๑๙๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุนการศึกษาและมอบใบเกียรติบัตร ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗    เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติ ฯ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่  เป็นประธานในงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการนายเสถียร ทามัง ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายกสมาคมฯ ได้มอบรางวัลนักเรียนมารยาทดีของนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมปีที่ ๖ และได้ให้โอวาท แก่น้อง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติ เด็ก ๆ มีความสุขที่ได้รับรางวัลจากนายก สมาคม ฯ

รายงานข่าว ; สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด