๗๓. นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดมิติใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและพัฒนาอาชีพสตรี สตรีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สตรีลาว เวียดนาม ปลื้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายกเหล่ากาชาดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

​วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. 
นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกฯ เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๕- ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ใน “โครงการศึกษาดูงานสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ณ จังหวัดมุกดาหาร –ลาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและการพัฒนาอาชีพสตรี ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดและนายกสภาสตรีมุกดาหาร องค์กรสภาสตรีแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายคนไทยเชื้อสายเวียดนาม 
​ในการศึกษาดูงานตั้งแต่วันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เข้าเยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านภู ชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านภู อำเภอหนองสูง ศึกษาดูวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเอง อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ OTOP เยี่ยมชมบ้านมุกดา ณ จวนผู้ว่า (หลังเก่า) พร้อมกันนั้นทั้งสององค์กรได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นของแต่ละภาคในความเป็นเอกลักษณ์-อัตตลักษณ์ นอกจากนั้นได้ร่วมประชุมพร้อมกันกับนายกสมาคมสตรีมุกดาหาร และสตรีเวียดนาม ใน "โครงการสัมมนาสมาคมสตรีมุกดาหาร - สมาคมสตรีนครเชียงใหม่" ชมการแสดงของภาคเหนือ อีสาน และเวียดนาม จากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ สมาคมสตรีมุกดาหาร และสตรีเวียดนาม
​นอกจากนั้นทางคณะศึกษาดูงานได้เข้าสักการะวัดพระธาตุพนมพระบรมธาตุ และได้ร่วมถวายผ้าห่มองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน บูชาพระยาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แห่งเกาะกะเบา เยี่ยมชมวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นมัสการพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหาร และได้เดินทางยังแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาชนลาว และสักการะพระธาตุอิงฮัง เยี่ยมชมตลาดสิงคโปร์ ย่านเมืองเก่า ชมการแสดงของประเทศลาว ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง “ผ้าไทยใส่บาตร ปูสาดริมโขง” เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัด จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. นายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกฯ ได้เดินทางกลับ ถึงจังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ภาพ / ข่าว : สมาคมสตรีนครเขียงใหม่
เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ