๑๔๒. ประมวลภาพ ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม
๐๑ กันยายน ๒๕๖๖

วันที่เสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะ
ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่วังพญาไทและวังบางขุนพรหม ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง ได้รับประสบการณ์ตรงมากมายที่ทรงคุณค่าที่สุด