๑๓๘. องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานีร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางดาวศิริ อยู่ประเสริฐ  ประธานภาคี ๓ องค์กรสตรีอุดรธานี ประกอบด้วย
-รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
-นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ
-นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี  พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับจังหวัดอุดรธานี โดยมี รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวุดอุดรธานีและประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธี
ในโอกาสนี้ ๓ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  ในจังหวัดอุดรธานีได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมองค์กรละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออาหารพร้อมอุปกรณ์มอบให้เด็กที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าว : องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ในจังหวัดอุดรธานี