๑๘๐. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมเป็นเกียรติงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมธีราราม ประจำปี ๒๕๖๖
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นางอรพิน ไกรรณภูมิ  นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติ ทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมธีราราม(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีเจ้าอาวาสวัดธรรมธีรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสกล-นางพรศรี  ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ณ วัดธรรมธีราราม(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ยอดกฐินสามัคคีวัดธรรมธีราราม รวมเป็นเงิน ๑,๓๒๗,๑๓๙.๗๕ บาท(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

รายงานข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ 
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ