๓๑. สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๓๐ ปี น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และร่วมพิธีรำบวงสรวง สดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ กับชาวอุดรหมื่นกว่าคน
๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สามองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์  นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย  นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางเพ็ญปรียา ประสันนาการ  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกของสามสมาคมฯ ไปร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี มาครบ  ๑๓๐ ปีและได้ร่วมรำบวงสรวงในครั้งนี้ กับชาวอุดรธานีหมื่นกว่าคนอีกด้วย

 

            โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์ฯ และ. ทายาทราชสกุล "ทองใหญ่" และนายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานหมวดกระทรวง ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกอำเภอ ได้ร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  ณ บริเวณรอบอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ทรงเป็นต้นราชสกุล "ทองใหญ่" ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๙๙ ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่า มณฑลอุดร ในสมัยต่อมา) ระหว่าง พ.ศ. ๑๑๒ - ๑๑๘ ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร ขณะดำรงพระชนมชีพ ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง ที่ปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่ง อีกทั้งทรงเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวิทยาการหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการช่าง ด้านกวีนิพนธ์ ด้านการคลัง และยังทรงรับราชการในตำแหน่งสำคัญ กล่าวคือ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการทหาร กรมทหารล้อมพระราชวัง แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ ที่ยกกำลังไปปราบปรามพวกฮ่อ ณ มณฑลลาวพวน ผู้บังคับราชการทหารประจำซอง ในพระบรมมหาราชวังและองคมนตรี

สำหรับตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตการรับราชการ คือ เสนาบดีกระทรวงกลาโหม พร้อมกับทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยโรคอันตะพิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๗  สิริพระชันษา ๖๘  ปี

 

 

 

รายงานข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลด