๒๐๐. สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์ และจัดฝึกอบรมอาชีพสตรี โครงการ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗“สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้ นางธัญพักตร์  สุรศักดิ์นิธิกุล กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบผ้า และอุปกรณ์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด น้อมถวาย โดยมอบอุปกรณ์ตัดเย็บ ประกอบด้วย ผ้าสีพื้นขนาด ๓ เซนติเมตร และผ้าเพื่อการตัดเย็บ เสื้อ กางเกง ลูกปัด ด้ายเย็บผ้าคละสี ซิป ยางยืด  ผ้าลูกไม้  ฯลฯ เพื่อใช้ในการฝึกอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพดังนี้ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีตำบลโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง และกลุ่มพัฒนาอาชีพอำเภอศรีสมเด็จ  ณ ร้านนำโชค เนื้อย่างเกาหลี ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจาก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี ๒๕๖๗ “สภาสตรีฯ พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีไทยอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ  และให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ