๒๓๕. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางพิศมัย ตรีวิชา เลขาธิการ สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อรับการรายงานการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กรุงเทพฯ

รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ