๑๙๖. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาลจิตอาสาจากประเทศเกาหลี ร่วม“โครงการพระราชดําริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้” ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗-๒๘  มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ  สมาชิกจิตอาสาได้ออกหน่วยบริการใน"โครงการพระราชดำริหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้ "ร่วมกับหน่วยแพทย์ พยาบาลจิตอาสาจากประเทศเกาหลี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะแพทย์ พยาบาล จากประเทศเกาหลี และโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียลจากประเทศไทยได้ ร่วมกัน ตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในเลือด  และอาการทั่วไป โดยมีการ ฉีดยา จ่ายยา และฝังเข็ม ให้กับผู้มารับบริการ จำนวน  ๓๒๐ คน โดยไม่คิดมูลค่า ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลและทุรกันดารห่างไกลคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยแนะนำในด้านโภชนาการอีกด้วย
ในการนี้ ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้นำแว่นสายตาไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วย โดยมีหน่วยแพทย์ พยาบาลเคลื่อนที่จากประเทศเกาหลีร่วมด้วยประชาชนในพื้นที่บริการให้ความสนใจและมารับบริการเกินเป้าหมายทั้ง ๒ วัน

รายงานข่าว :สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ