​รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ของนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุจิตรา  วิริยะกิตติ  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนในวัยเรียน ขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้เยาวชนในวัยเรียนสามารถนำคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการเรียนได้ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี

โครงการการฯ ดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ, เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ, ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด  ศรีสะเกษ, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     ศรีสะเกษ เขต ๑-๔ และโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม         ในครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จำนวน ๑๐๕ คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนต่อไป โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ