๙๕. สธวท อุบลราชธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงาน " การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธและยกย่องเยาวชนและประชาชนชาวพุทธที่ปฏิบัติตนส่งเสริมจริยธรรมอันดีงาม"

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางปัทมพร ไชยยา นายกสมาคมสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมงาน " การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายชาวพุทธและยกย่องเยาวชนและประชาชนชาวพุทธที่ปฏิบัติตนส่งเสริมจริยธรรมอันดีงาม" โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นางณัฏฐภัค อติเชษฐ์ธนิศ คณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นเกียรติ และ ร่วมวางขันหมากเบ็งในงานนี้ด้วย และให้เกียรติ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนผู้ชนะเลิศ ณ หอประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ประชุมบุษยรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา และนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในช่วงบ่ายพร้อมวาง ขันหมากเบ็ง และได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล / เกียรติบัตร / ใบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนและหน่วยงานสถานศึกษาและผู้ให้การสนับสนุนโครงการนี้
การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย
๑. การแสดงของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมต่างๆ
๒. การร้องเพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 5 ทำนองโดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัล
๓ . การบรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔ . การท่องจำ ๑๐ คำสอนของ"หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
๕. การสวดสรภัญญะ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทำนองอีสาน

รายงานข่าว : สธวท อุบลราชธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๔. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบก่อตั้งสมาคม ๔๓ ปี โดยรับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างคงคา เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ดร.อัจฉรา พรศรีมา นายกสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม รองนายกสมาคม สอ.รด. จ.กาฬสินธุ์ นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม สอ.รด.จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันให้การต้อนรับโดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบก่อตั้งสมาคม ๔๓ ปี เพื่อเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สมทบเป็นกองทุนสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารชายแดน เป็นอีกหนึ่งภารกิจทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาเพื่อสังคม

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) จังหวัดกาฬสินธุ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๓. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- นครปฐม องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริม อาชีพการทําพวงหรีดและดอกไม้จันทน์แบบประยุกต์

วันที่๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
นางสาว ณัฏฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- นครปฐม / กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์/ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐฯ/เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริม อาชีพการทําพวงหรีดและดอกไม้จันทน์แบบประยุกต์ ของกลุ่มสตรีที่่ตําบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยจังหวัดนครปฐมให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้เป็นประชาชนอัจฉริยะ ผ่านการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาโดยนํา ศาสตร์พระราชามาใช้ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการหารายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหา ครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมและหวังอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จะสามารถนําความรู้ และทักษะที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมในการเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- นครปฐม
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานทุ่งหญ้าบ้านเกาะกระทิง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานกันอย่างคึกคัก
บุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน ๖ หรือ เดือน ๗ อันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่าน ไถ เพื่อเป็นการบูชาเทพยดา อารักษ์หลักบ้านหลักเมือง และบูชาพญาแถนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล โดยมีความเชื่อว่า เมื่อจัดงานนี้แล้วเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากในเขตอำเภอท่าตะเกียบราษฎรส่วนหนึ่ง อพยพมาจากภาคอีสาน จึงได้นำประเพณีดั้งเดิม มาถือปฏิบัติจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งได้จัดขึ้นมา อย่างต่อเนื่องกว่า ๓๐ ปี แล้ว โดยวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอด ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้อำเภอท่าตะเกียบ และประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้ประชาชนในท้องถิ่น มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ในการจัดงาน
โดยงานนี้จัดให้มีขึ้น ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑มิถุนายน ๒๕๖๖ภายในงานจัดให้มีการประกวดขบวนรำเซิ้ง ซึ่งในปีนี้ มีโรงเรียน และหมู่บ้านส่งขบวนเข้าร่วมการประกวดขบวนรำเซิ้ง จำนวน ๑๗ ขบวน นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีสด มวยไทย โชว์จุดบั้งไฟสวยงาม การจุดบั้งไฟขึ้นสูงจากทั่วทุกสารทิศ การแข่งขันรถวิบากไซเคิลครอสชิงแชมป์ การแข่งขันรถยนต์แลนลี่ และการแสดงดนตรีหมอลำซิ่ง
และในวันนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้โชว์จุดบั้งไฟตะไล สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นและประทับใจให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

รายงานข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๑. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีสถาปนาโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ ครบ ๑๑๐ ปี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๘.๒๐ น. ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย น.ส.สุณี ตั้งในคุณธรรม นางศศิวิมล นพสุวรรณ นางเอื้อจิต ชูศรี นางพุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์ น.ส.วิไลวรรณ์ เชาวลิต และน.ส.สมศิริ หาญสุโพธิพันธุ์ เข้าร่วมงานพิธีสถาปนาโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ ๑๑๐ ปี โดยมีนายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีปูชนียบูชาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ผู้ประทานวังส่วนพระองค์ให้เป็นสถานศึกษาฝึกหัดครูสตรีขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้น ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ทักษิณานุปทานถวาย และพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนตร์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ
ในการนี้ เบญจมราชาลัยสมาคมฯได้มอบกระเช้าของขวัญและเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนด้วย
โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกโดยองค์ผู้ประทานวังทรงตั้งพระทัยให้เป็นโรงเรียนสตรีโดยเฉพาะ เพราะสตรีมีหน้าที่ต้องอบรมบุตรธิดาให้เป็นพลเมืองดีเพื่อนำพาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และทรงมองเห็นการณ์ไกลว่าบุรุษจะเป็นคนดีคนเดียวหาได้ไม่ จำเป็นต้องอาศัยความดีของสตรีด้วยจึงจะทำให้สำเร็จได้โดยสมบูรณ์ จึงเป็นความภาคภูมิใจของศิษย์เบญจมราชาลัยทุกคนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้

เรื่องราวเปลี่ยนเบญจมจะไม่เปลี่ยน ถ้านักเรียนยังรักซึ่งศักดิ์ศรี
คงสมัครรักเกียรติกุลสตรี เหมือนรุ่นพี่เบญจมเจริญเอย
ประพันธ์โดย ม.ล.ปิ่น มาลากุล

รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๙๐. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพประเพณีพิธีสืบชะตาเมือง และพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสาน ประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ประจำปี ๒๕๖๖ ต่ออายุบ้านเมือง สร้างความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชน และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ณ บริเวณแจ่งก๊ะต้ำ
ในการนี้สมาคมฯ ได้นำสะตวงหรือกระทงกาบกล้วยใส่เครื่องสรรพโภชนาหาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในเครื่องประกอบพิธีสืบชะตาเมือง เพื่อเป็นการการบอกกล่าวมหาเทพทั้ง ๔ พระองค์ซึ่งเป็นผู้ดูแลและป้องกันภัยและอำนวยความสุขความเจริญแก่ คณะกรรมการสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และแก่ตนเองครอบครัว) ซึ่งการประกอบพิธีทุกอย่างล้วนมีความหมาย มีปริศนาธรรมแฝงอยู่ทุกอย่าง เป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาได้ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา และสืบทอดกันต่อไป ประกอบด้วยประตูเมืองทั้ง ๕ ประตู และ บริเวณแจ่งเมืองทั้ง ๔ แจ่ง ได้แก่ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต๋ำ และสะดือเมือง และที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และสนับสนุนเงินรางวัลให้กับคณะนักเรียน นักศึกษา กลุ่มจิตอาสาในชุมชน ที่มาช่วยงานในพิธีดังกล่าวทั้ง ๔ แจ่งเมือง จากการจัดงานพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ โดยตามความเชื่อของชาวเชียงใหม่ ถือเป็นการทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และความผาสุกของประชาชน ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ที่มีมาแต่โบราณ

รายงานข่าว : สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ

๘๙. นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการคุณธรรมระดับศีล ๕ ใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างคนดี สังคมดี ปลูกฝังเยาวชนไทย ให้ห่างไกลยาเสพติด ในสถานศึกษา

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนสิริภัทรคุณานุสรณ์ นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ /ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ และนายแพทย์ศิริพงษ์ เอกัคตาจิต นายกพุทธสมาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรมระดับศีล ๕ ร่วมต้านยาเสพติดโดยพุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกรรมการชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะกรรมการ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธี และมีนักเรียนเข้าร่วม โครงการจำนวน ๑๕๐ คน โดยมีพระวิปัสสนาจารย์
ใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา สอนหลักธรรมเยาวชนหน้าใสก้าวไกลด้วยศิล ๕ ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทย ตามหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ประกอบด้วย กิจกรรมการสวดมนต์และกิจกรรมร่วมกันทำความดี เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างคนดี สังคมดี ในสถานศึกษา

นางอรพิน กล่าวว่า “ในฐานะนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ /ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณพุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จัด โครงการคุณธรรมระดับศีล ๕ ร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมมีความภูมิใจ ในการมีส่วนร่วม พัฒนาเยาวชนในพื้นที่ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องยาเสพติดทุกรูปแบบ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา เป็นภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด และเติบโตเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศชาติต่อไป” นางอรพิน กล่าวทิ้งท้าย
รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

๘๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสถาสมาคมสจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันวิสาขบูชา สู่ชุมชน ณ วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลหนองหอย จัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันวิสาขบูชา สู่ชุมชน ภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ การถ่ายทอดการประดิษฐ์สวยดอกไม้ และพิธีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

เวลา ๑๓.๓๐ น.นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมาย นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
หลังจากนั้น เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีเปิดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันวิสาขบูชา สู่ชุมชน โดยมี
นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย กล่าวต้อนรับ นางสิริรัตน์ โอภาพ ประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายศาสนา วัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ กิจกรรมถ่ายทอดการประดิษฐ์สวยดอกไม้ วิทยากรนำโดย นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ ประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสตรี และปราชญ์ชาวบ้านสภาวัฒนธรรมตำบลหนองหอย ร่วมถ่ายทอดการประดิษฐ์สวยดอกไม้ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน สตรีในชุมชน และผู้ที่สนใจ หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทำบุญถวายปัจจัยไทยธรรม เจ้าอาวาสวัดเสาหิน ประธานสงฆ์ นำสวดมนต์ อาราธนาศีล เทศนาธรรม และนำเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

๘๗. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีไทยแห่งชาติ จัดประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ณ ที่ทำการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาโครงการของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และในวันเดียวกันนี้ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

เป็นการรายงานผลการทำกิจกรรมของสมาคมตั้งแต่เดือน มีนาคม จนถึง ปัจจุบัน รวมไปถึงขอมติเห็นชอบจากกรรมการและสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคม ตลอดจนการจัดงานครบรอบ 76 ปีของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 และการให้การสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ และงานกาล่าดินเนอร์ “ราตรีประดับฟ้า ดวงดาราสภาสตรี” ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ด้วย
ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย

รายงานข่าว โดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่

๘๖. นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะกรรมการ ร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และช่วงเช้าทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๑๙ น. นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคระกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนาย ณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธี ณ ศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา เวลา ๐๗.๓๐ น.ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางปิติมา รักพาณิชมณี นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และ ไถ่ชีวิตโคและปล่อยพันธุ์ปลา ในการนี้ พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ไถ่ชีวิตโค จำนวน ๔๖ ตัว และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖รายงายงานข่าว : นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ /นางจุฑามาศ พลรัมย์