๑๙๙. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯเข้าร่วมพิธีแสดงมุฑิตาสักการะ
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.นิภา อาจริยาบาล นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ ท่าน ดร.ณัฐวดี รอดภัย อุปนายกสมาคมฯพร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ เนื่องในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรพระราชทาน ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูมหาไปรวิทย์ โฆสิตปญฺโญ น.ธ.เอก.ปธ.๔.พธ.บ.เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามพระครูวิเทศปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธนันทาราม สหพันธ์รัฐสาธารณรัฐเยอรมนี ณ พระอุโบสถวัดกลางกาฬสินธุ์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทั้งนี้ท่าน ดร.นิภา อาจริยาภิบาลได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุและประชาชนผู้มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

รายงานข่าวโดย : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ