ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ร่วมเดินทางกับองค์กรสมาชิก

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ว่าที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 (พ.ศ. 2558 – 2563)...