๑๔๕. ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน ประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาและงานหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรม ราชินูปถัมภ์ ในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย
นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะ
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ มอบหมายให้นางพรทิพย์ วัฒนะสิมากร พร้อมคณะ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี มอบหมายให้ ดร.พรภัทรา จำเริญ พร้อมคณะ
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประดวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และลายหัตถกรรมตามโครงการ ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและหัตถกรรมชุมชน และงานประกวดออกแบบตัดเย็บชุด"ผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ มณฑาทิพย์ฮอลล์ ศูนย์ประชุมจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ