๔๓.สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ”ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดขยายผล เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" เพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดขยายผล เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พง์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานและร่วมกันมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับแต่ละอำเภอ และส่วนราชการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มทอผ้าต่าง ๆ นำไปเป็นต้นแบบ ทั้งยังสามารถเข้มแข็งให้แก่ชุมนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นและงานหัตถกรรม ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความชนเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง และอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ ๓๖ พรรษา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทาน โดยจัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ


รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๒. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม องค์สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน”ลายดอกรักราชกัญญา” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ที่ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น นางสาวณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม/กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน”ลายดอกรักราชกัญญา” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องสนามจันทร์ ชั้น 5 ส่วนต่อขยาย ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ และการเสวนาเรื่อง “สตรีในดวงใจ การใช้ Soft Power ในการขับเคลื่อนสังคมและการขับเคลื่อนพลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นางสุกุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรรักษ์ สุคันธะกุล กรรมการอำนวยการฝ่ายบรรณรักษ์และสมาชิกสัมพันธ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ประกอบด้วย นางสุนันท์วลัย ธรรมสโรช นางอริยา อิสระวิญญากุล นางยุพินดา จรัสโสภณวงศ์ นางสุนทรี เจริญทรัพย์ นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง นางรัศมี สุขสวัสดิ์ และ.นางกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖” และการเสวนาเรื่อง “สตรีในดวงใจ การใช้ Soft Power ในการขับเคลื่อนสังคมและการขับเคลื่อนพลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ และมีนางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น ๒ ประเภท ได้แก่ สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน ๕ ราย และสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม จำนวน ๒๕ ราย
๒. การเสวนาเรื่อง “สตรีในดวงใจ การใช้ Soft Power ในการขับเคลื่อนสังคมและการขับเคลื่อนพลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางจิราพร เขาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของกิจการ Chiang Mai Celadon นางศิริพร ตันติพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนัก ให้เกียรติและยกย่องบทบาทของสตรีในทุกมิติ และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สตรีจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงศักยภาพของตน รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๔๐. นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน ร่วมงานประเพณีปีใหม่กินวอ ของพี่น้องชาวลีซู เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติพันธุ์ ที่บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ พลเอกสุรพล ตาปนานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่อ่งอสน เดินทางไปร่วมงานประเพณีปีใหม่กินวอ ประจำปี ๒๕๖๖ ของชาวลีซู โดยมีนายอเนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานจัดงาน และมีนายภาณุสิทธิ์ มัศยวรรณ นายกสมาพันธ์ลีซูแห่งประเทศไทย และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ นำพี่น้องชาติพันธุ์ลีซู เข้าร่วมงานเป็นจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ณ บ้านใหม่สหสัมพันธุ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปีนี้ นับเป็นปีที่ ๒ แล้ว ที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ กับพี่น้องชาติพันธุ์ลีซู ที่บ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย แห่งนี้ ด้วยความประทับใจในประเพณีอันดีงาม และภาคภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมสืบสาน รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป
งานเฉลิมฉลองปีใหม่ ของชาติพันธ์ลีซู หรือที่เรียกว่า "ปีใหม่กินวอ" ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่บรรดาญาติมิตร ได้กลับมาร่วมงานกันที่บ้านอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเมื่อทราบว่าทางหมู่บ้านจัดงาน ก็จะกลับมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับเทศกาลของชาติพันธุ์ลีซู จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นๆ ซึ่งปีใหม่หรือการกินวอนี้ มีความสำคัญต่อชาวลีซูอย่างยิ่ง เพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ลีซู ซึ่งในปีนี้มีพี่น้องชาติพันธุ์ลีซูจากหลายหมู่บ้านในอำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สร้างความคึกคักให้กับงาน โดยนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอนได้ร่วมเต้นกว่าเจียะ (ซึ่งคล้ายกับการเต้นจะคึของชาติพันธุ์ลาหู่) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่กินวอ ของพี่น้องชาติพันธุ์ลีซู ในครั้งนี้ด้วย.รายงานข่าว : สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๙. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล และภาคีเครือข่ายสตรี จัดโครงการพระราชดำริ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พระราชดำริ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรี ธีรภัทร หนูแก้ว ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗ องค์กรพันธมิตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ประชาชน ชุมชน เป็นประธานร่วม โดยมี นายชัชช์ แก้วบุตร ปลัดอำเภอแม่แจ่ม กล่าวต้อนรับ จากนั้นร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ยากไร้จำนวน ๒๒๖ ครอบครัว และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน มอบแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุจำนวน ๒๐๐ คน มอบสิ่งของให้หน่วยเสือไฟป่าจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการอาหารกลางวัน พร้อมด้วยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในโรงเรียน เช่น ชุดกีฬาชุดวอร์ม เสื้อผ้า ถุงเท้า ตู้เก็บเสื้อผ้าชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ถังเก็บน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร มอบปลาทูเค็มจำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อแจกให้โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านทับ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเชิงวัฒนธรรม ฟ้อนเจิงล้านนา ส่งเสริมอาชีพสตรีและนักเรียนในการทำอาหารโดยใช้วัดวัตถุดิบในพื้นที่ เช่น กล้วย ฟักทอง ส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมการทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน จากสมุนไพรออร์แกนิค และบริการตัดผม สอนตัดผมพร้อมมอบอุปกรณ์ตัดผมให้โรงเรียนจำนวน ๓ ชุด โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ ทั้งสิ้น จำนวน ๓๖๖,๗๐๐ บาท ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล และภาคีเครือข่ายสตรี จัดโครงการพระราชดำริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อสนองโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ส่งเสริมให้ชุมชนได้พัฒนาทักษะอาชีพ และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๘. นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี พร้อมด้วยนางณิภารัตน์ เลิศอริยกฤติ เลขาธิการ นางพุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์ เหรัญญิก นางอรพินท์ ไอยะรา กรรมการ นางเพ็ญประภา วุฒิเวทย์ กรรมการ นางสุมาลี นภกรีกำแหง กรรมการ มอบเงินบริจาคจำนวน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

ในการนี้ นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สมาคมได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน งามผ้าไทย ทอใจไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ต้องขังให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้มอบหนังสือรายงานประจำปีการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการของสมาคมสตรีเพื่อสตรีทุกท่านด้วย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเตียมจิตต์

๓๗.นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย โอกาสนี้ นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานมูลนิธิเบญจมราชาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูล ด้วย


ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว: นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี

๓๖.สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตการกุศล "รวมใจสามัคคีสตรีไทย"

วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ที่ห้อง บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพ

นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมฯ จัดกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ตการกุศล "รวมใจสามัคคีสตรีไทย" โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินใบโพธิ์ทองพระราชทาน รวงทอง ทองลั่นธม รวมทั้งศิลปินกิตติมศักดิ์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวน ๒๗๐ คน

นางสาวเบญจมาศ กล่าวว่า " สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นการรวมกลุ่มของสตรีไทยเพื่อจัดกิจกรรมการกุศล นำรายได้ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเยาวชน "

ภาพ/ข่าว:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว:
นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี

๓๕. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี ๒๕๖๖ มอบตู้เย็น ๑ หลัง สนับสนุนเป็นรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางมัณทนา สุภัควณิช อุปนายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมอบตู้เย็น ๑ หลัง ในนามของสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เพื่อเป็นของรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลในการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามภารกิจชองเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และตามพันธกิจของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนผู้ขาดแคลนยากจน ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชราเพื่อ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
_

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๓๔. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรจิตอาสาที่สนับสนุนงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางธิดา ชูโซติ อดีตนายกสมาคมพร้อมด้วยนางมัณทนา สุภัควณิช นางกุลธนันท์ หลืมสืบ อุปนายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนองค์กร เข้ารับเกียรติบัตร จากนายศุภศิษย์ ก่อเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในงานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนจังหวัด เพื่อยกย่องสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในการสนับสนุนงานป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ชองจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง เป็นเชิงประจักษ์ ในการทำงานจิตอาสาของสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์


รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ