๑๔๐. สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ สร้างรากฐาน ให้เยาวชน มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

     วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุม​ชั้น ๒  สมาคม​สตรี​อาสาสมัคร​แห่ง​ประเทศไทย​ฯ​   นางขจิตพรรณ​  ไทยเพ็ชร นายกสมาคม​สตรี​อาสาสมัคร​แห่ง​ประเทศไทย​  ในพระอัปถัมภ์​ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ​ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา​ สิริโสภาพัณณวดี​   องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  นำอุปนายกสมาคมฯประกอบด้วย นางมุกดา​ จิราธิวัฒน์​  เอื้อวัฒนะสกุล นางรัตนา​  นรพัลลภ​ และนางชุลีกร​  ตั้งเขื่อนขันธ์ และคณะกรรมการ​  เข้าร่วมพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวนิษฐ์ชยา​  สิทธาหิรัญวัชร์ เลขาธิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษาประจำปี ๒๕๖๖   มีนักเรียนรับทุนทั้งสิ้น ๕๓ ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน ๒๐   ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน ๓๓  ทุน ทุนละ ๒,๕๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อย) ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และเด็กนักเรียนปกติ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประกอบด้วย โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษานครปฐมโรงเรียนปัญญาวุฒิกร และ นักเรียนปกติจากโรงเรียนต่าง ๆ

 

      สมาคม​สตรี​อาสาสมัคร​แห่ง​ประเทศไทยฯได้​มอบทุนการศึกษาประจำปี​ ๒๕๖๖  โดยพิจารณามอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนเป็นทุนต่อเนื่อง​ นักเรียนจะได้รับทุนจนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ ๖  โดยทุนการศึกษาที่มอบให้มาจากผู้มีจิตศรัทธาจากคณะกรรมการ​ และสมาชิกของสมาคมฯ​ รวมถึงบุคคลที่มาจากองค์กรต่างๆ ประจำปี​ ๒๕๖๖  นี้​ มีนักเรียนรับทุนทั้งสิ้น​ ๕๓ ทุน​ แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน​ ๒๐   ทุน​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​จำนวน​ ๓๓  ทุน​ นักเรียนที่รับทุนมาจาก​ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษานครปฐมโรงเรียนปัญญาวุฒิกร​ และ โรงเรียน อื่นๆ​

       ในโอกาสนี้ นางมุกดา​ จิราธิวัฒน์​ เอื้อวัฒนะสกุล​ ได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน​ โดยเด็กนักเรียนได้สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการฯ ด้วยการมอบการ์ด พร้อมขนมที่ทำจาก ฝีมือของนักเรียน  ด้วยความตั้งใจ แทนคำกราบขอบพระคุณ ให้กับคณะกรรมการของสมาคมฯ ที่ มอบหลักประกันโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีทุนเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง  เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญ ของสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ สืบไป

 

รายงานข่าว :สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย  ในพระอัปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ