๒๐๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยการนำของที่ปรึกษาสมาคม คุณแม่ดวงจิตร ศรีสุวรรณดี อดีตภริยาผู้ว่าราชการฯนำสมาชิกสมาคมฯ ร่วมทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันมาฆบูชาวันที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะและมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ ๔ และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งได้น้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว  : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ