๒๐๖. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว"
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. นางอรพิน ไกรรณภูมิ  นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางกนกวรรณ วงษ์ทองศรี อุปนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เปิดงานร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว" โดยมีนางนัฏญา วรชินา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยบรรยายพิเศษ มีสตรีเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมงานจำนวน ๑๐๐ท่าน  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ