๑๙๘. ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งแห่งชาติฯ ไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ"ผ้าอีสาน~ล้านช้าง" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
- นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ  ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานี
- รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดีธานี มอบหมายให้ นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมคณะ
- นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ

      นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี มอบหมายให้ นางเพชรลดา คุณปิติลักษณ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมคณะ ไปร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ผ้าอีสาน~ล้านช้าง" ณ ศูนย์ออกแบบผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทออีสาน~ล้านช้าง ในด้านประวัติความเป็นมาและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมนี้นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ได้มอบผ้าไหมไทยโบราณอายุกว่า ๕๐ ปี ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อเก็บไว้ให้เรียนรู้เพิ่มเติม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑~๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายงานข่าว  : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ