๒๔๒. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์และนางกัลยา ปัญญา อุปนายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เชียงใหม่

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่