๓๘. นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๐๒ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่  ๑ มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า นางสาวสุนันท์ โชคดารา นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี พร้อมด้วยนางณิภารัตน์ เลิศอริยกฤติ เลขาธิการ นางพุทธชาติ บริบูรณ์ทรัพย์ เหรัญญิก นางอรพินท์ ไอยะรา กรรมการ นางเพ็ญประภา วุฒิเวทย์ กรรมการ นางสุมาลี นภกรีกำแหง กรรมการ มอบเงินบริจาคจำนวน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

 

ในการนี้ นายกสมาคมสตรีเพื่อสตรี  องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า สมาคมได้นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน งามผ้าไทย ทอใจไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบทุนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ต้องขังให้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้มอบหนังสือรายงานประจำปีการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการของสมาคมสตรีเพื่อสตรีทุกท่านด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ดร.อรุณศรี จงเตียมจิตต์

 

ดาวน์โหลด