๑๔๙.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ให้ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีไทยแห่งชาติฯ และประกาศให้ ต๋ำจิ้นแห้ง เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีจัดงานยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมอบโล่ให้ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ อาหารพื้นถิ่น ชื่อ “ต๋ำจิ้นแห้ง” เป็นอาหาร ๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ( Thailand the Best local food "รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste") ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
นางกุสุมาล กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “ ต๋ำจิ้นแห้ง” เป็นอาหาร ๑ จังหวัด ๑ เมนู ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อเมนูอาหารทั้ง ๗๗ รายการนี้ เมนูรสชาติที่หายไปของ โดยจังหวัดเชียงใหม่ “ต๋ำจิ๊นแห้ง “ ประกาศเป็น รสชาติที่หายไป The Lost Taste ดังนั้นเพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมอาหารพื้นเมืองให้เป็น soft power ของเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวน พี่น้องชาวเชียงใหม่ร่วมกัน สืบสานอาหารพื้นเมืองที่อาจลืมเลือนไปโดยร่วมกันปลุกกระแส อาหารพื้นเมือง ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหาร พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังมาถึงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ “ นางกุสุมาล กล่าวทิ้งท้าย

การจัดงานดังกล่าวของกระทรวงวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึง เกียรติ และความภาคภูมิใจ ของคนในท้องถิ่น และคนในชาติ เกิดความรัก หวงแหน และ เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยที่ ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมา และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ( Thailand the Best local food "รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย


รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีไทยแห่งชาติฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในโอกาสครบรอบ ๗๖ ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานการเตรียมความพร้อมการประชุมสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อติดตามความพร้อมของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับหน้าที่มอบหมาย และสอบถามปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การเตรียมจัดงานในโอกาสครบรอบ ๗๖ ปี ของสมาคมฯ และการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในโอกาสสนี้ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสมาชิกผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ พร้อมกันนี้ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่อีก ๓ ท่าน มอบเข็มเครื่องหมายของสมาคมฯ อีกด้วย ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ถนนเมืองสมุทธ อำเภอเมือง เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ


๑๔๗. สหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดเต็ม "อบรม หลักสูตรขั้นต้น-ขั้นกลาง”ดึงศักยภาพสตรีจิตอาสา” ขานรับนโยบาย ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๗ พร้อมเป็นกองหนุนให้ฝ่ายทหารในการทำงานเพื่อสังคม

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน หลักสูตร ขั้นต้น-ขั้นกลาง” โดยมี ดร.อัจฉรา พรสีมา ประธานสมาคมสตรีอาสาสมัคร รักษาดินแดน(ส.อ.ร.ด )ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๖๕ คน และมีพิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ให้ผู้ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าอบรมพร้อมอุทิศตน ด้วยจิตอาสา ร่วมเป็นกองหนุนให้ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ณ กองพลทหารราบที่ ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านโสกเชือก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
(คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ)

๑๔๖. ๓ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯในจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมครบรอบ ๔๘ ปี และวันก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๑ ปี

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีอุดร
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ
ไปร่วมมอบทุนการศึกษาให้บุตรเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จำนวน ๑๐๐ ทุน มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาส วันสถาปนาโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๘ ปี และวันก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ครบรอบ ๔๑ ปี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลโทนายแพทย์ปัญญา อยู่ประเสริฐ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ไปร่วมในพิธีด้วย โดยมี พันเอกนายแพทย์สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ณ สโมสรนายทหาร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๕. ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน ประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรม ราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ มอบหมายให้นางพรทิพย์ วัฒนะสิมากร พร้อมคณะ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี มอบหมายให้ ดร.พรภัทรา จำเริญ พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประดวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และลายหัตถกรรมตามโครงการ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและหัตถกรรมชุมชน และงานประกวดออกแบบตัดเย็บชุด"ผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ มณฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๔. สมาคมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระเสี่ยง"รุ่นบารมีสองแผ่นดิน" ที่วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.บุญชอบ คงน้อย อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๔
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ นายอาทิตย์ ทพ.ญ.นิธินันท์ ศรีตะบุตร ในพิธีสวดพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระเสี่ยง"รุ่นบารมีสองแผ่นดิน" ที่วัดมณีโคตร อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นพุทธบูชาให้กับประชาชนสืบต่อไป

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๓. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ เข้าร่วม "โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ปี ๒๕๖๖โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๘:๓๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ปี ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ในโอกาสนี้ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้
นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๒. ประมวลภาพ ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม

วันที่เสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง ได้รับประสบการณ์ตรงมากมายที่ทรงคุณค่าที่สุด

๑๔๑. ประมวลภาพ กิจกรรม ๓ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงาน “วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางเบญจมาศ ปริญญาพล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความยินดีกับสมาชิกทั้ง ๓ องค์กรที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และยังได้ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนจำนวน ๒๐ คน เสร็จพิธีได้เข้าร่วมงาน"ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรี" จำนวน ๓๒ คน และในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม อีกด้วย

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๑๔๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สร้างรากฐาน ให้เยาวชน มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอัปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำอุปนายกสมาคมฯประกอบด้วย นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล นางรัตนา นรพัลลภ และนางชุลีกร ตั้งเขื่อนขันธ์ และคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวนิษฐ์ชยา สิทธาหิรัญวัชร์ เลขาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ มีนักเรียนรับทุนทั้งสิ้น ๕๓ ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน ๓๓ ทุน ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อย) ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และเด็กนักเรียนปกติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบด้วย โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษานครปฐมโรงเรียนปัญญาวุฒิกร และ นักเรียนปกติจากโรงเรียนต่าง ๆ

สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯได้มอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ โดยพิจารณามอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนเป็นทุนต่อเนื่อง นักเรียนจะได้รับทุนจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยทุนการศึกษาที่มอบให้มาจากผู้มีจิตศรัทธาจากคณะกรรมการ และสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงบุคคลที่มาจากองค์กรต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๖ นี้ มีนักเรียนรับทุนทั้งสิ้น ๕๓ ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน ๒๐ ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน ๓๓ ทุน นักเรียนที่รับทุนมาจาก โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษานครปฐมโรงเรียนปัญญาวุฒิกร และ โรงเรียน อื่นๆ
ในโอกาสนี้ นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน โดยเด็กนักเรียนได้สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการฯ ด้วยการมอบการ์ด พร้อมขนมที่ทำจาก ฝีมือของนักเรียน ด้วยความตั้งใจ แทนคำกราบขอบพระคุณ ให้กับคณะกรรมการของสมาคมฯ ที่ มอบหลักประกันโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีทุนเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญ ของสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ สืบไป

รายงานข่าว :สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอัปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ