๒๓๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการและสมาชิก ได้เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๗ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมทั้งผ้าไตรจำนวน ๑๐ ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๓๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชืพ ๓๐๐ ทุน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอรพิน ไกรรณภูมินายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการ มอบถุงยังชืพ เสื้อผ้าแก่ผู้ปกครอง 60 ชุด และมอบทุนการศึกษาจำนวน 300 ทุน เลี้ยงไอศรีมพร้อมขนมแก่นักเรียน โดยมี นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง ร่วมรับมอบ ที่โรงเรียนพินสิริ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๙. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมมอบอาหารแห้ง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม /ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) จังหวัดนครฐม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯร่วมมอบอาหารแห้ง ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำดื่ม น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำหรับรูป เพื่อใส่เป็นถุงยังชีพ ให้กับกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ)เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒ ครัวเรือน มูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาว ศิริพร โรจนสุกาญจ พจ จังหวัดนครฐมเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ นางกันยา ปัญญา อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๗. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดโครงการ "สตรีบุรีรัมย์ยุคใหม่ ทันโลก ทันสมัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. นางอรพิน ไกรรณภูมินายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ "สตรีบุรีรัมย์ยุคใหม่ ทันโลก ทันสมัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อช่วยเหลือพัฒนาสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.รัตติมา มุกดาอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและพัฒนาบทบาทหญิงชายเป็นวิทยากร อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้สตรีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้การดำเนินงานด้วยความพอเพียง ในครั้งนี้ มีสตรีเข้าอบรม 23 อำเภอ จำนวน 120 ท่าน ที่โรงแรมลาววีว่าจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๖ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบอาหารกลางวันเลี้ยงผู้พิการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาผู้พิการบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบอาหารกลางวันให้ผู้พิการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาผู้พิการ บางปะกง ถวายเป็นพระราชกุศล โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม โดยมีนางอุไร คุณานันทกุล อุปนายกสมาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ และมีคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสมาคมสตรีไทย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน และมีผู้พิการ ๓๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม รับประทานอาหารกลางวัน
ในโอกาสนี้ สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ ได้นำเสื้อเหลือง แพมเพอร์ส ข้าวสาร ผ้าขนหนู ทิชชู แชมพู ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน น้ำมันพืช ซอสปรุงรส เครื่องดื่ม ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน มามอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกด้วย

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๕. ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้ารับการอบรม"วินัยทางการเงิน"

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐~๑๒.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ ไปร่วมอบรม“วินัยทางการเงิน” ซึ่งจัดโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี โดยมีวิทยากรจากส่วนกลางมาให้ความรู้แก่มวลสมาชิกองค์กรต่างๆประมาณ ๒๐๐ ท่าน ทำให้ได้รับความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จัดที่ห้องอุดรดุษฎี เจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๔. ข่าวจากองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ : ๓ สมาคมจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ของจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี และนางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี เข้าร่วมประชุมคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ของจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นรองประธาน นายประนอม อุทรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเลขานุการ และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอีกหลายท่าน ผลการประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางกาญจนา สุวรรณวิจิตร เป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี อาคาร ๒ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ สมาคมจังหวัดอุดรธานีองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๓. ข่าวจากองค์กรสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธี ถวายภัตตาหารเพล สามเณร จำนวน ๙๗ รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ ๖ รอบ ๗๒ พรร

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม ได้เป็นประธานในพิธี ถวายภัตตาหารเพล สามเณร จำนวน ๙๗ รูป เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานโดย พาณิชย์ จังหวัด นครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และกระทรวงพลังงานจังหวัด และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดสำโรง ตำบล ต้นสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๒๒๒. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ อนุรักษ์วัฒนธรรมดีงาม ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ กรรมการ และสมาชิกสมาคมฯได้รับเชิญเป็นเกียรติ เข้าร่วมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้ง บรรพบุรุษ รวมทั้งการแต่งกาย อัตลักษณ์ผืนผ้าประจำจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธี โดย พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมเหล่าข้าราชการตำรวจทุกอำเภอและแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ได้รับฟังโอวาทและอำนวยพรจาก พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ พล.ต.ท.บุญชอบ คงน้อย อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ตามประเพณีที่ดีงามของไทย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนะธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ