๗๒.นายกสมาคมสตรีสกลนคร นำคณะกรรมการ เข้าอบรม เขียนข่าว ถ่ายภาพ ออนไลน์ ปลื้ม นโยบายประธานสภาสตรีฯ เปิดเวที ให้องค์กรสมาชิก เผยแพร่ข่าว ผ่าน ระบบ Website และ Facebook ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่  ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๖ เวลา  ๑๙. ๐๐ น. นางอรทัย ประทุมรัตน์ นายกสมาคมสตรีสกลนคร องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการ จำนวน ๗ คน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมทักษะการเขียนข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ รุ่นที่ ๓ “ ด้วยระบบ  Google Forms เริ่มวันที่ ๙ - ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐- ๒๐.๓๐ น.ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โปรแกรม Google Meet โดยนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบหมายให้  ดร. สุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และะมี ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม

โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกจากสมาคมต่างทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม จำนวน  ๔๐ คน

            ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ดร.เมตตา เจียมดำเนินกิจ นางสาวยุพดี สัตตะรุจาวงษ์ นางพิชยา รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต หอรุ่งเรือง นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี นางจุฑามาศ พลรัมย์  นางสาววรรณพร บวรวราภรณ์  ร่วมกันดูแลระบบการลงทะเบียน Google Forms  และการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โปรแกรม Google Meet   รวมถึง อำนวยความสะดวก ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเข็มแข็งอีกด้วย

 

รายงานโดย : สมาคมสตรีสกลนคร

เรียบเรียงข่าว : คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ