๗๘. เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมเยาวชนเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่วัยรุ่น สร้างแรงบันดาลใจ ค้นศักยภาพที่ซ่อนเร้นของตนเอง พลักดันความคิด พลังสร้างสรรค์ นำ คุณธรรมจริยธรรม มาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคม
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๒๐ น. ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวสุนันท์ โชคดารา ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะนายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์  องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง”การเตรียมตัว เตรียมใจเข้าสู่วัยรุ่น” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จำนวน ๓๒๗ คน   โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์  ผู้ชำนาญการทางด้านจิตวิทยา เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียน ที่เพิ่งเข้าศึกษาใหม่ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น อย่างมีความสุข สามารถเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น และจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ให้ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนเร้นของตนเอง ก้าวข้ามอุปสรรค สร้างความมุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการเป็นในอนาคต โดย พลักดันความคิด พลังสร้างสรรค์ ปลูกฝั่งความคิดในการนำ คุณธรรม จริยธรรม  มาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนดีของสังคม สามารถรักษาตัว รักษาชาติบ้านเมือง ให้ดำรงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงสืบไป

 

นางสาวสุนันท์ โชคดารา กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ การจัดอบรมครั้งนี้  ท่านวิทยากรได้ให้นักเรียนฝึกการทำกิจกรรม การเป็นผู้รับฟังที่ดี และให้คำปรึกษา ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังฝึกให้รู้จักอารมณ์ของตัวเอง และวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นๆ นอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้รู้จักการสร้างความฝัน ตั้งเป้าหมายในอนาคตของตัวเองอีกด้วย  เบจมราชาลัยสมาคมฯจัดการอบรมในลักษณะนี้เป็นประจำทุกปีเมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่จะเปลี่ยนหัวข้อการให้ความรู้ไปตามความเป็นไปของเหตุการณ์กระแสสังคมในปีนั้นๆ”

 

รายงานข่าว : เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด