัติศาตร์สุโขทัย เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในการประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ(หลังเก่า) สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก(โรงพักทรงปั้นหยา) สถานีรถไฟสวรรคโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในการนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๕. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "Woman Fun Run 2023"

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๖ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะบริหารและสมาชิก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "Woman’s Fun Run 2023” จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการนำของ นางพรรณี พรหมวิชัย ประธาน กพสอ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ กล่าววัตถุประสงค์รายงานการกิจกรรมและให้การต้อนรับ รวมถึงนางสาวกมลรักษ์ พรหมาวัดร์ ประธานโครงการกล่าวรายงานและขอบคุณผู้สนับสนุน ซึ่งมีนักวิ่งทั้งชายและหญิงกว่า ๕๐๐ คน
ณ PYU Athletic Field สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๔. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานเสวนาวิชาการเพื่อรวบรวมและบันทึกเป็นเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติ "ดารารัศมีวิชญมาลา"

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ดารารัศมีวิชญมาลา" อันเป็นกิจกรรม เพื่อรวบรวมและบันทึกเป็นเอกสารจดหมายเหตุแห่งชาติ เนื่องในวาระโอกาส ครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางมูลนิธิ นวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการเสนอพระนามพระราชชายา เจ้าดารารัศมีต่อองค์การ UNESCO เพื่อร่วมฉลองรำลึก ๑๐๐ ปี โดยการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ของมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือจาก สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ รวมถึงบุคลากรภาครัฐจากกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ณ ห้องนกยูง ชั้น 2 โรงแรม เอมเพลสพรีเมียร์ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท สนันสนุน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด จังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูลนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมาย ให้นางสาวขวัญจิตร ยั่งยืน กรรมการสมาคมฯ และนางสาวกุลจิรา ซิกริโน เลขานุการสมาคมฯ พร้อมด้วยนางราวัลย์ แสงหิรัญ เหรัญญิก มอบเงินสนับสนุน กิจกรรม งานกาชาด จังหวัด จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชจังหวัดนครปฐม และนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ เนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖
นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล กล่าวว่า “สมาคมฯได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้มีภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมบริจาคเงิน และนำสิ่งของมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เพื่อจะนำไปเป็นรางวัล จัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาดในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุข และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน การสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการรับบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๖๙ รูป เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเชียงใหม่ มายาวนาน ในการร่วมทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่าในพรรษาที่ 7 นับแต่วันตรัสรู้พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก
ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง ๓ เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นและเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดงานประเพณี "ตักบาตรเทโว" เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางประไพ มณีเลิศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยนางสุตา ถือมั่น รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสวรรคโลก/อุปนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และสมาชิกองค์กร หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานสถานศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๗๐. สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดอบรมบุคลิกภาพที่สง่างาม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี Smart Personality & Good Image รุ่นที่ ๗๓ ก้าวสู่ระดับ Professional โดยวิทยากรมืออาชีพระดับแนวหน้า ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนวลจันทร์ เพียรธรรม นายกก่อตั้งสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการอบรมบุคลิกภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี Smart Personality & Good Image รุ่นที่ ๗๓ โดยนางรัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี คนที่ ๒๒ (ปัจจุบัน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี และสง่างาม สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ ก้าวสู่ระดับ Professional ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มความเข้มข้นปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจและสง่างาม โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๕ คน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี จัดอบรมมาแล้ว ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๗๓ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม ในการฝีกอบรมส่งเสริมบุคลิกภาพ อันจะนำมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืน ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ
การจัดอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกปฎิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยการดูแลจากวิทยากรและทีมงานฝึกอบรมของสมาคมฯ อย่างใกล้ชิด ทำให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น เกิดการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ไปด้วยกัน สร้างความรัก ความสามัคคี ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ แบ่งการอบรม จำนวน ๔ ครั้ง ของวันเสาร์เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (เริ่มเสาร์ที่ ๗ เสาร์ที่ ๑๔ เสาร์ที่ ๒๑ เสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ )ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ


รายงานข่าว : นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ