๒๐๒. "จากมหาสายนทีคงคา สู่มหานครพิงค์" สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวง ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมขบวนอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ธาตุพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาประดิษฐานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อถวายเป็นมหากุศลโดยได้ถวายข้าวมธุปายาส ขนม ผลไม้ ดอกไม้ ธูปเทียน ตามแบบประเพณี ของประเทศอินเดีย แด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ธาตุสาวกทั้งสองพระองค์ จัดทำดอกไม้ ธูปเทียน บริการแก่ประชาชน ที่เข้ามาสักการะองค์พระอัฐธาตุ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและ ภิกษุณี จัดทำโรงทานแจกอาหาร น้ำดื่มบริการประชาชนตลอดงานทั้ง ๔ วัน ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๗  มีประชาชนเข้ามาร่วม สักการะ จำนวน ๓๗,๕๔๒๙ คน
.
รายงานข่าว : จากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว  : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ