๓๒. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ปลื้ม ได้รับมติจากที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งเป็น ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมการนับคะแนนลงมติ ในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกก่อตั้งสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางธิดา ชูโชติ อดีตนายกสมาคมอาเซียนกาฬสินธุ์ และที่ปรึกษาสมาคมฯ  นางนันทพร ศรีวรารักษ์ ดร.นิภา อาจริยาภิบาล นางรมิดา เลิศเจตนารมณ์ อุปนายกฯ  ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓  ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับนายกองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และผู้แทนองค์กรสมาชิก จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมดจำนวน ๑๘๐ คน โดยมี นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๔๓  ประจำปี ๒๕๖๖ และได้รับเกียรติจาก นางยุวดี นิ่มสมบุญ    ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และอดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าร่วมประชุม และมี นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ได้รับมติจากที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งเป็น ๑ ใน ๕ ของคณะกรรมการนับคะแนนลงมติ  ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมอีกด้วย ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรมการบริหาร

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด