๔๑. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ และการเสวนาเรื่อง “สตรีในดวงใจ การใช้ Soft Power ในการขับเคลื่อนสังคมและการขับเคลื่อนพลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่”
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นางสุกุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรรักษ์  สุคันธะกุล กรรมการอำนวยการฝ่ายบรรณรักษ์และสมาชิกสัมพันธ์ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ประกอบด้วย นางสุนันท์วลัย ธรรมสโรช นางอริยา อิสระวิญญากุล  นางยุพินดา จรัสโสภณวงศ์ นางสุนทรี เจริญทรัพย์ นางผ่องพรรณ จงยศยิ่ง นางรัศมี สุขสวัสดิ์ และ.นางกรรณิการ์  แสงอำพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม "วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖” และการเสวนาเรื่อง “สตรีในดวงใจ การใช้ Soft Power ในการขับเคลื่อนสังคมและการขับเคลื่อนพลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ และมีนางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น ๒ ประเภท ได้แก่ สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน ๕ ราย และสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม จำนวน ๒๕ ราย

๒. การเสวนาเรื่อง “สตรีในดวงใจ การใช้ Soft Power ในการขับเคลื่อนสังคมและการขับเคลื่อนพลังสตรีจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางจิราพร เขาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ นางสาวทัศนีย์ ยะจา เจ้าของกิจการ Chiang Mai Celadon นางศิริพร ตันติพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนัก ให้เกียรติและยกย่องบทบาทของสตรีในทุกมิติ และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สตรีจังหวัดเชียงใหม่ตระหนักถึงศักยภาพของตน รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว :  ดร.อรุณศรี จงเจียมจิตต์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด