๑๙๕. ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ
๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประมวลภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี องค์กรสภาสมาชิกสตรีแห่งชาติฯ ประกอบ ด้วย
- คุณดาวศิริ อยู่ประเสริฐ ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีจังหวัดอุดีธานี
- รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
- นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
- นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี มอบหมายให้ นางวรพร ไทรแจ่มจันทร์  นายทะเบียนสมาคมฯ พร้อมคณะ

* วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ไปร่วมพิธีมอบเมรุและข้าวสาร ๕๐๐ ชุด โดยมีนายสุเมธ~นางรจนา ต่อสหกุล เป็นประธานในพิธี จัดที่วัดสามัคคีวนาราม บ้านดงเค็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
* วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ไปร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี จัดที่ศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
* วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.ไปร่วมพิธีบูชาเสาอนุสรณ์ชาติภูมิพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ครั้งที่ ๒ โดยมีพระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรมธรรม สุธรรมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เป็นประธานในพิธี จัดที่โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

รายงานข่าว : ๓ องค์กรจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว  : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ