๘๑. นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรสมาชิกสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้า จัดโครงการฝึกทักษพัฒนาอาชีพให้สตรี ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ แก้ปัญหาความยากจน ครอบครัวสตรีบุรีรัมย์ อย่างยั่งยืน
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่โรงแรมลาวีว่า นางอรพิน ไกรรณภูมิ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันฝึกการทำยาหม่องและกล้วยทอดให้กับกลุ่มสตรีภายในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับ นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการจัดงานจัดโครงการฝึกทักษพัฒนาอาชีพให้สตรี สามารถถ่ายทอดทักษะ นำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ ทั้งยังสามารถถ่ายทอดสู่ครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืนต่อไป
 นางอรพิน ไกรรณภูมิ กล่าวว่า การจัดโครงการฝึกทักษพัฒนาอาชีพให้สตรี  สมาคมได้ดำเนินการมาต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นที่ฝึกวิชาชีพให้แก่สตรีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ สามารถสร้าง อาชีพ เกิดรายได้ สร้างความรักความสามัคคี พัฒนาความผูกพันภายในครอบครัว องค์กร และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ภาพ / ข่าว : สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ