๑๗๗. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดมิติ ชูประเด็น Soft Power เชียงดาว Creative Content Agency
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการ และสมาชิก สมาคม ฯ เข้าร่วมประชุมในโครงการสร้างสรรค์พลังขับเคลื่อนทุกมิติด้วยการผสานศาสน์และศิลป์สู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืน โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง อำเภอเชียงดาว เป็นประธาน  ภายใต้โมเดล "เชียงดาว CCA" ( Creative Content Agency ) ในที่ประชุมได้มีหัวหน้าส่วนราชการประธานวัฒนธรรม  นายกสมาคมท่องเที่ยวเชียงดาว หัวหน้าชนเผ่าชาติพันธุ์ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งผลการประชุมได้รับการตอบรับสนองนโยบาย และ เห็นด้วยในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน ในอำเภอเชียงดาว ในรูปแบบของการบูรณาการ  Soft Power สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

รายงานข่าว :  สมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ